Zápis z porady ředitelů pověřených knihoven JmK dne 26. 6. 2012 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Program

Zahájení

Mgr. Tomáš Gec, PaedDr. Vladislav Raška

1. Informace z regionů (rok 2012 a výkon regionálních funkcí)

Ředitelé pověřených knihoven JmK

2. Výkon regionálních funkcí - přehled vybraných ukazatelů v návaznosti na Koncepci rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji 2011-2014 a novelu Metodického pokynu k vymezení standardu VKIS

Mgr. Monika Kratochvílová

3. Setkání starostů a místostarostů JmK 2012 - informace, postřehy

Mgr. Monika Kratochvílová

4. Metodický pokyn pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky

Mgr. Monika Kratochvílová

5. Vesnice roku 2012

Věra Štěpánová, Městská knihovna Kuřim

6. Vzdělávání knihovníků v MZK ve 2. polovině roku 2012

Mgr. Adéla Dilhofová

7. Různé

(dotazníkový nástroj Survio – nabídka pro knihovny, servisní poplatky REKS, koordinační porada profesionálních knihoven JMK, kontroly VISK 3)

 

Úvodem přivítal ředitel MZK Mgr. Tomáš Gec ředitele pověřených knihoven JmK. Informoval o personálních změnách v MZK (od 1. 7. 2012 vedoucí oddělení knihovnictví Mgr. Martina Bartáková, dobrovolník v úseku výkonu regionálních funkcí Mgr. Olga Prokopová – projekt Webovky, metodika, poradenství).

Databáze Newton media – MZK zprostředkuje informace (07-08/2012) vedoucím regionálních oddělení (IT zabezpečení v knihovnách, na příkladu řešení v MZK). Menší knihovny budou řešit terminálovým přístupem.

S pozvánkou k prohlídce knihovny doplnil úvodní slovo PaedDr. Vladislav Raška, ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.

 

1. Informace z regionů (rok 2012 a výkon regionálních funkcí)

Břeclav – realizace projektu VISK 3, probíhá výběrové řízení.

Hodonín – elektroinstalace v knihovně, uzavření dětského oddělení, probíhá rekonstrukce.

Kuřim – VISK 3 – REKS pro dalších 13 knihoven. 3 knihovny přechod z Clavius do REKS. Výhledově rozšíření prostor knihovny, v plánu přestěhování regionálního oddělení do větších prostor. Knihovna by získala nový víceúčelový sál včetně jeviště.

Servisní poplatky profesionální knihovny hradí samy. Obecním knihovnám hradí MěK Kuřim na 1 PC. Uvažuje se oslovit zřizovatele knihoven před zapojením do REKS s žádostí o úhradu poplatků. Zpětně nutno obce navštívit a situaci konzultovat.

Boskovice – největší počet obcí do 200 obyvatel. Význam cirkulace VF. Snižování dotace ohrožuje zajištění knihoven dostatečnou nabídkou VF.

KJM – projekt Ruku v ruce – pozitivní odezva ze strany rodin handicapovaných dětí. Nejedná se o pokračující projekt. Spolupráce s KISK umožní zachránit pobočku na Křížové (projekt Knihovna na křižovatce).

Využití veřejné služby přes Úřad práce.

V důsledku snížení provozních nákladů v roce 2012 došlo k ukončení činnosti 4 poboček KJM.

Blansko – v letních měsících revize KF (po deseti letech). 8 knihoven zapojeno v roce 2012 do REKS, nakoupen HW a katalog Carmen. Narůstající servisní poplatky – zátěž pro rozpočet.

Znojmo – cena v kategorii Cena veřejnosti Biblioweb – 2. místo. Probíhají revize KF a distribuce VF.

Vyškov – Klub přátel knihovny pomáhá s organizací aktivit knihovny, úpravy interiéru v letních měsících.

 

 

2. Výkon regionálních funkcí - přehled vybraných ukazatelů v návaznosti na Koncepci rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji 2011-2014 a novelu Metodického pokynu k vymezení standardu VKIS

K dosavadním pozitivním výsledkům patří zvyšování počtu webových stránek knihoven, úsilí o navyšování finančních prostředků na nákup výměnných fondů a prosazování regionální automatizace.

