Institucionální podpora vědy a výzkumu (DKRVO)

Činnosti a úkoly Moravské zemské knihovny ve vědě a výzkumu v roce 2011 vycházely z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Moravské zemské knihovny v Brně na období 2010–2015. Těžištěm byla především oblast 3.3.1 Knihověda a studia nových médií – oblast knihovědného historického výzkumu, zpřístupnění a ochrana kulturního dědictví za pomoci využití digitálních technologií. Pracovníci Moravské zemské knihovny v Brně se zaměřili na studium a zpřístupnění nejstarších materiálů – rukopisů, starých tisků, starých hudebnin a obrazových materiálů (grafiky, starých map, fotografií).

V rámci Institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací mohou být v rámci interní vědecké podpory financovány také externí projekty, které jsou v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací MZK v Brně.

Hlavním výstupem této činnosti byly:

Odborné knihy:

Články v odborném periodiku:

 • Dokoupil, V.-Bar, P.: Soupis rukopisů knihovny piaristické koleje v Mikulově uložených v Moravské zemské knihovně. Studie o rukopisech, XL, 2010, s. 225-272. ISSN 0585-5691 ISBN 978-80-86495-77- 4 Místo a rok vydání: Praha 2011
 • Richtrová, E.: Curia, Hof, dvůr. Příspěvek k diskuzi o přemyslovských panovnických dvorech 13. století. Časopis Matice moravské, CXXX, 2011, č. 2, s. 335-359. ISSN 0323-052X
 • Machová, J.: Historický fond Moravské zemské knihovny v Brně on-line aneb Kliknutím myši ke všem dokumentům. Vlastivědný věstník moravský, 63, 2011, č. 3, s. 201-213. ISSN 0323-2581

V roce 2012 se pracovníci Moravské zemské knihovny v Brně zaměřili na studium a zpřístupnění nejstarších materiálů – rukopisů, prvotisků, starých tisků, starých grafik a map nejen ze svého fondu, ale i dalších moravských klášterních knihoven. Další tematickou oblastí je 3.3.4. Ochrana fondu, kde Moravská zemská knihovna zahájila výzkum ochrany dokumentů postižených degradací. Z tematické oblasti 3.3.5. Informační infrastruktura, vývoje a inovací byla věnována pozornost zejména novému elektronickému zpřístupnění bohatého hudebního fondu MZK, které vychází z požadavků nejen brněnských hudebních těles, ale i v rámci studijního zájmu profesorů a studentů brněnských vysokých hudebních škol.

Výstupem této činnosti jsou:

 • Kubík, Z. – Pavelková, J.: Erbovní listina pro Karla Bedřicha Kübecka (1780-1855) ve fondu rukopisů a starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně. Archivní časopis 1/2012, str. 60-68.
 • Pavelková. J.: Donátoři v rodě pánů z Kunštátu. Příspěvek poznání knižní kultury na Moravě ve 14. a 15. století. Vlastivědný věstník moravský 4/2012, str. 333-341.
 • Karafiátová, S.: Vítězslav Nezval a hudba. Opus musicum : hudební revue, ročník 44, číslo 6.
 • Vávrová, P. – Polišenský, J. – Kocourek, P. – Součková, M. – Sedliská, H. –Palánková, L. – Pospíšilíková, V.: Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů. KNIHOVNA – knihovnická revue, ročník 23, číslo 2, str. 66-76.

Z vlastních provozních prostředků MZK vydala knihy:

Od roku 2012 se Moravská zemská knihovna v Brně systematicky věnuje problematice dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů (Long Term Preservation - LTP). Cílem je vytvořit legislativní, organizační a technické předpoklady trvalého uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů v paměťových institucích v ČR. Více informací lze nalézt na stránkách Koncepce LTP.

HUTAŘ, Jan; MELICHAR, Marek. Analýza dostupných technologií a srovnání národních strategií v oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací. [online]. [cit. 2014-02-28]. Dostupné z: <https://docs.google.com/a/mzk.cz/file/d/0B1hyhqrXs6dtT094RWlfY1lVSW8/edit>

HUTAŘ, Jan. Archives New Zealand - budování digitálního archivu pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů. Archivní časopis Roč. 63, č. 1 (2013), s. 5-24. ISSN 0004-0398.

MELICHAR, Marek; HUTAŘ, Jan. České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj. Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 4 [cit. 2014-02-28]. Dostupné z: <http://duha.mzk.cz/clanky/ceske-pametove-instituce-digitalni-data-historicky-exkurz-soucasny-stav-predpokladany-vyvoj>. ISSN 1804-4255.

