Knihovní řád Moravské zemské knihovny v Brně

účinný od 1. června 2021

Moravská zemská knihovna v Brně (dále jen "MZK") je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR a její úkoly stanovuje zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Oblasti činnosti MZK jsou dány její zřizovací listinou. Ve smyslu knihovního zákona a v návaznosti na další zákony a předpisy (zejména občanský zákoník a autorský zákon) vydává MZK tento knihovní řád.

A. Všeobecná ustanovení

1. Vymezení základních pojmů


 • Knihovní fond MZK je soubor veškerých knihovních jednotek, které MZK zpřístupňuje svým uživatelům. Knihovní jednotka je jakákoli samostatně evidovaná jednotka z fondu MZK.
 • Návštěvníkem MZK je každý, kdo se zdržuje v prostorách MZK.
 • Uživatelem je každý, kdo využívá služeb MZK.
 • MZK zná 3 stupně uživatelů, každý stupeň registrace umožňuje jiné využívání služeb MZK:

  I. Předregistrovaný uživatel (dále jen uživatel) si může pouze objednávat.
  II. On-line registrovaný uživatel (dále jen uživatel), jehož identita je validovaná přes externí službu (např. mojeID) a který má zaplacený registrační poplatek - pokud se pro danou kategorii čtenáře vztahuje povinnost tento poplatek uhradit. Tento on-line registrovaný uživatel si může objednávat a má přístup k wifi MZK a placeným online zdrojům.
  III. Plně registrovaný uživatel (dále jen uživatel), který podepíše čtenářskou kartu a čtenářský průkaz, který mu umožňuje provádět výpůjčky a využívat dalších služeb knihovny a má možnost tisku na terminálech MZK.

 • Vznik, trvání a zánik tohoto právního vztahu daného registrací stanovuje knihovní řád.
 • Registrační období je časový úsek, během něhož má uživatel právo na poskytování služeb určených registrovanému uživateli.
 • Knihovní jednotka je každý knihovní dokument získaný knihovnou na samostatném nosiči a samostatně evidovaný v přírůstkovém seznamu. Za knihovní jednotku je pro potřeby Knihovního řádu MZK a jeho příloh považován i tablet a čtečka elektronických knih.
 • Prezenční výpůjčka je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze používat pouze v budově MZK v prostorách k tomu určených. Nesmí být vynesena z budovy.
 • Absenční výpůjčka je výpůjčka, u které poskytuje MZK svolení k tomu, aby uživatel knihovní jednotku za určených podmínek užíval i mimo knihovnu.
 • Objednávka je požadavek na výpůjčku knihovní jednotky ze skladu.
 • Absenční volný výběr je absenční část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez asistence knihovníka.
 • Prezenční volný výběr (=příruční fond studoven) je prezenční část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez asistence knihovníka.
 • Rezervace je požadavek na výpůjčku knihovní jednotky, která je již půjčena jinému uživateli, nebo je v procesu zpracování. Případně se může jednat o rezervaci studijního místa v tiché studovně nebo rezervaci týmové studovny.
 • Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví MZK při provedení výpůjčky.
 • Instrukce je soubor písemných či ústních pokynů MZK vůči uživateli obsažených v knihovním řádu a jeho přílohách. Všichni uživatelé (a návštěvníci) jsou povinni se instrukcemi řídit.

2. Knihovna poskytuje služby v rámci svých provozních, technických a právních možností. Pokud některé z nabízených služeb není možné v daném okamžiku z objektivních důvodů poskytnout, nevzniká na ně uživatelům nárok.

3. Fondy knihovny jsou na základě knihovního zákona určeny k trvalému uchovávání. Uživatelé jsou povinni s jim svěřenými knihovními jednotkami zacházet takovým způsobem, aby na nich knihovně nevznikla škoda.

4. Vlastnické právo ke knihovním jednotkám je nepromlčitelné.

5. Fondy knihovny jsou přístupné všem právnickým a fyzickým osobám starším 15 let, které jsou držiteli platného čtenářského průkazu (plně registrovaní uživatelé).