Zvýšenou pozornost věnovala Moravská zemská knihovna v Brně v roce 2011 podpoře zavádění REKS v regionech, které jako první začaly s rozvojem regionální automatizace (Brno-venkov, Blansko, Boskovice, Vyškov). K. 31. 12. 2011 bylo do systému REKS zapojeno v Jihomoravském kraji celkem 75 knihoven.

 

Webové stránky knihoven

Celkem mělo k 31. 12. 2011 webové stránky 356 knihoven z JMK.

(8 PK + 73 profi + 274 neprofi)

134 knihoven mělo ke konci roku 2011 OPAC

Pověřené knihovny by měly mít dětské webové stránky (garantuje vedoucí dětského oddělení) – kvízy, on-line katalogy, otázky z knih.

 

Webovky.knihovna.cz

Ceník

Webovou prezentaci můžete mít ZCELA BEZPLATNĚ anebo využít prémiových služeb a získat tak např. více místa pro své fotografie.

Bezplatná verze

 • prostor na disku: 10 MB pro fotografie
 • přenos dat: 1 GB/měsíc
 • vytvoření webové adresy na doméně knihovna.cz,
 • detailní statistiky návštěvnosti stránek,
 • vývoj a aktualizace systému,
 • stovky profesionálních webových šablon,
 • automatické vytváření verze stránek pro mobilní telefony a přenosná zařízení (PDA, tablety, apod.),
 • webové stránky dle současných webových trendů (katalog, RSS kanály, mapa webu, formuláře, ankety ad.),
 • webové stránky dle platných webových standardů a pravidel přístupnosti a použitelnosti,
 • 24/7 uživatelská podpora.

 

 

Webové stránky v jednotlivých regionech v roce 2011

Region

Pověřená knihovna

Profesionální knihovny

Neprofesionální knihovny

Web

OPAC

Počet knihoven

Web

OPAC

Počet knihoven

Blansko

1 (1)

6

3

6

29

29

50

Boskovice

1 (1)

4

3

4

26

4

44

Brno-město

1 (1)

-

 

 

 

 

 

Brno-venkov

1 (1)

19

19

19

65

49

133

Břeclav

1 (1)

16

15

54

53

25

54

Hodonín

1 (1)

15

8

63

39

3

63

Vyškov

1 (1)

4

2

68

33

5

68

Znojmo

1 (1)

8

2

149

29

19

149

Celkem

8 (8)

71

52

75

274

134

561

Celkem %

100

94,6

69,3

 

48,84

23,8

 

                 

 

Nákup knihovního fondu z prostředků obcí

Nákupem knihovního fondu, který finančně dotují zřizovatelé knihoven, bylo obslouženo 187 knihoven, to je 27,2 % z počtu obsluhovaných knihoven, což je o 0,8 % více než v minulém roce (26,4 %). Celkový počet nakoupených knihovních jednotek se snížil (- 489 k.j.).

Nákup knihovního fondu z prostředků obcí

Region

Počet obsluhovaných knihoven

Počet obsloužených knihoven

Počet nakoupených KJ

% obsloužených knihoven

z obsluhovaných

2011

2010

Blansko

69

0

0

0

0

Boskovice

66

0

0

0

0

Brno-město

13

2

44

15,3

28,5

Brno-venkov

144

60

5 357

41,6

40,9

Břeclav

78

5

226

6,4

0

Hodonín

79

56

4 339

70,8

69,6

Vyškov

89

61

2 771

68,5

69,6

Znojmo

149

3

55

2,0

1,3

Celkem, %

687

187

12 792

27,2

26,8

 

 

Zpracování knihovního fondu z prostředků obcí

V roce 2011 byla poskytována 278 knihovnám (o 35 více než v roce 2010) z počtu 687 obsluhovaných knihoven; to je 40,4 % smluvních knihoven.

