Novela Standardu pro dobrou knihovnu

Ministerstvo kultury vydalo novelu Standardu pro dobrou knihovnu (Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky). 

 

 

Nejvýznamnější změnou je uvedení nového článku 14. Spolupráce knihovny se vzdělávacími institucemi, který shrnuje základní principy spolupráce veřejných knihoven a škol.

 

Standard v maximální míře integruje principy nového Manifestu IFLA a UNESCO o veřejných knihovnách  https://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Manifest_UNESCO.htm?searchterm=manifest+IFLA+a+unesco

 

V roce 2024 NK ČR vydá komentované vydání Standardu tiskem.

 

 

 

 

Článek 14.

Spolupráce knihovny se vzdělávacími institucemi 

„K oslovení širší a rozmanitější veřejnosti mají knihovny navazovat partnerství. Musí být zajištěna spolupráce s vhodnými partnery – například skupinami uživatelů, školami, nevládními organizacemi, knihovními sdruženími, podniky a dalšími odborníky na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.” 

(Manifest IFLA/UNESCO 2022)

 

Knihovna podle svých možností a velikosti spolupracuje se školou/školským zařízením na rozvoji čtenářské, informační, mediální, digitální gramotnosti a usiluje o propojování neformálního a formálního vzdělávání dle školního vzdělávacího programu, například: 

  • nabízí kvalitní knihovní fond a další informační zdroje pro studium i volný čas, a to v tištěné i elektronické formě. Doporučuje vhodnou literaturu pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže, spolupracuje na rozvíjení čtenářských strategií, vytváří seznamy doporučené četby apod.;
  • přispívá k rozvoji aktivního čtenářství – zapojuje děti, mládež, studenty, rodiče, pedagogy a dobrovolníky do společných projektů[30], pořádá a organizuje kulturní, komunitní a vzdělávací akce[31];
  • nabízí vzdělávací aktivity a služby zaměřené na využívání digitálních technologií pro zpřístupnění knihovnických služeb co nejširšímu okruhu dětí, žáků, studentů a pedagogických pracovníků, zprostředkuje přístup k online databázím, digitálním knihovnám, elektronickým knihám a časopisům a dalším informačním zdrojům[32];
  • pro pedagogické pracovníky pořádá informační a vzdělávací aktivity zaměřené na literaturu pro děti a mládež, poskytuje materiály pro práci s knihou;
  • školním knihovnám nabízí metodickou pomoc[33] při budování fondu, prostor a provozu automatizovaného knihovního systému.

Knihovny mezi sebou spolupracují podle potřeby. Knihovny spolupracují se školami a školskými zařízeními[34], vysokými školami[35] a školními knihovnami. Tato spolupráce je realizována zpravidla na základě smlouvy[36].

 

[31] Například: besedy s autory či ilustrátory, recitační, literární a dramatické čtenářské soutěže, knihovnické lekce, tematické čtenářské dílny, čtenářské kluby, literární, recitační a dramatické čtenářské soutěže, setkávání s autory, výstavy, doučování pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí vč. migrantů, kurzy tvůrčího psaní, příměstské tábory apod. 

[32] Například kreativní a polytechnické dílny, kroužky programování a robotiky, badatelské akademie, projektové dny apod. 

[33] Školní knihovny metodicky vede Centrum pro školní knihovny při Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského http://csk.npmk.cz/. 

[34] Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění 

[35] Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění 

[36] Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školních knihoven na základních a středních školách, č.j.: MŠMT-14964/2023-2. Příloha č. 3. Návrh smlouvy o spolupráci mezi školou a knihovnou evidovanou Ministerstvem kultury. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2023/09/Doporuceni-MSMT-k-cinnosti-a-funkci-skolnich-knihoven.

 

 

Datum: 
Čt, 2023-11-02

Poslední aktualizace: 02.11.2023, 08:31