Obchodní podmínky služby EOD a POD

Příloha Knihovního řádu MZK č. 3

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
IČ: 00094943
Kontaktní osoba: Mária Manoušková / Meziknihovní výpůjční služby
T: +420541646175
E-mail: eod@mzk.cz
WWW: http://www.mzk.cz

Úvodní informace – EOD e-knihy

V katalogu vyhledaná a objednaná kniha z fondu Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK) je naskenována na knižním skeneru či digitálním fotoaparátu s vysokým rozlišením Z digitálního obrazu stránek knihy je následně vytvořen ucelený elektronický dokument ve formátu PDF. Takto zpracovaný plnotextový PDF dokument umožňuje:

 • vyhledávání v textu pomocí znaků a slov,
 • vystřihování a kopírování bloků textu či obrázků do jiných programů a aplikací (např. textové editory),
 • vyjmutí a uložení textu celého dokumentu a další práci s takto vytvořeným textovým souborem

K zobrazení a prohlížení elektronické knihy (dále jen e-knihy) ve formátu PDF se používá volně dostupný program (Adobe Acrobat Reader), který umožňuje navigaci v celém naskenovaném dokumentu. Uvedený program a formát PDF zároveň umožňuje tisk jednotlivých stránek anebo celé knihy.

Cena standardní e-knihy: 200 Kč (manipulační poplatek) + 4Kč (poplatek za 1 zdigitalizovanou stránku). Registrovaný uživatel MZK, který má v den objednání platnou průkazku MZK, je od platby shora uvedeného manipulačního poplatku ve výši 200 Kč osvobozen.

Úvodní informace – POD

Kromě elektronické verze knihy může zákazník objednat také reprint objednané knihy (jinak také Print on Demand, vytištění knihy na objednávku), tj. papírovou verzi, která mu bude zaslána navíc k digitální verzi knihy. Je to tedy "skutečná" papírová kniha (brožovaná vazba, rozsah 24-828 stran) se speciálně vytvořenou obálkou a vlastním ISBN. Službu POD ale není možné objednat, aniž by proběhla služba EOD, digitalizace knihy v rámci služby EOD je podkladem pro vznik reprintu knihy (POD).

Zákazník, který si objednal reprint knihy, zaplatí náklady na tisk ve výši 155 Kč + 0,6 Kč za stránku, plus náklady na zaslání knihy na adresu uvedenou zákazníkem. Náklady na doručení jsou:
zdarma: Belgie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie
155 Kč: ostatní země Evropy včetně ČR
362 Kč: ostatní země ve světě

Po uplynutí 3 měsíců bude kniha nabídnuta na webu Amazon (Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.com) i dalším zájemcům ke koupi.

Doba dodání reprintu: 4-10 dní od zaplacení.

Doplňující informace

 • Automatické rozpoznání textu (OCR) nevede vždy k přesným výsledkům, a to zvláště v případě starých tisků, kde může dojít častěji k chybám.
 • Knihy, které nejsou chráněny autorským právem (obvykle více než 70 let od smrti autora, u anonymních děl může být i 70 let od prvního oprávněného zveřejnění nebo 70 let od vytvoření, pokud nebylo zveřejněno 70 let od smrti autora), budou uloženy do digitální knihovny MZK, čímž se zabezpečí jejich trvalé zpřístupnění a dlouhodobé uchování.
 • E-knihy získané prostřednictvím služby EOD je možno použít jen pro osobní potřebu uživatele. Podáním objednávky vyjadřujete souhlas s Obchodními podmínkami služby EOD.

1. Rozsah platnosti

Obchodní vztahy mezi MZK a zákazníkem služby EOD a POD (dále jen zákazníkem) v souvislosti s objednáváním e-knihy / reprintu knihy se řídí výhradně těmito Obchodními podmínkami služby EOD a POD, ve znění platném v čase uskutečnění objednávky. Odchylky v zabezpečení služby EOD a POD se nepovažují za skutečnost zásadní s výjimkou případů, kdy je MZK potvrdí písemnou formou.

