Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012

Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje

Ve středu 11. dubna 2012 se v Moravské zemské knihovně konal již 2. ročník slavnostního setkání knihoven obcí, na kterém byly oceněny nejlépe pracující obecní knihovny Jihomoravského kraje. Setkání připravila Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Za Jihomoravský kraj přijal pozvání pan hejtman JUDr. Michal Hašek,  Ing. Pavel Balík, radní za oblast kultury a památkové péče JmK a JUDr. Hana Holušová, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje. Knihovnický institut Národní knihovny ČR reprezentovala Mgr. Ladislava Zemánková. Setkání se zúčastnili také starostové oceněných knihoven a zástupci pověřených knihoven.

Jedním z hlavních důvodů konání slavnosti bylo poukázat na konkrétní přínosy dotace na regionální funkce, kterou od roku 2005 poskytuje veřejným knihovnám kraje Jihomoravský kraj. Dalším neméně závažným důvodem byla nová Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období let 2011-2014, kterou připravila Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje a kterou vzala jednohlasně na vědomí svým usnesením v březnu 2011 Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského kraje. Koncepce si především klade za cíl zkvalitňování výkonu regionálních funkcí v kraji. A právě podpora neprofesionálních knihoven, zavádění automatizace, webových stránek, rozšiřování nabídky výměnných fondů a zvyšování zájmu obcí o nákup a zpracování KF by měla zajistit její naplňování.

Na 2. ročníku slavnosti bylo oceněno dvanáct knihoven, které byly nominovány regionálními odděleními pověřených knihoven JmK. Podle pravidel pro oceňování knihoven stanovených Moravskou zemskou knihovnou mohly být z každého regionu navrženy až dvě obecní knihovny, Knihovna Jiřího Mahena v Brně mohla navrhnout dvě pobočky. Ceny byly uděleny jako vyjádření uznání obecní knihovně za její činnost a zásluhy o rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a celkový rozvoj kulturního života obce. Mezi sledovaná kritéria při hodnocení patřily velmi dobrá činnost knihovny, aktivita knihovníka při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná kulturně výchovná činnost, případně dlouholetá práce v knihovně. Oceněné knihovny obdržely diplom a věcnou a finanční odměnu. Součástí programu slavnostního setkání bylo hudební vystoupení dívčího tria Neřeš to Základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě vedeného paní učitelkou Ivanou Laštovičkovou.

Pozvání na slavnost přijala také vítězná Knihovna roku 2011 - Místní knihovna Veselice z obce

Vavřinec na Blanensku. Sponzorem akce byla firma Ceiba, s. r. o., kterou zastupoval pan Lukáš Pajer.

 

Přehled oceněných knihoven:

 REGION BLANSKO

Název knihovny: Místní knihovna Ostrov u Macochy

Knihovnice: Mgr. Soňa Švrčinová

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Blansko): Helena Jalová

Webové stránky knihovny: http://www.ostrovumacochy.cz/obecni-knihovna/d-1268/p1=1279

Obec: Městys Ostrov u Macochy

Starosta: Ing. Ondřej Hudec

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel obce: 1105

Počet čtenářů: 52, tj. 4,7 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let: 12, tj. 23,1% z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 46

 

Knihovna je od roku 2008 zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Mezi aktivity projektu patří společná setkání dětí, rodičů i prarodičů v knihovně. Děti i s rodiči jsou pravidelnými účastníky společných setkávání čtoucích rodin, které probíhá každoročně v Ráječku. Knihovna je také zapojena do projektu Škola naruby.

Knižní fond je pravidelně doplňován knihami zapůjčenými z regionálního oddělení Městské knihovny Blansko.  

Spolupráce s úřadem městyse je velmi dobrá, městys je otevřen potřebám knihovny, podporuje stávající aktivity v knihovně (projekty), podílí se na financování, došlo k navýšení částky na nákup knih, mezi kterými nechybí ani periodika. V roce 2012 by měla být opravena fasáda budovy knihovny současně s jejím zateplením.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovna nabízí dlouhodobě kvalitní činnost v oblasti kultury a vzdělávání v obci. Je navázána spolupráce se všemi složkami, včetně ZŠ a MŠ. Knihovna je systematicky modernizována. Postupnými kroky v souladu a ve spolupráci s městysem bylo dosaženo úplné automatizace. 