6. Přístup do licencovaných elektronických informačních zdrojů mají pouze individuálně registrování uživatelé. Pravidla přístupu jsou podrobnějí popsána v části C 1.5.

7. Podpisem čtenářské karty (v případě on-line registrace zašktnutím souhlasu s Knihovním řádem) uživatel potvrzuje, že se seznámil s knihovním řádem a bude se jím a jeho pozdějším zněním řídit. Podpisem a platbou rovněž vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, včetně obrazového zaznamenávání svého pobytu v MZK.

8. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

9. Knihovna má právo instalovat kontrolní zařízení a provádět kontroly. Zaměstnanci knihovny nebo jimi pověřené třetí osoby jsou oprávněny požádat uživatele o předložení platného čtenářského průkazu, osobního dokladu, obsahu zavazadel a ke kontrole všech vynášených knihovních jednotek.

10. Uživatelům, kteří opakovaně porušují ustanovení knihovního řádu, ruší provoz knihovny, nebo si počínají v rozporu s pokyny zaměstnanců knihovny, může být zamezen přístup do budovy a využívání jejích služeb. V takovém případě MZK nevrací registrační poplatek.

11. Nepovolené vynesení knihovní jednotky za kontrolní bod nebo pokus o ně je trestným činem.

B. Základní práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatelé, kteří chtějí využívat služeb MZK v 2. a vyšším patře, jsou povinni odložit svrchní oděv a zavazadla v šatně v přízemí. V šatně si odkládají buď u obsluhy, nebo do uzamykatelných skříněk. Klíče od skříněk jsou vydávány obsluhou po načtení na čtenářské konto (za použití čtenářského průkazu). Skříňky jsou určeny pouze pro uložení oblečení a zavazadla. Do skříněk nesmí být ukládány:

 • předměty, které mohou skříňku znečistit nebo poškodit,
 • cenné věci (v hodnotě vyšší než 1500 Kč) a doklady,
 • věci, které by (např. hlukem) obtěžovaly okolí.

Při ztrátě šatního lístku, klíče od skříňky, nebo při poškození zámku bude uživateli účtován poplatek dle Ceníku placených služeb a poplatků MZK (příloha č. 4).
Návštěvník a uživatel je povinen vyklidit skříňku v den uložení, a to do konce provozní doby knihovny.
Skříňky uzamčené po skončení provozní doby knihovny budou komisionálně otevřeny, obsah vyjmut a uložen na jiném místě. V tom případě je uživatel povinen: 

 • pracovníkovi MZK přesně popsat obsah,
 • prokázat svou totožnost a písemně potvrdit převzetí věcí.

Nevyzvednuté oblečení a zavazadla budou uschovány po dobu 45 dní.
Dle § 2945 občanského zákoníku je lhůta pro uplatnění náhrady škody na odložených věcech 15 dnů ode dne, kdy byla škoda zjištěna. Pokud uživatel v této lhůtě nárok na náhradu škody u MZK neuplatní, jeho nárok zanikne.

2. Uživatel odpovídá za škodu, která knihovně vznikne nesprávnou manipulací se skříňkou.

3. Do budovy MZK není možné přivádět a vnášet zvířata, vyjma asistenčních, tato ovšem vždy pouze v doprovodu postižené osoby nebo cvičitele.

4. Do prostor půjčovny a studoven je zakázáno vnášet potraviny, nápoje, případně další věci, které mohou poškodit knihovní fond a majetek knihovny. Konzumovat jídlo a pití je možné jen k tomu vyhrazených prostorách.

5. Kouření je zakázáno v celé budově MZK.

C. Poskytované služby

C.1. MZK poskytuje registrovaným uživatelům následující služby:

1. prezenční a absenční výpůjčky ze svých fondů.

2. meziknihovní výpůjční služby knihovních jednotek, které se v jejím fondu nenacházejí.

