Legislativa

Rušení knihovny - vyjádření Ministerstva kultury ČR z 9. 12. 2015
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky
Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2002, Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s činností knihovny
Zákon ze dne 4. dubna 2000 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Informace k evidenci knihoven od 1. 1. 2008
Zákon ze dne 29. června 2001 č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Informace k evidenci knihoven ze stránek Ministerstva kultury ČR
Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 21. února 2002 č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Nařízení vlády ze dne 29. května 2002 č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven doplněné o změny z Nařízení vlády 235/2005 Sb. (formou revize)
Usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2002 č. 68 + Příloha o Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
Zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkm a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 - 2010
216/2006 Zákon ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Veřejný internet v knihovnách - výklad Ministerstva kultury ČR
Provádění revize knihovního fondu - výklad Ministerstva kultury ČR
Knižní dary v knihovnách