MELICHAR, Marek; HUTAŘ, Jan. OAIS: možnosti a limity aplikace. ITLib.  Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/. ISSN: 1336-0779.

V roce 2013 pokračovaly práce na zpřístupnění nejstarších fondů MZK i dalších moravských klášterních knihoven - metodou retrokonverze byl zpracován celý knihovní fond kláštera františkánů v Moravské Třebové a stejným způsobem byly zahájeny práce na zpřístupnění historického fondu knihovny františkánů v Dačicích. V rámci tohoto cíle byla též formou metadatového elektronického katalogu zpřístupněna část umělecky i literárně cenného fondu bibliofilií. K již zpracovaným i nově zpřístupněným titulům byly rovněž pořizovány skeny obálek, které jsou zpřístupněny přímo z elektronického katalogu přes prolink na obrázek umístěný na imageserveru. Ke konci listopadu bylo takto zpracováno více než 300 bibliografických jednotek a k  téměř 500 byl doplněn sken obálky.

Práce pokračovaly též  v oblasti 3.3.4 Ochrana fondu, kde pracovníci dále pracovali na zjištění postižení knihovních dokumentů degradací. Výsledky výzkumu jsou zaznamenávány ve společné databázi Národní knihovny Moravské zemské knihovny a vědecké knihovny v Olomouci

Pozornost byla opět zaměřena i na bohatý hudební fond MZK, který je předmětem zájmu nejen profesorů a studentů brněnských vysokých hudebních škol. Metodou rekatalogizace – tedy přímo s hudebninou v ruce bylo zpracováno cca 8000 záznamů z kmenového novodobého hudebního fondu do metadatového elektronického katalogu MZK.  V těchto hudebních notových materiálech z druhé poloviny 19. a 1. poloviny 20. století byly též nalezeny staré hudební tisky do roku 1850 a rukopisy, které byly následně převedeny do historického fondu knihovny.

V rámci zpřístupnění hudebního fondu se pokračovalo rovněž v digitalizaci fondu gramodesek. 

Výstupem této činnosti jsou:

 • Kubíček, Jaromír: Bibliografie Dačicka a Slavonicka. ISBN: 978-80-7051-197-8; 242 s., [10] s. obr. příl.; Brno: Moravská zemská knihovna, 2013.
 • Glonek, Jiří – Novosadová, Michaela: Portolánový atlas Joana Ricza Olivy z roku 1591 v Moravské zemské knihovně v Brně. Historická geografie, ročník 39, číslo 2.
 • Studeníková, Štěpánka: Staré hudební tisky a rukopisy ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Opus musicum: hudební revue, ročník 45, číslo 1, str. 39-47.
 • Smékalová, Kateřina – Vokřínková, Lucie: Hudební sbírka a půjčovna Carla Winikera. Opus musicum: hudební revue, ročník 45, číslo 3, str. 25-35.
 • Smékalová, Kateřina: Problematika kramářských tisků s duchovní tematikou se zaměřením na mariánský kult. Opus musicum: hudební revue, ročník 45, číslo 5, str. 35-49.
 • Smékalová, Kateřina: Hynek Bím – sbírka duchovních písní z Vnorov. Musicologica Brunensia roč. 48, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 101-117.

V roce 2014 pokračovala činnost MZK ve výše popsaných aktivitách. Pokročilo se zejména se zpracováním fondu bibliofilií a hudebního historického fondu.

Dílčí práce byly prezentovány ve výstupech:

 • Macháčková, Romana: Moravská bibliofilská produkce ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Vlastivědný věstník moravský, ročník 65, číslo 2, s. 139–147. 
 • Machová, Jitka: Zámecká knihovna Kübecků von Kübau z Lechovic v historickém fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Sborník Národního muzea v Praze, ročník 59, číslo 1–2, s. 27–33.
 • Pavelková, Jindra: Die Bibliothek des Stiftes in Welehrad im Augenblick seiner Aufhebung. Kniha 2014. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, s. 207-216.
 • Kateřina Smékalová - Lucie Vokřínková: History of the Carl Winiker’s Music Score Library. Acta musicologica.cz, ročník 65, číslo 1/2014.
 • Šír, Filip – Žabička, Petr: Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce. MK-S 2989/2014 OVV

Poslední aktualizace: 12.04.2016, 10:17