 

Zpracování knihovního fondu z prostředků obcí

Region

Počet obsluhovaných knihoven

Počet obsloužených knihoven

Počet zpracovaných KJ

% obsloužených knihoven z obsluhovaných

2011

2010

Blansko

69

0

0

0

0

Boskovice

66

1

120

1,5

1,5

Brno-město

13

2

44

15,3

28,5

Brno-venkov

144

115

9 037

79,8

56,9

Břeclav

78

5

226

6,4

0

Hodonín

79

56

5 309

70,8

70,8

Vyškov

89

61

2 839

68,5

69,6

Znojmo

149

38

2 527

25,5

25,1

Celkem,%

687

278

20 102

40,4

35,2

 

 

Vyřazování výměnných fondů v pověřených knihovnách

(Stanovisko MZK-úsek výkonu regionálních funkcí)

Výměnný fond představuje zvláštní kategorii knihovního fondu, který je pořizován

z prostředků krajské dotace na regionální funkce.

Výměnné fondy se stávají majetkem příslušné pověřené knihovny a podléhají stejnému režimu jako běžné knihovní fondy. Jejich půjčování a řešení případných ztrát by mělo být ošetřeno Výpůjčním řádem pro výměnné fondy, který by měla mít zpracovaný každá pověřená knihovna a měla by s ním seznámit obce, které na smluvním základě regionální služby využívají. V případě opotřebení, zastarání obsahu či ukončené cirkulace může pověřená knihovna po zvážení přistoupit k vyřazení dokumentu z výměnného fondu, přičemž postupuje stejným způsobem jako v případě vyřazování vlastního knihovního fondu.

S ohledem na specifický charakter výměnného fondu pořízeného primárně pro potřeby příslušného okresu či regionu je vhodné nabídnout zdarma vyřazené (neopotřebované) svazky přednostně knihovnám v daném okrese/regionu. Nabídková povinnost (viz § 17 Vyřazování knihovních dokumentů v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)) je splněna v případě zveřejnění seznamu titulů k nabídce (tzv. nabídkové seznamy) vyřazeného výměnného fondu na webové stránce pověřené knihovny v části určené knihovnám.

 

Prezentace Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (aktualizace 11/2011).

 

3. Setkání starostů a místostarostů JmK 2012 - informace, postřehy

Prezentace.

 

 

4. Metodický pokyn pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky

Prezentace.

 

5. Vesnice roku 2012

V roce 2012 bylo přihlášeno z JmK 22 obcí: Ratíškovice, Želetice, Strachotín, Žarošice, Věteřov, Lipovec, Hnanice, Horní Dunajovice, Ždánice, Tvrdonice, Chvalovice, Drnovice, Otnice, Vrbice, Rudka, Křtiny, Starý Poddvorov, Blatnička, Petrovice, Ostrovánky, Jedovnice, Tvarožná Lhota.

Do soutěže Knihovna roku postupuje vítězná knihovna krajského kola. Lze nominovat do soutěže i knihovny obcí, které se nepřihlásily do soutěže Vesnice roku. Návrhy posílat MZK. Po skončení krajského kola se navržené knihovny navštíví a vybere se do soutěže Knihovna roku 2012 pouze jeden kandidát za kraj. Nominace na MK ČR se posílají každoročně do 5. 8.

Prezentace knihoven.

 

 

6. Vzdělávání knihovníků v MZK ve 2. polovině roku 2012

9. 10. praktický seminář Práce s nepřizpůsobivými uživateli v knihovnách

16. 10. Aktuality ve věcném popise

21. 11. Dobrovolníci v knihovnách

3. 9. zahájení e-learningového knihovnického kurzu – 1. ročník:

http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

15 míst, mnohonásobně vyšší zájem.

5. 9. zahájení rekvalifikačního knihovnického kurzu pro pracovníky veřejných a odborných knihoven: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/rekvalifikacni-kurz.

MZK domluví termín školení REKS, které lektorsky zajistí firma Lanius.

Koordinační porada profesionálních knihoven JmK se bude konat v MZK dne 13. 11. 2012.

 

 

7. Různé

Servisní poplatky REKS – knihovny zapojené do REKS platí firmě Lanius servisní poplatky. Při nárůstu zapojených knihoven nemohou pověřené knihovny z dlouhodobého hlediska zajišťovat úhradu těchto poplatků. Míru oprávněnosti této finanční položky bude MZK konzultovat s firmou Lanius, s. r. o., následně budou ředitelé PK JmK informováni o vhodném postupu při zajišťování úhrady servisních poplatků do budoucna.

