České literární centrum

Na základě rozhodnutí ministra kultury ČR Daniela Hermana a změnou zřizovací listiny Moravské zemské knihovny ze dne 25. 11. 2016 došlo k zahájení činností, které by měly vést k ustanovení Českého literárního centra (ČLC), jež svoji práci zahájí ke dni 1. 1. 2017. V nejbližší době bude na základě výběrového řízení vybrán vedoucí centra (více informací zde) a souběžně bude sestavena Rada ČLC. V Radě, která by se měla významně podílet na profilování práce ČLC, zasednou zástupci klíčových institucí literárního provozu.

České literární centrum se bude rozvíjet především v následujících oblastech:

 1. propagace české literatury v zahraničí formou organizace české účasti na zahraničních veletrzích a formou spolupráce se zahraničními překladateli, bohemisty, nakladateli, literárními agenty;
 2. spolupráce s literárními agenturami, které se zaměřují na vyjednávání autorských práv a jejich prodej zahraničním nakladatelům; spolupráce se zahraničními vydavatelstvími, kulturními a vzdělávacími organizacemi a institucemi na synergii propagace české literární a knižní kultury;
 3. organizace rezidenčních pobytů českých autorů v zahraničních literárních centrech/domech a zajišťování rezidenčních pobytů zahraničním překladatelům, bohemistům, nakladatelům, literárním agentům, badatelům a dalším kulturně činným osobám se zájmem o českou kulturu a její propagaci, organizace stipendijních pobytů překladatelů a bohemistů ze zahraničí v České republice a studijních či tvůrčích cest českých spisovatelů v zahraničí;
 4. příprava a realizace systémového řešení propagace české kultury ve formě tištěných a virtuálních materiálů;
 5. aktivní navazování kontaktů se zahraničními partnery za účelem souvislé a široké propagace české literatury a kultury (nakladatelé, novináři, lektoři, studenti bohemistiky, literární centra/domy a kulturní instituce ad.);
 6. organizování literárních seminářů, autorských čtení, literárních výstav, vysílání českých spisovatelů na festivaly, veletrhy a další akce v zahraničí;
 7. organizování a spoluorganizování literárních kolokvií a konferencí;
 8. spolupráce s českými univerzitními pracovišti vzdělávajícími studenty české literatury a se sítí Českých center ve světě;
 9. propojování pracovišť i jednotlivců, kteří mají zájem na rozvoji české knižní kultury a literatury, ČLC pro ně vytváří logistické zázemí;
 10. zajišťování vzdělávacích kurzů rozvíjejících kreativní potenciál literárních textů pro vzdělávání a praktickou výuku a reflektujících význam literatury v kontextu kulturním a společenském; tyto kurzy budou určeny pro učitele české literatury, odborné knihovníky veřejných knihoven i širokou veřejnost;
 11. provoz internetového portálu o literárním dění v České republice určeného především k prezentaci české literatury, českých autorů a aktuálního literárního života směrem do zahraničí;
 12. spolupráce se sítí veřejných knihoven na výstavní a prezentační činnosti směřující k propagaci české literatury a rozvoji kreativního a kritického čtenářství;
 13. role informačního a kulturního centra pro odbornou a profesní veřejnost.

Poslední aktualizace: 04.12.2019, 12:54