Konference Obrazy kultury a společnosti v období první republiky

UK     JCU     MUNI     MZK

Konference: Obrazy kultury a společnosti v období první republiky
Podtitul: PERIODICKÝ TISK PRVNÍ REPUBLIKY

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, Katedra bohemistiky FF JČU v Českých Budějovicích, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU a Moravská zemská knihovna v Brně pořádají ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 mezinárodní mezioborovou konferenci zaměřenou na literární a kulturní periodika první republiky. Naším cílem je představit jejich způsoby projekce světa, v němž vycházejí a který se pokoušejí utvářet, jako důsledek dobové pluralizace myšlení, soupeření i kooperace nejenom estetický konceptů. Máme v úmyslu je ukázat jako aktivní prostředky, s jejichž pomocí se příslušníci kulturní inteligence pokoušeli podílet na proměnách společnosti a vyjednávali i vlastní pozici v ní. Dobová periodika nás tedy současně zajímají jako nástroje institucionalizace určitého názoru i jako prostředky jeho legitimizace.

První republika je nejenom dobou kvalitativního vzestupu české literatury a jejího smělého vřazení se do literatury světové, prudkého střídání uměleckých směrů, které se děje v přestřelkách vášnivých konfesí, skupinového kvasu, jenž poskytuje literárnímu životu plastickou mapu pro odvážné výboje zároveň estetické a zároveň politické, vzedmuté vlny nacionalismu či alespoň vlastenectví, které v disharmonickém tónu ke světové moderně poznamená i podobu české moderní literatury, masivního rozvoje čtenářství a demokratizace literatury. První republika je současně dobou ohromného rozmachu žurnalistiky a časopisectví. Vedle exkluzivních periodik, která hledají svoji inspiraci v typografii moderny a jsou součástí vytvářeného vizuálního obrazu moderního světa, zde najdeme tisky, které asketickou strohostí formy zvýrazňují  vážnost svého obsahu. Vedle titulů, jejichž náklad stále stoupá, jsou tu ještě stále takové, které kladou důraz na exkluzivitu a jejichž čtenářský okruh téměř připomíná zednářskou lóži. A jsou to právě tyto základny kulturního provozu, které umožňují to, co bylo zmíněno výše. Těžko by bylo možné si představit, že by se ony estetické, etické, kulturně politické či konfesijních souboje mohly v této podobě a za takového zájmu odehrát, kdyby nedošlo právě k rozmachu periodického tisku, tj. deníků, magazínů, časopisů, revue…, a kdyby se tento nevyprofiloval v ostré nástroje dobových polemik a estetických programů. Ty ovšem nebyly určeny jen prchavé přítomnosti, ale odrážela se v nich etika modernistické víry v budoucí čas. Slovy F. X. Šaldy: „…že v nich pomáhám formovati něco, co bude míti největší dosah a vliv v době příští: tvořivou vůli nových generací.“ (Šalda, Rozpravy Aventina 1925, č. 1, s. 6)

Literární historie zabývající se českou časopiseckou produkcí 20. století se věnovala této problematice zejména z lexikografické perspektivy a pokusila se tuto různorodou a mnohovrstevnatou problematiku zmapovat spíše slovníkovým způsobem. Encyklopedická a lexikografická perspektiva však neumožňuje poukázat na různé koncepční průniky či konflikty, na jemné předivo generačních vazeb a polemik, často musí rezignovat na širší kontextové průniky či na procesuální podobu utváření časopisu v proměňujícím se kontextu kulturní, společenské i politické praxe. Onu podobu, která se zvláště v případech periodického tisku ukazuje jako stále znovu a znovu nedefinitivní – a tedy živá. Tato problémová a neuzavírající optika zakládá zcela nové otázky. Rádi bychom vás proto vyzvali k aktivní účasti na mezinárodní konferenci, která by tyto otázky a snad i odpovědi alespoň v nějaké předběžné a tedy nedefinitivní podobě mohla formulovat.

Máme v úmyslu v jejím rámci soustředit naši pozornost na podobu a proměnu periodik, která vycházela v období první republiky. Zajímají nás jejich estetické, ale i světonázorové programy a proměny těchto programů, zajímají nás polemiky, které byly jejich prostřednictvím vedeny, abychom mohli lépe poznat diskurzivní situaci v české kultuře tohoto období. Stranou pozornosti by neměly zůstat výrazné publicistické a kritické osobnosti, které na stránkách dobových časopisů formovaly podobu myšlení o umění, stejně tak jako bychom neměli zapomenout, že je to doba, kdy na českém území ještě stále existovala mnohonárodnostní situace a i vydávané časopisy odrážely tuto skutečnost. Ačkoliv nás především zajímá umění, a tedy kulturní život, nepopíráme, že jde o dobu, kdy vzdálenost mezi estetickou a politickou rovinou literatury či umění byla často nezřetelná. Přesto preferujeme především ty příspěvky, v nich převáží tázání se po uměleckém výrazu nežli po politickém gestu, stranou pozornosti by však neměly zůstat ani časopisy jako jedinečné instituce společenského provozu.

Konference se uskuteční v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně.

 

Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
děkan Filozofické fakulty JČU v Českých Budějovicích

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze

Doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
vedoucí ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

PřílohaVelikost
obrazy_kultury_a_spolecnosti_v_obdobi_prvni_republiky_-_program.pdf384.98 KB

Poslední aktualizace: 01.11.2017, 17:27