3. za úhradu tiskové rozmnoženiny z fondu MZK nebo z fondů MZK zprostředkovaných v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Veškeré zhotovené kopie je uživatel povinen užít výhradně pro osobní potřebu, jinak uživatel porušuje tento knihovní řád a autorský zákon. Výši úhrad stanovuje příloha č. 4 Knihovního řádu Ceník placených služeb a poplatků MZK.

4. rešeršní služby pro odborné či akademické účely uživatelům, kteří nemají status studenta. Tyto služby jsou zpoplatněny dle platného Ceníku placených služeb a poplatků MZK.

5. přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ)

Licencované elektronické informační zdroje jsou dostupné pro individuálně registrované uživatele s platným členstvím a návštěvníky MZK (dále jen oprávněný uživatel), nikoliv institucím, ústavům, firmám apod. Přistupovat k nim lze z knihovny a pokud to umožňuje licenční smlouva, tak i vzdáleně po autentifikaci na stránkách knihovny (zejm. mzk.cz/databaze a dnnt.mzk.cz).

Neregistrovanému uživateli volného internetu se po zaevidování u služby na pultu Informace spustí prohlížeč, ve kterém budou zobrazeny podmínky přístupu do EIZ. Jakákoliv další práce na tomto počítači je podmíněna souhlasem s těmito podmínkami.

Podmínky vstupu do EIZ

Okamžikem vstupu do cílové databáze EIZ se oprávněný uživatel zavazuje, resp. je povinen dodržovat Knihovní řád.

Podmínkou vstupu do EIZ prostřednictvím vzdáleného přístupu je přihlášení uživatele zadáním přihlašovacích údajů. Pro přihlášení ke vzdálenému přístupu se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako pro přihlášení do uživatelského konta / online katalogu. 

Pravidla využívání EIZ

Oprávněný uživatel se zavazuje, že při využívání licencovaných EIZ instituce bude bez výjimky a po celou dobu trvání smluvního vztahu dodržovat tato pravidla:

 • veškerá zpřístupněná a získaná data musí být využívána v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., v plném znění (autorský zákon), a to výhradně pro osobní potřebu oprávněného uživatele, tj. k vědeckým, studijním a výukovým účelům při dodržení principů citační etiky. Za jakékoliv porušení autorského zákona a licenčních podmínek užívání EIZ a v jakémkoliv rozsahu nese výlučnou odpovědnost včetně trestněprávní odpovědnosti oprávněný uživatel, jemuž byl vstup do EIZ povolen.
 • nebude systematicky (zejména automaticky/roboticky) nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména nebude stahovat, kopírovat či tisknout celá čísla elektronických časopisů nebo texty celých elektronických knih, ani nebude vytvářet vlastní kopie databází;
 • zpřístupněné EIZ či jejich části nebude zkracovat, upravovat, překládat nebo vytvářet jakékoliv odvozeniny;
 • ve zpřístupněných EIZ nebude odstraňovat, zakrývat nebo upravovat poznámky o autorských právech nebo jiná oznámení v těchto EIZ obsažená nebo zobrazená;
 • nebude získané texty či data předávat (přímo či nepřímo) dalším osobám k jakékoliv další distribuci; to znamená: nebude je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu;
 • oprávněný uživatel je při využívání EIZ dále vázán podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách, jejichž obsah mu na vyžádání sdělí pracovníci Odboru informačních služeb (e-mail: eiz@mzk.cz);
 • nepředá své autorizační údaje určené pro vzdálený přístup k EIZ k užívání další osobě a bude tyto údaje chránit před zneužitím.

Oprávněný uživatel bere na vědomí, že všechna práva, oprávnění a zájmy k EIZ zůstávají poskytovateli licence a jeho případným dodavatelům, a že neoprávněné šíření zpřístupněných dokumentů či jejich částí může poskytovatele licence a jeho dodavatele významně poškodit.

Pokud se uživatel dopustí porušení pravidel přístupu k EIZ a porušení ustanovení autorského zákona, poskytne MZK na základě odůvodněného požadavku kolektivním správcům (DILIA, OOA-S) nebo příslušným držitelům práv veškeré potřebné údaje o uživateli a o rozsahu porušení povinností uživatele a o rozsahu vzniklé škody nebo jiné újmy.

