Česká knihovna

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje projekt Česká knihovna pro rok 2024

Projekt Česká knihovna je určen vydavatelům české literatury a veřejným profesionálním knihovnám, evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, včetně knihoven filozofických a pedagogických fakult vysokých škol, které mohou požádat o dotaci z prostředků Ministerstva kultury České republiky. 

I. Podmínky přijetí do projektu Česká knihovna 2024 pro vydavatele

Vydavatel se prostřednictvím formuláře Žádost o zařazení do projektu Česká knihovna 2024 (dále jen „Žádost“), jejíž nedílnou součástí je Nabídka titulu (dále jen „Nabídka“), přihlásí do projektu Česká knihovna a zároveň nabídne Moravské zemské knihovně (dále jen MZK) seznam přihlášené tištěné knižní produkce let 2023 a 2024 (výhradně nekomerční tituly uměleckých děl původní české literatury, českou ilustrovanou beletrii pro děti a mládež, vědy o literatuře).

Pro zařazení do projektu Česká knihovna 2024 je nezbytné:

 1. Nakladatelům, kteří se projektu již zúčastnili, stačí vyplnit e-mailovou adresu, heslo a přihlásit se do systému. Po přihlášení je nutné zkontrolovat a případně opravit údaje v Žádosti a následně vyplnit Nabídku.
 2. Nakladatel, který se projektu ještě nezúčastnil, se musí do webové aplikace zaregistrovat a následně vyplnit elektronický formulář Žádosti a Nabídku.

  Pro posuzování titulů odbornou komisí je povinností vydavatele ke každému nabízenému titulu poskytnout 8 stránek sazby tisku nebo ukázkový průřez rukopisem, max. do velikosti 10 MB. Pokud vydavatel ukázku nedodá, pracovníci oddělení České knihovny jsou oprávněni nabídku titulu vyřadit. Ukázky z díla je nezbytné zasílat v souborovém formátu pdf. Ukázka z díla a anotace ke knize je důležitá zejména u titulů, které budou teprve vycházet.
  Zasláním této ukázky z díla nedochází ke zveřejnění díla ani zpřístupnění díla, neboť tato ukázka bude použita pouze v souvislosti s posuzováním nabídek nakladatelů. Tato ukázka je citací dle § 31 z.č. 121/2000 Sb.   Moravská zemská knihovna prohlašuje, že ukázku díla nepoužije k jinému účelu než v souvislosti s nabídkami nakladatelů.
  Nakladatel podáním Žádosti souhlasí s těmito podmínkami užití ukázky z díla.
   
  V Nabídce titulů požadujeme:

  - uvádět rozsáhlejší a podrobnější anotace, které by přesně charakterizovaly dílo (minimálně třemi větami)
  - pokud má kniha přiděleno ISBN, je nutné tento údaj uvést i v Nabídce titulu
  - pro bližší informace k nabízenému titulu prosíme v Nabídce titulu vyplnit všechny požadované údaje, zejména údaje týkající se autora úvodu a doslovu, editora, recenzenta, redaktora, ilustrátora.
  - u vícesvazkových titulů je potřeba uvádět číslo konkrétního dílu (zejména v případě nabídky druhého či dalšího dílu, přičemž 1. díl již vyšel před několika lety) a informaci, zda byly předcházející díly zařazeny do projektu Česká knihovna.

  Po vytištění Žádosti již nebude možné provádět opravu údajů v ní uvedených. Nabídku jednotlivých titulů v tištěné podobě nezasílejte. Nabídky titulů od nakladatelů si odd. Česká knihovna vytiskne po obdržení přihlášky nakladatele.
  V případě nejasností se obraťte na pracovníky oddělení Česká knihovna MZK.

 3. Vygenerovanou elektronickou verzi vyplněné Žádosti prosíme vytisknout a zaslat doporučeně poštou s požadovanými náležitostmi:

  a) nesešité listy,
  b) Žádost musí být opatřena podpisem statutárního zástupce nebo fyzické osoby,
  c) přiloženou kopií dokladu o právní subjektivitě vydavatele.  Pokud budete zasílat výpis z Obchodního rejstříku, nesmí být starší déle než 3 měsíce.

Žádost lze zaslat i datovou schránkou. Číslo datové schránky Moravské zemské knihovny - xpiqh6p.

Všechny Žádosti prosíme zaslat nejpozději do 15. 2. 2024.

Písemné Žádosti zasílejte na adresu:

Moravská zemská knihovna v Brně
Česká knihovna
Bulínova 1
601 87 Brno

Vyřizuje: Zdeňka Machková (tel. 541 646 301 , e-mail: ceskaknihovna@mzk.cz)

Písemné Žádosti doručené po termínu uzávěrky, neúplné či chybně zpracované, nebudou zařazeny do projektu Česká knihovna 2024. Zaslané Žádosti se nevrací.