 

Informace o dotazníkovém šetření Chcete, aby vaše knihovna byla vzdělávacím a komunitním centrem obce? Dotazníkové šetření probíhá ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání Masarykovy univerzity. Na základě výsledku průzkumu by bylo možné připravit společný projekt (NK ČR + SKIP) do strukturálních fondů na podporu rozvoje veřejných knihoven. Dotazníkové šetření probíhá do 15. 7. 2012.

Centrum občanského vzdělávání Masarykovy univerzity (http://www.obcanskevzdelavani.cz/) nabízí k odběru publikace zdarma. MZK objednala pro pověřené knihovny publikace se zaměřením na občanské vzdělávání a výchovu k demokratickému občanství:

 1. Vzděláváním k demokracii: Podklady k výchově k demokratickému občanství a k výchově k lidským právům pro učitele
 2. Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství
 3. Charta Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským právům
 4. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství
 5. Výchova k občanství: doplňující koncepce k současnému kurikulu

 

Dotazníkový nástroj Survio - http://www.survio.com/cs/cenik

Survio je provozováno českou společností Survio s.r.o. Projekt byl spuštěn v dubnu 2012.

Služba zaujala i společnost Webnode AG, která nyní vlastní 35% podíl:

http://startup.lupa.cz/clanky/webnode-kupuje-vice-nez-tretinovy-podil-v-start-upu-survio/

Jedná se o nástroj pro velmi snadnou tvorbu online dotazníků.

Survio obsahuje desítky předpřipravených vzorů dotazníků i grafických šablon. Odpovědi jsou automaticky zpracovány do přehledných výsledků v reálném čase, a to formou grafů, tabulek, PDF reportů a datových souborů v nejpoužívanějších formátech.

Ovládání systému je velmi jednoduché, přehledné a intuitivní. Uživatelé mohou svůj dotazník provozovat i na svých webových stránkách nebo Facebooku

Ve spolupráci s KISKem a Survio.com speciální nabídka pro knihovny - možnost využít výhody Diamond účtu s 90% slevou!

Nabídka zahrnuje:

 • knihovna může po dobu jednoho roku užívat Diamond účet s 90% slevou, tedy za 990 Kč místo běžných 9 996 Kč.
 • účet umožňuje vytvořit knihovně neomezené množství dotazníků a sesbírat neomezené množství odpovědí od respondentů.
 • uživatelská podpora, využití šablon pro knihovny, vložení vlastního loga nebo generování podrobných reportů v PDF.
 • metodická podpora při tvorbě dotazníku: vyzkumy@knihovna.cz.

Nabídku může využít jakákoliv knihovna. Podmínkou je, že výzkumy realizované pod slevněným účtem se budou týkat pouze činností knihovny.

Jak nabídky využít?

 1. Vytvořit účet na Survio.com. Využít ideálně pracovní (knihovní) e-mail.
 2. Zvolit variantu Diamond na rok a platbu převodem.
 3. Vložit kód slevového kupónu.
 4. Survio upraví cenu objednávky.
 5. Jakmile bude zaplacena snížená částka, je možno začít využívat účet pro výzkumy. 

Sleva platí rok od zakoupení, přístup k datům je neomezený bez možnosti dalšího využití služeb systému.

 

Mgr. H. Šimonová, MěK Hodonín:

Nabídka dvou výstav

-        známého hodonínského malíře Petra Přikryla: http://www.petrprikryl.osoba.cz/galerie

-        skupina fotografů Kontakt Hodonín: http://www.fotoklub.estranky.cz/.

Výběrové řízení na nákup knih?

Viz právní rozbor: Stanovisko k nákupu dokumentů pro knihovní fond.

 

RFID systém a AKS Clavius – (MZK: je možné zjistit názory a zkušenosti knihovníků v konferenci Knihovna).

 

Projekt Senzační senior, propojení s Kontem Bariéry: http://www.sensen.cz/.

 

V Brně 9. 7. 2012

Zapsala: M. Kratochvílová

Kontrola: Mgr. A. Dilhofová

Datum: 
Út, 2012-07-17

Poslední aktualizace: 17.07.2012, 09:22