Navrhuji paní knihovnici na ocenění za její zásluhy o:

 • Ø  modernizaci knihovnických a informačních služeb v obci
 • Ø  aktivní podporu dětského čtenářství v obci.“

Prezentace.

 

 

REGION BOSKOVICE

Název knihovny: Obecní knihovna Valchov

Knihovnice: Renata Kaliková

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Boskovice): Zdeňka Mifková

Webové stránky knihovny: http://knihovnavalchov.webnode.cz/

Obec: Obec Valchov

Starostka: Ing. Jindřiška Brožová

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel obce: 473

Počet čtenářů – 54, tj. 11,4 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 22, tj. 40,7 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 12 (+ 12 setkání Čtenářského kroužku pro děti)

 

Nejvíce akcí je zaměřeno na podporu dětského čtenářství. V rámci Čtenářského kroužku se děti scházejí v knihovně, aby si společně četly a malovaly obrázky, kterými zpestřují prostory knihovny. Z metod a forem práce s dětmi se věnuje paní knihovnice čtení nahlas, čtení s dramatickým přednesem, přednesu poezie, dramatizaci pohádek, vědomostním soutěžím a rukodělným činnostem. Její činnost je o to záslužnější, že v obci již spoustu let není škola.

V rámci projektu setkávání a propojování generací (což představuje i nové logo knihovny) se knihovna v krátké době stala komunitním centrem obce.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Na ocenění navrhujeme knihovnu za velmi dobré výsledky při práci s dětmi ve Čtenářském kroužku a dále za skvělou spolupráci mezi knihovnicí obce paní Kalikovou a starostkou obce Ing. Brožovou.

Díky těmto dvěma ženám se podařilo vytvořit z knihovny v krátké době komunitní centrum obce.“

Prezentace.

 

 

OKRES BRNO-MĚSTO

Název knihovny: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Komín, Vavřinecká

Knihovnice: Mgr. Eva Šindlerová

Vedoucí Útvaru služeb poboček KJM: PhDr. Alena Rybářová

Webové stránky knihovny: http://www.kjm.cz/knihovna-provozy/komin

Městská část: Brno-Komín

Starosta MČ: Ing. Josef Dvořák

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel MČ: 6 974

Počet čtenářů – 388, tj. 19 % z počtu obyvatel MČ

z toho do 15 let – 149, tj. 38 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 12

 

Knihovna působí v MČ Brno-Komín v nově zrekonstruovaném objektu Domu s pečovatelskou službou. V těchto prostorách zahájila provoz 14. 2. 2011.

Používá klasický výpůjční protokol. Knihovnice zpracovala zábavnou formou literární témata určená pro nejmenší děti. Oslovila mateřské školy v městské části, pro něž připravila pořad Teta to plete zaměřený na rozvíjení slovní zásoby dětí předškolního věku. Děti rozplétaly popletené pohádky. Knihovnickou lekci Poprvé v knihovně navštěvují první třídy ZŠ Pastviny. Pro děti z prvních tříd připravila paní knihovnice pořady na téma Braňte knihu s Josefem Ladou, besedy na téma dětské ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a s názvem Dobrýtro s Jiřím Žáčkem.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovna je součástí oddělení neautomatizovaných poboček, které využívají výlučně výměnný fond, nákup stálého fondu byl v těchto knihovnách zastaven, s výjimkou nákupu z případných finančních dotací úřadů městských částí. Knihovna v Komíně sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách, působí přívětivým dojmem a má vytvořeny podmínky pro pořádání besed pro děti. Knihovnice spolupracuje se Základní školou Pastviny 70a, mateřskými školami na ulicích Absolonova 20a a Řezáčova 3. Školy mají k dispozici nabídku knihovnických lekcí a besed. Knihovna tak podporuje dětské čtenářství od nejútlejšího věku. Uživatelům jsou k dispozici dvě internetové stanice. Mají možnost využívat informace z elektronických databází. Fond knihovny tvoří literatura pro všechny věkové kategorie, nechybí doporučená četba pro školní mládež a literatura encyklopedického charakteru, která je využívaná na tvorbu školních referátů. Pro občany městské části Brno-Komín se stala důležitým kulturním a společenským centrem.“

 

Prezentace.