Dle z.č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém se vztahy vzniklé přístupem do EIZ řídí právem ČR, tedy z. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Využitím služby přístupu do EIZ čtenář souhlasí s tím, že případné soudní spory budou řešeny před českými soudy (místní příslušnost Městský soud v Brně).

Porušení ustanovení Knihovního řádu

Poruší-li oprávněný uživatel při využívání EIZ Knihovní řád, bude na tuto skutečnost pracovníky MZK upozorněn a vyzván k okamžité nápravě. Při opakovaném porušení Knihovního řádu mají pracovníci MZK právo uživateli zablokovat jeho uživatelské konto a přerušit přístup k Wi-Fi MZK a vzdálený přístup k EIZ MZK na dobu šesti měsíců. Pokud oprávněný uživatel i po uplynutí půlroční doby přerušení poskytování služeb MZK poruší Knihovní řád, může být práva využívat služeb MZK zbaven trvale. V mimořádně závažných případech může být oprávněný uživatel zbaven práva využívat služeb MZK trvale i bez předchozího půlročního přerušení poskytování služeb. O trvalém zbavení práva využívat služeb MZK rozhoduje ředitel MZK.

Dočasné ani trvalé zbavení práva využívat služeb MZK nezbavuje oprávněného uživatele odpovědnosti a povinnosti uhradit způsobenou škodu a ostatní pohledávky MZK dle Knihovního řádu a platných právních předpisů.

6. použití skeneru pro skenování knihovních jednotek, které nejsou chráněny z.č. 121/2000 Sb., autorským zákonem (nejsou předmětem autorského práva či uplynula doba trvání majetkových práv). Uživatel, který skener užije, odpovídá za to, že byl použit v souladu s právními předpisy a jeho užitím nedošlo k porušení z.č. 121/2000 Sb. MZK neodpovídá za toto použití skeneru uživateli. 

C.2. MZK poskytuje všem uživatelům (a návštěvníkům) následující služby:

1. vystavuje na základě písemné žádosti vývozní povolení, a to v souladu se zákonem č. 71/1994 Sb. O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Za vystavení vývozního povolení účtuje MZK poplatek dle podmínek stanovených tímto zákonem.

2. umožňuje využívat výpočetní i jinou techniku včetně techniky vnesené uživatelem. Při používání vnesené techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle instrukcí MZK (upřesněno Provozním řádem MZK) a pokyny zaměstnanců MZK.

D. Užívání knihovny

D1. Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem MZK je uživatel s platnou registrací. Uživatel žádá MZK o registraci vyplněním elektronického registračního formuláře (předregistrace MZK, mojeID) a uhrazením stanovených poplatků podle Ceníku placených služeb a poplatků.

Registrovaným uživatelem se může stát:

a) občan České republiky starší 15 let s platným občanským průkazem,

b) občan EU (mimo ČR) starší 15 let s platným cestovním pasem nebo identifikační kartou,

c) občané jiných států (mimo EU) starší 15 let s platným cestovním pasem a platným vízem, je-li dle právních předpisů ČR vyžadováno,

d) zástupci právnické osoby po předložení přihlášky opatřené razítkem organizace a podpisem zaměstnance pověřeného zastupováním při výpůjčním styku s MZK. Pověřený zaměstnanec předloží při registraci platný občanský průkaz.

2. Registrace uživatele je platná ode dne vystavení a podpisu čtenářské karty nebo od okamžiku on-line registrace a úhrady registračního poplatku a lze ji prodloužit již v posledním měsíci její platnosti. Při osobním prodloužení registrace je uživatel povinen předložit doklady, které MZK požaduje při registraci uživatele. Uživatel je povinen bezodkladně MZK oznámit každou změnu v údajích, které MZK požaduje jako povinné při registraci.

