Souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů a sdělení informací

Příloha Knihovního řádu MZK č. 5

Souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů a sdělení informací, podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších doplňků a změn) a souhlas nositele rodného čísla ve smyslu § 13c, odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých dalších zákonů, k využití tohoto rodného čísla.

 • Moravská zemská knihovna v Brně, se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno, IČ 00094943 je označena jako správce údajů a čtenář je označen jako subjekt údajů.
 • Subjekt údajů souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů doplněných subjektem údajů do tohoto formuláře správcem údajů Moravskou zemskou knihovnou v Brně, se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno, IČ 00094943 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje subjekt údajů pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu než subjekt údajů sdělí správci údajů písmeně nesouhlas, a nebo po dobu dvou let ode dne skončení platnosti čtenářské legitimace s tím, že pokud subjekt údajů nebude mít v této lhůtě vypořádány všechny své závazky čtenáře vůči správci údajů, prodlužuje se tato lhůta o dobu 1 roku ode dne, kdy subjekt údajů vypořádá veškeré závazky čtenáře vůči správci údajů. Současně si je subjekt údajů vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a byl o nich informován správcem údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a subjekt údajů seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a osobní údaje jsou subjektem údajů poskytovány správci údajů dobrovolně.
 • V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely:
  • Poskytování kvalitních služeb mimo jiné tím, že bude subjekt údajů účinně kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to subjekt údajů sám vyžádá; povede přesnou evidenci o všech transakcích prováděných ve vztahu k subjektu údajů, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci, a o zaměstnancích správce údajů, kteří tyto transakce provedli; bude provádět kontroly kvality prováděných služeb a důslednou kontrolu příčin reklamací čtenářů; bude provádět statistická vyhodnocení své činnosti, zejména činnosti výpůjční a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů.
  • Ochrany majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného absenčně, tedy fondu využívaného mimo prostory knihovny.
 • Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem údajů pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce údajů.
 • Správce údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 • Správce údajů při shromažďování osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly správci údajů subjektem údajů poskytnuty (jméno a příjmení, adresa bydliště, resp. místo trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo, pohlaví, druh a číslo osobního dokladu) a tyto osobní údaje bude zpracovávat pro shora uvedené účely. Osobní údaje budou zpracovány pouze správcem, resp. pouze jeho pověřenými zaměstnanci, způsobem zpracování bude zpracování originálních písemností (přihláška čtenáře, účetní doklady), počítačových databází a archivních médií. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektu poskytujícímu osobní údaje, a to pouze osobní údaje tohoto subjektu údajů se týkající, dále subjektům u nichž to správci údajů ukládají právní předpisy.
 • Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů žádosti subjektu údajů podle věty první, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle věty první nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Správce údajů je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle věty první a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
 • Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů správci údajů je dobrovolné.
 • Subjekt údajů výslovně souhlasí, aby správcem údajů byly shromažďovány, zpracovávány, uchovávány a spojovány osobní údaje (identifikační a kontaktní) s dalšími údaji o subjektu údajů (o charakteru a obsahu výpůjček).
 • Subjekt údajů, jako nositel rodného čísla (nebo jeho zákonný zástupce) tímto dává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 13c, odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých dalších zákonů, správci údajů k využití tohoto rodného čísla.
 • Podpisem výtahu tohoto prohlášení na registrační kartě, nebo vyplněním požadovaných osobních údajů do formuláře v elektronické podobě, subjekt údajů výslovně potvrzuje, že se seznámil s obsahem shora uvedeného prohlášení, porozuměl mu, považuje je za určité a srozumitelné, a že s ním souhlasí.

Poslední aktualizace: 11.09.2015, 08:15