 

OKRES BRNO-MĚSTO

Název knihovny: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Starý Lískovec, Klobásova

Knihovnice: Iva Zichová

Vedoucí Útvaru služeb poboček KJM: PhDr. Alena Rybářová

Webové stránky knihovny: http://www.kjm.cz/provoz/stary-liskovec-kurska-1

Městská část: Brno-Starý Lískovec

Starosta MČ: Vladan Krásný

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel MČ: 12 775

Počet čtenářů – 1 176, tj. 8,9 % z počtu obyvatel MČ

z toho do 15 let – 342, tj. 29,1 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 49

 

Knihovna je od roku 1993 je umístěna v  objektu MČ-Starý Lískovec spolu s nákupním střediskem. Mezi nabídku kulturních aktivit patří - Dámský klub založený v roce 2003, který se zaměřuje na ženy v důchodovém věku s cílem aktivního trávení volného času. Oblíbenou náplní schůzek jsou besedy k literárním a společenským výročím, cestovatelské besedy, setkání s brněnskými osobnostmi a autory a Naše hobby nabízející občanům MČ možnost prezentace jejich zálib a dovedností (výstavy kreseb a fotografií, zdobených perníčků, paličkovaných krajek apod.). Knihovna pořádá výstavy brněnských i mimobrněnských výtvarníků spojené s vernisáží.

Do povědomí široké veřejnosti se pobočka dostala také díky pořadům konaným v rámci celobrněnských akcí Den Země a Brněnské dny pro zdraví. Knihovna je zapojena i do dalších projektů na podporu dětského čtenářství: Rosteme s knihou, Knížka pro prvňáčka, Poprvé do školy, poprvé do knihovny, Týden čtení, Březen měsíc čtenářů.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Pobočka KJM na Kurské působí v MČ Brno-Starý Lískovec od r. 1983 a jejím hlavním posláním byla kultivace anonymního prostředí rozrůstajícího se sídliště. Knihovnice se zaměřily na pečlivý výběr fondu a pořádání kulturně-vzdělávacích akcí. Postupně docházelo k posílení pozice pobočky jako informační instituce, knihovna se stala místem setkávání, ale také prostředím, odkud si lidé odnášejí do svých domovů estetický zážitek a vlídné slovo, což v dnešní době jistě není málo. …Pobočka má díky kvalitě své činnosti velmi prestižní postavení ve své městské části, která každý rok přispívá ze svého rozpočtu na její činnost ať už formou dotace na nákup knihovního fondu a kulturní aktivity, nebo péčí o kvalitní interiér pobočky. …Pobočka svou činností velkou měrou přispívá k propagaci a pozitivnímu povědomí o KJM jako knihovny pro město a je místními občany vnímána jako společenské a kulturně-vzdělávací centrum, které slouží k osobnostnímu rozvoji každého z nich.“

Prezentace.

 

 

OKRES BRNO-VENKOV

Název knihovny: Obecní knihovna Lelekovice

Knihovnice: Alena Stejskalová

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Kuřim): Lenka Šefferová

Webové stránky knihovny: www.knihovnalelekovice.wz.cz

Obec: Obec Lelekovice

Starosta: Jaroslav Diviš

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel: 1 751

Počet čtenářů – 194, tj. 11 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 87, tj. 45 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 23

 

Velmi dobrá spolupráce s regionální knihovnou, paní Stejskalová si sama vybírá tituly do souboru VF, formou MVS z regionální knihovny v Kuřimi zajišťuje svým čtenářům knihy, které ve fondu své knihovny nemá.

Knihovna využívá služby regionální knihovny Nákup a zpracování KF z prostředků obcí, část knih (dary čtenářů knihovnice zpracovává sama).

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovna v Lelekovicích je dlouhodobě výborně pracující knihovna, příkladně vedená. Letošní rok je 25. rok působení paní Stejskalové jako knihovnice v Lelekovicích.

Knihovna je jednou z prvních v našem regionu, která se rozhodla pro automatizovaný provoz. Má vlastní webové stránky. Ocenění zaslouží také práce s dětmi, rozvoj čtenářství u dětí - vynaložené úsilí se vrací v podobě vysokého počtu registrovaných čtenářů do 15 let.“

Prezentace.