Podáním Žádosti dle výše uvedeného nevzniká nakladateli právní nárok na zařazení titulu uvedeného v Žádosti do projektu Česká knihovna.

Podáním Žádosti a jejím zasláním MZK vydavatel souhlasí s podmínkami projektu Česká knihovna.

II. Vyhodnocení Žádostí vydavatelů o zařazení do projektu Česká knihovna 2024

 1. Žádosti zařazené do projektu Česká knihovna 2024 vyhodnotí Literární rada do 30. 4. 2024 podle následujících kritérií:
 2. a) přínos titulu pro knihovny (objevný či z akvizičního hlediska přínosný, leč z ekonomického hlediska problematický ediční počin),
  b) vysoká umělecká či odborná úroveň titulu,
  c) nekomerčnost titulu,
  d) přínos z hlediska zachování a rozvíjení umělecké různorodosti,
  e) reálnost nabídky titulu,
  f) obsahové a formální zpracování Žádosti,
  g) spolupráce se žadatelem v předchozím období, včetně dodržení závazných termínů a podmínek stanovených v projektu.

 3. Na základě vyhodnocení Žádostí sestaví Literární rada seznam vybraných titulů určených k nákupu v souladu s jednacím řádem Literární rady. Po rozhodnutí ředitele MZK o zařazení titulů do projektu Česká knihovna si mohou knihovny, na něž se projekt vztahuje, objednat tyto tituly v limitované výši poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky. Zasláním objednávky MZK nevzniká knihovně nárok na objednané tituly. O tom, které tituly budou knihovně dodány na základě objednávky, rozhoduje ředitel MZK. Takto vybrané tituly budou knihovně zaslány poté, co je MZK obdrží od vydavatele.
 4. Počet titulů přijímaných do projektu Česká knihovna 2024 je omezen nikoliv jejich počtem, ale zaměřením a obsahem – původní česká tvorba, díla české umělecké literatury, česká ilustrovaná beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře.
 5. Žadatel o zařazení do projektu Česká knihovna 2024 bude v průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 oddělením Česká knihovna MZK informován o výběru titulů doporučených k nákupu v rámci projektu Česká knihovna.

III. Podmínky pro vydavatele zařazené do projektu Česká knihovna 2024

 1. MZK bude v průběhu roku zasílat vydavatelům, jejichž tituly budou zařazeny do projektu Česká knihovna 2024, objednávku s uvedením podmínek dodání vybraných titulů.
 2. Vydavatelé, jejichž tituly budou zařazeny do projektu Česká knihovna 2024, jsou povinni:

  a) ihned po vydání vybraného titulu zajistit jeho expedici na vlastní náklady v množství požadovaném v objednávce MZK. Knihy vydané v roce 2023 prosíme dodat co nejdříve, nejpozději do 30. 8. 2024. 

  Kontaktní adresa:

  Moravská zemská knihovna v Brně
  Česká knihovna
  Bulínova 1
  601 87 Brno

  Oddělení Česká knihovna MZK bude tituly průběžně distribuovat příslušným knihovnám.

  b) tituly, které MZK objedná, musí vydavatel dodat do oddělení Česká knihovna MZK na výše uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 30. 11. 2024. Dnem 1. 12. 2024 zanikají veškeré objednávky MZK v rozsahu titulů a jejich množství, které nebyly do 30. 11. 2024 MZK dodány. V případě tohoto zániku objednávky i jen z části nevzniká vydavateli nárok na náhradu výdajů spojených s touto objednávkou, a to ani v případě, že tituly již předal k přepravě,
  c) rezervovat pro potřeby projektu Česká knihovna 2024 tituly, které uvedl v Žádosti dle bodu I. a to v počtu, které v Žádosti uvedl,
  d) dodat MZK tituly, které MZK objedná, za cenu, kterou u těchto titulů uvedl v Žádosti dle bodu I.
  e) informovat oddělení Česká knihovna MZK o nevydání vybraného titulu, okamžitě poté, co je nakladateli tento fakt znám; tento titul nelze nahradit jiným libovolným titulem z produkce vydavatelství,

 3. Vybraný titul, který není vydán v příslušném kalendářním roce, může být stejným vydavatelem nabídnut do následujícího ročníku projektu Česká knihovna.
 4. MZK uhradí částku za dodané tituly bezhotovostním převodem na ten účet vydavatele, který je příslušným finančním úřadem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s  § 109  odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty.
 5. Včas neohlášené nesplnění závazků vydavatele a opakované či výrazné porušování stanovených zásad je důvodem k vyřazení jeho Žádosti z následujících ročníků projektu Česká knihovna.
Literární radaVyhodnocení projektu

Poslední aktualizace: 25.01.2024, 13:39