3. V případě ztráty či odcizení čtenářského průkazu je uživatel povinen ihned tuto skutečnost MZK oznámit, jinak je odpovědným za jakékoli zneužití čtenářského průkazu. Za dokumenty vypůjčené na tento průkaz do doby blokace zodpovídá uživatel až do jejich vrácení MZK. Za vystavení nového čtenářského průkazu účtuje MZK poplatek podle Ceníku placených služeb a poplatků (viz  Ceník placených služeb a poplatků MZK, příloha č. 4).

4. Ukončení registrace – po uplynutí platnosti průkazu ztrácí uživatel právo na využívání služeb v MZK; tím však nezanikají jeho stávající závazky vůči MZK.

5. Registrovaný uživatel může kdykoli MZK požádat o zrušení registrace a ukončení zpracování svých osobních údajů. Pokud MZK nemá vůči takovému uživateli žádné pohledávky, žádosti bezodkladně vyhoví. Registrace je zrušena i bez žádosti uživatele, pokud od konce posledního registračního období uplynuly dva roky a registrovaný uživatel nemá vůči MZK žádné závazky.

6. Na registraci dle výše uvedených ustanovení nevzniká uživateli právní nárok.

7. Uživatel registrovaný online (např. za využití validovaného kontaktu mojeID) má právo přístupu pouze k on-line službám, pro ostatní služby se na tohoto uživatele vztahují ustanovení knihovního řádu o registraci a výpůjčkách.

MZK dle čl. 13 nařízení EU 2016/679 poskytuje čtenáři (subjektu údajů), který vyplňuje předregistrační formulář, tyto informace

 • totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce – Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00094943, Brno, Kounicova 65a, zástupce Vedoucí IT, mail gdpr@mzk.cz, tel 541 646 229
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny – služby čtenářům
 • právní základ pro zpracování – plnění a uzavření smlouvy, oprávněný zájem správce na identifikaci údajů osoby, které služby poskytuje

Dle nařízení EU 2016/679 MZK informuje čtenáře, že dle čl. 15 tohoto nařízení má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

MZK poskytne na vyžádání kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo na to, aby MZK bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a MZK má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

Subjekt údajů má právo na to, aby MZK omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení EU 2016/679, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 nařízení EU 2016/679, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Dle čl. 21 nařízení EU 2016/679 má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou v předregistračním formuláři uvedeny jako nepovinné.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. MZK takové automatizované zpracování neprovádí.

Dle čl. 34 nařízení EU 2016/679, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. MZK přijala vhodná organizační i technická opatření k tomu, aby takové riziko minimalizovala.

D2. Výpůjčky knihovních jednotek

1. Smlouva o výpůjčce se řídí právním řádem ČR a tímto knihovním řádem včetně jeho změn.

2. O výpůjčkách rozhoduje MZK podle charakteru a fyzického stavu konkrétní knihovní jednotky.

3. V případě absenční výpůjčky uzavírá uživatel podpisem výpůjčního lístku (potvrzení o výpůjčce samostatnou smlouvu o výpůjčce, která se řídí ustanoveními tohoto knihovního řádu. V případě prezenční výpůjčky dochází k uzavření této smlouvy o výpůjčce načtením knihovních jednotek na čtenářské konto uživatele. U prezenční výpůjčky se uživatel prokazuje platným čtenářským průkazem, který si knihovník ověří jeho načtením. Smlouva o výpůjčce končí vrácením knihovní jednotky. 

D3. Podávání stížností a dotazů

1. Stížnosti a dotazy je možno podávat u službu konajících zaměstnanců MZK, nebo zaslat na e-mailovou adresu: kniha.prani@mzk.cz

D4. Poplatky, náhrady, zálohy a náhrada škody

1. Uživatel (či návštěvník) odpovídá za škodu, kterou MZK způsobil porušením právní povinnosti. Odpovědnost za škodu se řídí občanským zákoníkem. Uživatel je povinen knihovně uhradit škodu, v paušalizované výši tak, jak je uvedena v Ceníku placených služeb a poplatků.