 

OKRES BRNO-VENKOV

Název knihovny: Obecní knihovna Říčany

Knihovnice: Jaroslava Cetkovská

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Kuřim): Lenka Šefferová

Webové stránky knihovny: www.knihovnaricany.wz.cz

Obec: Obec Říčany

Starosta: Ing. Jan Studený

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel: 1 836

Počet čtenářů – 196, tj. 10,7 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 61, tj. 31 % z počtu čtenářů

 

Velmi dobrá spolupráce s regionální knihovnou v Kuřimi a s knihovnou v Rosicích (středisková knihovna okresu Brno-venkov), paní knihovnice si sama vybírá tituly do souborů výměnného fondu. Knihovna využívá službu nákup KF z prostředků obcí. Knihovna se v minulých letech celkem třikrát stěhovala, mimořádně dobrá spolupráce s vedením obce, pracovnice regionální knihovny byly přizvány ke konzultaci ohledně vhodného prostorového uspořádání knihovny.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Obecní knihovna v Říčanech je dlouhodobě dobře vedená knihovna, jedna z prvních neprofesionálních knihoven v našem regionu, která se rozhodla pro automatizovaný provoz. Knihovna má vlastní webové stránky. Paní knihovnice je velice srdečná a vstřícná, knihovně věnuje mnohem více času, než je její pracovní úvazek. Knihovna se za dobu jejího působení stala nejen místem, kam lidé chodí půjčovat knihy, ale i jakýmsi společenským centrem.“

Prezentace.

 

 

OKRES BŘECLAV

Název knihovny: Místní lidová knihovna Borkovany

Knihovnice: Vladimíra Nádeníčková

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Břeclav): Jarmila Smolová

Webové stránky knihovny: www.knihovnaborkovany.webk.cz

Obec: Obec Borkovany

Starosta: Mgr. Radek Valenta

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel: 772

Počet čtenářů – 85, tj. 11 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 28, tj. 32,9 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 5

 

Knihovna patří k nejmenším knihovnám regionu. Paní Vladimíra Nádeníčková pracuje v knihovně od roku 2009. Přesto se jí podařilo za tuto krátkou dobu knihovnu zmodernizovat, zkvalitnit poskytované služby. Knihovna se stává místem setkávání všech věkových skupin a plní komunitní roli knihovny v obci. Na webových stránkách knihovny lze nalézt jenom chválu od návštěvníků knihovny. Je rozvíjena spolupráce se školou a s obecními spolky. Za dobu působení paní knihovnice v knihovně se výrazně zlepšily výsledky činnosti a zájem uživatelů o poskytované služby.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovna je velkým přínosem pro obyvatele. Stala se centrem kulturního dění v obci a oblíbeným místem setkávání všech věkových skupin. Modernizace knihovny (automatizace knihovny pomocí systému Clavius a spuštění plně automatizovaného provozu) zvládla knihovnice za necelého půl roku. Vynikající spolupráce se zastupiteli obce, místními spolky i pedagogy. Paní knihovnice věnuje velkou péči dětskému čtenáři, který se rád vrací do příjemného prostředí.“

Prezentace.

 

OKRES BŘECLAV

Název knihovny: Místní knihovna Nový Přerov

Knihovnice: Alena Dufková

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Břeclav): Jarmila Smolová

Webové stránky knihovny: www.knihovnanovyprerov.webk.cz

Obec: Obec Nový Přerov

Starosta: Marcela Elaginová

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel: 351

Počet čtenářů – 58, tj. 13,7 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 15, tj. 18,8 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 22

 

Spolupráce mezi zřizovatelem, knihovnicí a pověřenou knihovnou je na velmi dobré úrovni. Obec přispívá na činnost knihovny nemalými finančními prostředky, což se projevuje ve vybavení knihovny, možnosti rozvoje automatizace a práce se čtenářem, i když se jedná o tak malou obec. Díky pochopení a zájmu zřizovatele se bude i nadále knihovna rozvíjet ku prospěchu uživatelů.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovna je velkým přínosem pro obyvatele. Stala se centrem kulturního dění v obci a oblíbeným místem setkávání všech věkových skupin. Modernizace knihovny (automatizace knihovny pomocí systému Clavius a spuštění plně automatizovaného provozu) zvládla paní knihovnice za necelého půl roku. Vynikající spolupráce se zastupiteli obce, místními spolky i pedagogy. Paní Dufková věnuje velkou péči dětskému čtenáři, který se rád vrací do příjemného prostředí.“

Prezentace.