2. Vznik smluvního vztahu

Objednávka zaslaná zákazníkem znamená pro MZK nabídku ke vstupu do smluvního vztahu. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami služby EOD a POD. Pokud zákazník zašle MZK objednávku, obdrží od MZK notifikaci v podobě e-mailové zprávy o přijetí objednávky s uvedením dalších údajů (potvrzení přijetí). Toto potvrzení znamená pouze zaregistrování objednávky zákazníka, nikoli potvrzení, že objednávka může být realizována. Smlouva nevznikne, pokud MZK nepotvrdí zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, že objednanou e-knihu může zákazníkovi zaslat. Toto potvrzení závisí, kromě jiného, na fyzické dostupnosti žádané knihy a na jejím fyzickém stavu, kterým je digitalizace podmíněna a na vázanosti knihy k autorskému právu (či výlučnému oprávnění).

Zákazníkovi bude MZK v přiměřené lhůtě, maximálně do 30 dnů, oznámeno, zda je možno jeho objednávku zrealizovat. V případě kladného vyrozumění je doručením tohoto oznámení smlouva považována za uzavřenou. 

V případech, kdy cena za službu nebyla ještě stanovena, MZK ve shora uvedeném oznámení stanoví cenu předpokládanou, která je nezávazná a bez poplatku. Konečná cena bude zákazníkovi oznámena e-mailem s žádostí o potvrzení. Pokud zákazník na e-mail s oznámením ceny ve lhůtě 2 měsíců neodpoví, je objednávka považována za stornovanou.

V případě, že e-knihu nelze zhotovit (např. vysoký stupeň pravděpodobnosti poškození dokumentu při digitalizaci, nadměrná velikost dokumentu, jiné překážky bránící digitalizaci dokumentu), bude zákazník o této skutečnosti MZK obratem informován.

Podmínkou uskutečnění objednávky je, že uživatel služby EOD a POD je fyzická osoba starší 18 let s platným občanským průkazem nebo pasem.

3. Podmínky použití

Pokud není dohodnuto jinak, zákazníkovi je zaručeno právo použití doručeného produktu služby EOD na jakémkoliv vlastním hardware pro svou osobní potřebu. Každé jiné použití je předmětem další písemné dohody. Zákazník není oprávněn zpřístupnit produkt třetím stranám, ať za úhradu nebo bezúplatně. V případě porušení tohoto ustanovení je zákazník povinen uhradit MZK smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení a MZK je oprávněna mu odmítnout poskytování dalších EOD a POD služeb.

4. Doručení a platba za doručení

Služba EOD 

MZK doručí e-knihu po uskutečnění platby ze strany zákazníka a přijetí platby v MZK.

Doručení e-knihy formou ke stažení (download) se uskuteční tak, že je zákazníkovi zaslán hypertextový odkaz umožňující stažení (download) e-knihy na zákazníkem určenou e-mailovou adresu. Tento odkaz bude aktivní po dobu 60 dní.

Za zvláštní příplatek je možno objednat si zaslání e-knihy poštou na CD-ROM/DVD nosiči (v závislosti na velikosti souboru).

 • zvláštní příplatek pro Evropu včetně ČR: 150 Kč,
 • zvláštní příplatek pro ostatní země: 200 Kč.

Doručení se uskuteční na poštovní adresu určenou zákazníkem při vyplnění objednávky služby EOD.

MZK vyvine maximální snahu doručit zákazníkovi objednávku do 14 dní. Tato lhůta je svým charakterem lhůtou pořádkovou. Její splnění někdy závisí na obtížném zajištění objednávky. MZK zákazníka uvědomí, pokud bude doba dodání delší než 14 dní. Ve výjimečných případech může být dohodnuta závazná lhůta pro dodání.

Služba POD

Zákazník, který si objednal reprint knihy, zaplatí za doručení náklady:

 

 • zdarma: Belgie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie
 • 155 Kč: ostatní země Evropy včetně ČR
 • 362 Kč: ostatní země ve světě

 

Doručení se uskuteční na poštovní adresu určenou zákazníkem při vyplnění objednávky služby EOD a POD. Doba dodání reprintu na adresu: 4-10 dní od zaplacení.

