Nový ročník Komunitní knihovny JMK vyhlášen

Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2024 a TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2024

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Cílem oceňování knihoven je ve shodě s aktuálními trendy iniciovat a podporovat rozvoj komunitních knihoven s důrazem na pořádání kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit a propojování komunit v místě napříč jejich zájmových, věkových, vzdělanostních, etnických či sociálních odlišností. Komunitní knihovny podporují zájem občanů o věci veřejné a přispívají k budování a rozvoji kvalitativně nových vztahů v místě založených na solidaritě a spolupráci. Jsou jedním z důležitých pilířů rozvoje občanské společnosti.

Do soutěže se mohou zapojit veřejné knihovny Jihomoravského kraje včetně svých poboček, které jsou příjemci regionálních služeb, tj. mají se svou pověřenou knihovnou uzavřenou smlouvu o poskytování regionálních služeb, a jsou zapsané v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Za jednu knihovnu je možné poslat pouze jednu nominaci, tzn., že v případě nominace pobočky se již nemůže přihlásit její ústřední knihovna. Soutěž není určena pro pověřené knihovny, s výjimkou jejich poboček.

Soutěžní kategorie podle velikosti obsluhované populace:

 •  do 500 obyvatel
 •  501 až 1 000 obyvatel
 •  1 001 až 3 000 obyvatel
 •  3 001 až 5 000 obyvatel
 •  5 000 a více obyvatel

Knihovny mohou do soutěže nominovat jejich zřizovatelé, provozovatelé knihoven a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje.

Termíny:

 • 3. 6. - 15. 9. 2024 příjem nominací 
 • do 30. 9. 2024 hodnocení nominací členy komise
 • 1. 10. – 4. 10. 2024 oznámení termínu návštěvy vybraným knihovnám a vedoucím regionálních oddělení pověřených knihoven JmK 
 • 21.10. – 25. 10. 2024 návštěvy vybraných knihoven
 • 26. 11. 2024 vyhlášení výsledků na slavnostním setkání knihoven Jihomoravského kraje v prostorách  Krajského úřadu Jihomoravského kraje

V každé soutěžní kategorii bude vyhlášen vítěz - Komunitní knihovna Jihomoravského kraje. Z těchto pěti knihoven jedna knihovna získá prestižní ocenění TOP komunitní knihovna Jihomoravského kraje.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • Počet registrovaných uživatelů / % z počtu obyvatel
 • Počet fyzických návštěvníků knihovny celkem (půjčoven a studoven, návštěvníků internetu, kulturních a  vzdělávacích akcí)  
 • On-line služby (aktivní e-mailová komunikace, rozesílání aktualit e-mailem či jinak, sociální sítě, odkazy na e- knihy, příp. půjčování e-knih, odkaz na Knihovny.cz)
 • Podpora dětského čtenářství, práce s mládeží, zapojení do projektů na podporu čtenářství, literární soutěže (uvést  konkrétně)
 • Zapojování uživatelů do aktivit knihovny (v jaké podobě, jakou formou). Např. výpomoc s organizací aktivit, s  pořádáním knihovního fondu, občerstvením na akce.
 • Prostory knihovny včetně interiéru (označení knihovny na budově, bezbariérovost, prostor pro matky s dětmi,  klidová zóna/prostor)
 • Prostory pro pořádání komunitních aktivit (kde se nacházejí)
 • Spolupráce s institucemi, komunitami a spolky v místě (konkrétní výčet a příklady spolupráce)
 • Zapojení knihovny do strategických dokumentů obce (pokud uvedeny na webu obce, uvést odkaz, konkrétní výčet  zapojení)
 • Podpora vztahu k místu (regionální aktivity, nákup/budování fondu regionální literatury, propojení činnosti  knihovny s lokálními památkami, významnými rodáky, kronikou obce apod.)
 • Získávání zpětné vazby, možnosti získávání podnětů (lístečky, ankety, dotazníky spokojenosti apod.)

Součástí hodnocení je plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb podle Metodického pokynu k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Členové komise:

 • Naděžda Adámková, vedoucí Obecní knihovny v Ořechově, TOP komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2023
 • Mgr. Lenka Dostálová, Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK v Brně
 • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, krajský metodik
 • RNDr. Iveta Macurová,  vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK. RNDr.
 • Kateřina Juřicová, vedoucí regionálního oddělení Městské knihovny Znojmo

Poslední aktualizace: 11.06.2024, 13:49