 

 

OKRES HODONÍN

Název knihovny: Místní knihovna Čejč

Knihovnice: Mgr. Andrea Havelková

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Hodonín): Magda Švejcarová

Webové stránky knihovny: www.knihovnacejc.webk.cz

Obec: Obec Čejč

Starostka: JUDr. Marta Výmolová

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel: 1 265

Počet čtenářů – 107, tj. 8,5 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 31, tj. 29 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 3

 

Mezi aktivitami pořádanými knihovnou byla například výtvarná soutěž pro děti O nejkrásnější sluníčko v rámci akce Březen měsíc čtenářů 2011. Obec akci podpořila především finančně. Ve spolupráci s obecním úřadem , mateřskou školou a základní školou zorganizovala knihovna u příležitosti Dne dětí vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka. V rámci Týdne knihoven malovaly děti draky, podzimní listy a vytvářely zápichy do květináče.  Noví čtenáři získali v tomto týdnu registraci na rok 2012 zdarma.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

“Místní knihovna se stává určitým společenským a kulturním centrem v obci, kde se lidé schází. Toto je způsobeno nejenom příjemným prostředím v knihovně, ale i aktivitami knihovnice, které připravuje pro své návštěvníky.

Knihovna je nominována na ocenění za rozvoj veřejných a informačních služeb a za aktivitu knihovníka při modernizaci a automatizaci knihovny.“

Prezentace.

 

OKRES HODONÍN

Název knihovny: Místní knihovna Milotice

Knihovnice: Jitka Úradníková

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Hodonín): Magda Švejcarová

Webové stránky knihovny: http://knihovnamilotice.webk.cz/

Obec: Obec Milotice

Starosta: Mgr. Josef Levek

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel: 1 921

Počet čtenářů – 124, tj. 6,5 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 5, tj. 44,4 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 2

 

V roce 2011 byla v budově mateřské školy vybudovaná knihovna. Rekonstrukce se uskutečnila díky dotačnímu programu Ministerstva zemědělství ČR – programu LEADER. Byl realizován projekt Knihovna dostupná občanům. Knihovna se díky novému prostředí stala místem, kde je možné si přečíst nebo půjčit knihy, ale také společenským centrem a to nejen zásluhou příjemného prostředí, ale i aktivitami paní knihovnice, která připravuje akce pro všechny věkové skupiny návštěvníků.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovna je nominována na ocenění za rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a za celkovou modernizaci a automatizaci knihovny. Místní knihovna v Miloticích slouží jako komunitní centrum v obci, které využívají všechny zájmové skupiny a je zde velmi aktivní spolupráce mezi obcí a knihovnou.“

Prezentace.

 

 

OKRES VYŠKOV

Název knihovny: Obecní knihovna Šaratice

Knihovnice: Bc. Lucie Kaloudová

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově): Jaroslava Barová

Webové stránky knihovny: http://www.saratice.cz/knihovna/

Obec: Obec Šaratice

Starosta: Karel Kalouda

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel: 968

Počet čtenářů – 102, tj. 10,6 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 16, tj. 15,7 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 11

 

Knihovna nabízí netradiční aktivity: začátkem roku 2011 byla na Facebooku knihovny vyhlášena akce Měsíc splněných přání. Fanoušci si mohli napsat o jakoukoliv knížku, kterou by rádi viděli ve fondu knihovny, a po zvážení ji knihovnice buď zakoupila, nebo alespoň zájemci sehnala k vypůjčení. V loňském roce byl v dubnu a v červnu z podnětu občanů uspořádán počítačový kurz pro začátečníky, který přijela natáčet i regionální televize RTA.V letošním roce se pro velký ohlas v kurzech pokračuje. V knihovně probíhá pravidelná burza knih. Knihovna je propagována v Šaratickém zpravodaji a na webových stránkách. Velké oblibě se těší nástěnka s doporučenými knihami.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovnice Lucie Kaloudová je velmi svědomitá a o práci v knihovně má dlouhodobý zájem, který přesahuje její pracovní povinnosti. V knihovně pracuje od roku 2006. Snaží se svou péčí knihovnu neustále vylepšovat a návštěvníci vždy mohou zhlédnout zajímavou výstavku. K propagaci akcí využívá jak webové stránky, tak především Facebook, kde probíhá se čtenáři živá diskuse o tom, co by se v knihovně mělo uskutečnit. Obecní knihovna v Šaraticích je důležitou součástí kulturních a vzdělávacích aktivit v obci a knihovnice svojí činností systematicky získává nové, především mladé čtenáře.“

Prezentace.