Pokud MZK bez zavinění na své straně není způsobilá doručit objednanou e-knihu (například z důvodu nesplnění závazků od smluvního partnera) je MZK oprávněna smlouvu se zákazníkem vypovědět. Výpovědní lhůta činí 10 dní, začíná dnem doručení výpovědi na e-mailovou adresu zákazníka a končí uplynutím posledního dne výpovědní doby. V takovém případě bude zákazník zároveň informován, že objednaný produkt služby EOD a POD nemůže být doručen.

5. Výjimka z možnosti odstoupení od smlouvy

Doručení e-knihy formou určenou ke stažení:
Odesláním hypertextového odkazu umožňujícího stažení (download) e-knihy na e-mailovou adresu určenou zákazníkem se e-kniha pokládá za doručenou. Tento hypertextový odkaz je aktivní (tj. umožňující download) po dobu 60 dní.

Doručení e-knihy formou CD-ROMu nebo DVD: 
CD-ROM nebo DVD disk se doručuje nezabezpečený heslem.

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je možnost odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka po doručení e-knihy touto formou vyloučena.

6. Platební podmínky

Zákazník může platit:

 • on-line platbou kreditní kartou (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club a JCB) nebo platebním systémem Click and Buy,
 • zálohovou fakturou,
 • v hotovosti v pokladně MZK (na základě vystaveného příjmového dokladu).

Zálohová faktura je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byla zákazníkem potvrzena cena a podmínky zakázky. Pokud neuhradí zákazník zálohovou fakturu včas, je MZK oprávněna mu účtovat úrok z prodlení dle ustavení § 517, odst. 2 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení. Poznámka: MZK dodá e-knihu zákazníkovi jen tehdy, když je platba připsána na bankovní účet. Při zaslání knihy bude zákazníkovi zároveň zaslán daňový doklad.

7. Započtení

Zákazník má právo na vyrovnání svých pohledávek, pokud jsou jeho protinároky právoplatně a neodvolatelně stanovené a ze strany MZK nejsou rozporované nebo v případě protipohledávek vážících se k odpovědnosti zákazníka plnit své závazky.

8. Odpovědnost za vady

U produktu služby EOD a POD MZK negarantuje ani na sebe nebere odpovědnost, že produkt bude vyhovovat specifickému očekávání zákazníka anebo že specifického cíle zákazník dosáhne prostřednictvím produktu služby EOD a POD. Obzvlášť není možné plně garantovat automatické rozlišení textu (OCR), které závisí na knize, která se digitalizuje (druh písma, typ písma, jazyk, stáří knihy).

Dočasné pozastavení služby, např. pozastavení hypertextového linku na stažení (download) produktu, které vyplývá z vyšší moci, z operativních poruch nebo z okolností, které jsou nepředvídatelné z technického hlediska, se nepřipisuje k odpovědnosti MZK.

Pokud je doručený produkt služby EOD a POD vadný, má zákazník nárok na náhradní produkt služby EOD a POD. MZK neručí za poškození produktu služby EOD a POD způsobené během přepravy. Odpovědnost za jinou škodu než škodu na předmětu dodání (tj. e-kniha, reprint knihy) je vyloučena. Pokud byl zákazníkovi doručen nový, náhradní produkt služby EOD a POD, zákazník je povinen vrátit MZK původní doručený produkt (CD-ROM, DVD, reprint knihy) do 30 dní na náklady MZK.

9. Souhlas s průzkumem zákazníků

Zákazník souhlasí, že se zúčastní průzkumu zákazníků týkajících se služby ve spojení s projektem EU "Digitalizace na objednávku", pokud tak neodmítne udělat v momentu sběru dat (při registraci). Zákazník má možnost odmítnout účast v průzkumu bez jakýchkoliv poplatků a bez případných dopadů na kvalitu poskytované služby EOD a POD. Zákazník bude na tuto možnost upozorněn vždy při zasílání e-mailových zpráv.

10. Používané právo

Smluvní vztahy mezi MZK a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

Poslední aktualizace: 24.01.2018, 15:33