Promítaní a diskuze: V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines

v jednom vše

Kdy: pondělí 15. května 2017 / 18.00
Kde: Konferenční sál / přízemí 

Wann: Montag 15. Mai 2017 / 18.00
Wo: Konferenzsaal / Erdgeschoss

V jednom vše, ve všem jen jedno je česko-rakousko-německý dokumentární film o lidech a hranicích v Novohradských horách, který je orámován filosofickými a poetickými citáty z knih Jiřího Františka Augusta von Buquoy (1781-1851). Tento filmový projekt se týká jak historické perspektivy, tak také současnosti. Vznik filmu a jeho prezentaci podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Film i diskuze bude dvojjazyčná.    
Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph. D. se od roku 2005 zaobírá filmovou dokumentaristikou a převážně tématy hranice a ekologie. Za přítomnosti autorky se zúčastní promítaní i brněnský historik p. Mgr. David Kovařík, Ph. D.

Film poběží v rámci Česko-německo kulturního jara 2017. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
  

"Magisch fühlend, dichtend, denkend, dringe In des Daseyns Deutung. -So gelinge, Daß des Weltakkordes Schöne, Liebe, Wahrheit, dir ertöne." Georg Franz August von Buquoy 1825

Im Einen Alles, im All nur Eines ist ein tschechisch-österreichisch-deutscher Dokumentarfilm über Menschen und Grenzen im Gratzener Bergland. Der Film wird durch philosophische und poetische Zitate aus den Büchern von Georg Franz August von Buquoy (1781 - 1851) umrahmt. Dieses Filmprojekt wird sowohl aus historischer Perspektive als auch aus der heutigen Sicht entwickelt. Der Film läuft mit der Unterstützung des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Der Film und die Diskussion sind zweisprachig.   
Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph. D. befasst sich seit 2005 mit Filmdokumenten und in ihnen vorwiegend mit Themen die Grenze und Ökologie. Neben der Anwesenheit der Autorin selber wird an der Vorführung auch der Brünner Historiker Mgr. David Kovářik, Ph. D. teilnehmen.

Der Film läuft im Rahmen des Deutsch-tschechischen Kulturfrühlings 2017. Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 26.04.2017, 14:28