 

 

OKRES ZNOJMO

Název knihovny: Obecní knihovna Branišovice

Knihovnice: Anna Csanádiová

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Znojmo): Zdeňka Paseková

Webové stránky knihovny: : http://www.knihovnabranisovice.webk.cz/

Obec: Obec Branišovice

Starosta: Ing. Štefan Šottník

 

Statistické údaje k 31. 12. 2011:

Počet obyvatel: 536

Počet čtenářů – 40, tj. 7,4 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 12, tj. 30 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 4

 

Knihovna se nachází v nově zrekonstruované budově Obecního úřadu v Branišovicích. I když svým umístěním Branišovice patří od roku 2007 pod okres Brno – venkov, paní knihovnice se rozhodla i nadále využívat služeb regionálního oddělení MěK Znojmo.

Knihovna zapojuje do svých aktivit především děti, připravuje nejrůznější tematické dílničky: jarní, vánoční, adventní, výroba stromečků z korálků, výroba přáníček pro maminky ke Dni matek, nebo přání pro Ježíška k Vánocům. V malé obci představuje knihovna významnou volnočasovou aktivitu, kterou oceňují zejména rodiče. Významná podpora knihovny je ze strany obecního úřadu, který se nemalou měrou podílí na jejím rozvoji. Knihovna pravidelně přihlašuje svoje webové stránky soutěže Biblioweb.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovnice Anna Csanádiová pracuje v Obecní knihovně Branišovice již 12 let. Za dobu jejího působení se především děti naučily chodit do knihovny nejen pro knihy, ale i pro radu, pomoc, jak najít informace v počítači. Knihovna se pro ně stala místem, kde mohou relaxovat a odpočívat.

 • aktivní spolupráce paní knihovnice s regionálním oddělením MěK Znojmo
 • pravidelné půjčování knih z VF, cca 5x ročně
 • založení vlastních webových stránek
 • vložení celého fondu do systému Clavius
 • navázání spolupráce knihovny s místní mateřskou a základní školou
 • podpora dětského čtenářství
 • aktivní účast na celostátních akcích
 • aktivní účast na poradách, konaných MěK Znojmo
 • zájem o novinky z oboru
 • přihlašování do celostátních akcí
 • přihlašování webových stránek do soutěže Biblioweb

Kladné odezvy rodičů dětí, spokojenost obecního úřadu s prací paní knihovnice, aktivní práce s dětmi a účast na celostátních akcích jsou hlavní důvody, proč se regionální oddělení MěK Znojmo rozhodlo navrhnout právě p.Csanádiovou a její knihovnu na ocenění.“

Prezentace.

 

 

„Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje se pomalu stává tradicí“, jak vyjádřil ve svém úvodním slovu také pan hejtman JUDr. Michal Hašek. Tradicí, jejímž smyslem a cílem je vyjádřit nejen uznání knihovnám za jejich práci, ale také zřizovatelům knihoven, bez jejichž podpory by knihovny nemohly poskytovat služby, které vysoce překračují běžný standard. Zejména z toho důvodu byli mezi pozvanými také starostové obcí oceněných knihoven. Poděkování patří ve velké míře také jim - za jejich podporu a uznání knihovnické práce. Vždyť význam knihoven je dán do velké míry přesahem nabídky jejich aktivit mimo vlastní rámec, za hranice prostoru knihovny, což ve svém důsledku umožňuje  rozvoj kulturního a společenského života v obci, šíření osvěty a budování dobrých společenských vztahů.

Vážíme si současně podpory Jihomoravského kraje. Zásluhou pochopení a uznání jeho představitelů tak může docházet k dalšímu rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných veřejnými knihovnami kraje.

Datum: 
Pá, 2012-04-20
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje dne 11. 4. 2012

Poslední aktualizace: 11.03.2013, 13:01