V případě, že MZK porušením povinnosti uživatele vznikne skutečná škoda, která je vyšší než paušalizovaná výše dle předcházejícího bodu, má knihovna právo požadovat buďto paušalizovanou výši škody nebo skutečnou škodu v plné výši. Výši skutečné škody dle předcházejícího bodu určuje MZK dle svého uvážení (u knihovní jednotky, jejíž součástí je CD, může být tato výše škody určena hodnotou celé věci, tj. knihy i CD).

2. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a vypořádání všech závazků uživatele si MZK vyhrazuje právo pozastavit uživateli poskytování služeb.

3. V případě uplatnění nároku knihovny na vrácení knihovní jednotky u příslušného soudu je knihovna oprávněna současně požadovat vrácení knihovní jednotky a pro případ nemožnosti tohoto vrácení z důvodu její ztráty či zničení náhradu škody (tzv. „eventuálním petitem“) stanovené dle tohoto knihovního řádu, přičemž v případě, že čtenář neprokáže, že knihovní jednotku ztratil nebo byla zničena, má se za to, že knihovní jednotku lze vrátit.

4. Pro případ, že uživatel nesplní svou povinnost vydat knihovní jednotky uloženou mu pravomocným soudním rozhodnutím, je knihovní jednotka považována za zastupitelnou věc, která může být opatřena jinak, a to pořízením nové knihovní jednotky stejného či obdobného charakteru, nebo pořízením kopie knihovní jednotky stejného či obdobného charakteru dle § 347 občanského soudního řádu.

5. V případě, že MZK podá vůči uživateli žalobu o splnění povinnosti k soudu (vrácení knihovní jednotky, náhrada škody, smluvní pokuta), je uživatel povinen uhradit MZK uhrazený soudní poplatek, a to bez ohledu na to, zda povinnost vymáhanou žalobou uživatel splní před vydáním rozhodnutí soudu ve věci nebo před prvním soudním jednáním. Výše soudního poplatku je stanovena vyhl. č. 549/1991 Sb. a činí ke dni účinnosti tohoto knihovního řádu u žaloby o vydání knižní jednotky 2.000,- Kč a u žaloby o peněžitou částku 5 % z peněžité částky, minimálně 1.000 Kč.  Dále je uživatel povinen uhradit MZK náklady na její právní zastoupení dle vyhl. č. 177/1996 Sb., nebo paušalizované náklady řízení dle vyhl. č. 254/2015 Sb.

6. Uživatel je povinen v případě prodlení s vrácením knihovní jednotky uhradit smluvní pokutu uvedenou v příloze tohoto knihovního řádu Ceníku placených služeb a poplatků, který je nedílnou součástí knihovního řádu a součástí smlouvy o výpůjčce.

E. Závěrečná ustanovení

1. Knihovní řád včetně všech příloh, dodatků a doplňků je zpřístupněn každému uživateli k nahlédnutí na místě registrace uživatelů a na internetové adrese www.mzk.cz/knihovni-rad. Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu se všemi změnami.

2. O výjimkách z knihovního řádu rozhoduje výhradně ředitel MZK nebo jím písemně pověřený zaměstnanec.

3. MZK je oprávněna tento knihovní řád jednostranně měnit, a to zejména co do ceníku vč. pokuty (výše, typu), a podmínek výpůjčky. Tato změna knihovního řádu je oznámena uživateli okamžikem jejího zveřejnění na webových stránkách MZK a uživatel má právo tuto změnu vůči sobě odmítnout písemným odmítnutím změny doručené MZK do 1 měsíce ode dne zveřejnění změny knihovního řádu na webových stránkách MZK, jinak je tato změna pro něj závazná.

4. Tento knihovní řád je účinný od 1. 6. 2021.

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Přílohy:

 1. Provozní řád MZK
 2. Badatelský řád studovny rukopisů a starých tisků
 3. Provozní řád studovny periodik
 4. Ceník placených služeb a poplatků

Poslední aktualizace: 18.08.2022, 18:47