Členství v organizacích

Aktivně spolupracujeme s těmito organizacemi a sdruženími:

AMGAMG
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG) je profesním sdružením muzeí a galerií v České republice a osob činných v oboru muzejnictví. Zaměřuje se zejména na propagaci a popularizaci činnosti muzeí a galerií v České republice, pořádání konferencí a seminářů, ediční činnost a vzdělávání muzejních pracovníků.
IAMLIAML
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
Česká národní skupina Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek.
Organizace sdružující knihovny a další instituce s hudebními fondy. Součástí členství je mj. i přístup k periodiku Fontes artis musicae.
 International Association of Sound and Audiovisual Archives

IASA
International Association of Sound and Audiovisual Archives
Mezinárodní sdružení zvukových a audiovizuálních archivů sdružuje instituce zabývající se archivací zvukových a audiovizuálních dokumentů. 

Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) ICOM
Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of  Museums)
Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO. Cílem národních výborů ICOM a jejich regionálních sdružení je podporovat muzea a muzejní pracovníky při jejich vědecké práci, v péči o sbírky a jejich uchování, při prezentaci materiálu i při zvyšování vědecké kvalifikace muzejních pracovníků.
 IGELUIGeLU 
The International Group of Ex Libris Users
Organizace sdružuje knihovny používající produkty firmy ExLibris (v našem případě systém Aleph) a zastupuje je při jednání o dalším vývoji produktu s firmou ExLibris.
 LiberLIBER 
The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche / Association of European Research Libraries
Organizace sdružující evropské vědecké knihovny. Členství s sebou přináší možnost účasti na odborných konferencích pořádaných LIBER a přístup k čtvrtletně publikovanému periodiku LIBER Quarterly.
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

MVS Brno
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
je dobrovolnou, nestátní a samostatnou organizací bez vazby na státní rozpočet či rozpočty územních celků, sdružující jak amatéry a profesionály pracující v oboru, tak i pouhé příznivce, jejichž jediným podílem jsou sympatie s činností společnosti a její hmotná podpora.
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně navazuje na činnost Musejního spolku v Brně, založeného na ustavujícím shromáždění v brněnském Besedním domě za předsednictví MUDr. Jindřicha Wankla v neděli dne 4. března 1888, k podpoře české vědy a kultury v tehdejším německém Brně.

 SDRUKSDRUK 
Sdružení knihoven ČR 
je zájmovým sdružením právnických osob − knihoven působí na celém území České republiky. V současnosti sdružuje 45 členů. MZK členem od r. 1993.
 SKIPSKIP
Svaz knihovniků a informačních pracovníků
sdružuje téměř 500 knihoven z celé České republiky. MZK členem od r. 1990.
 AlephSUAleph 
Volné uskupení knihoven, které jsou uživateli produktů firmy ExLibris, mezi nimi zejména knihovního systému Aleph. Sdružení nemá žádné formální struktury, nicméně je platformou pro komunikaci mezi českými knihovnami a v některých otázkách za ně vystupuje i při komunikaci na národní i mezinárodní úrovni.
Sdružení uživatelů knihovního systému Aleph
 DiFMOE

DiFMOE
Digitales Forum Mittel- und Osteuropa
Se sdružením DiFMOE spolupracuje MZK formou projektů na digitalizaci německojazyčných novin vydávaných v minulosti v Brně.

 eBooks on Demand (EOD)

(EOD)
eBooks on Demand
je sdružení knihoven a paměťových institucí nabízejících digitalizaci autorsky volných publikací na požádání zákazníka. Takto vzniklé elektronické knihy jsou zpřístupněny i dalším zájemcům o studium.

Ing. Petr Žabička je členem vědecké rady Národní knihovny ČR.
Pracovníci MZK jsou členové hodnotících komisí většiny podprogramů Veřejné informační služby knihoven (VISK).

Poslední aktualizace: 14.06.2023, 12:15