Moravská zemská knihovna vyhlašuje nové rezidenční pobyty pro běloruské spisovatele.

Moravská zemská knihovna –  sekce České literární centrum, ve spolupráci s Ambasádou nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla v Brně, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Brně a v Praze pro běloruské spisovatelky a spisovatele.

Абвестка па-беларуску ніжэй

Объявление по-русски ниже

Běloruští spisovatelé mohou strávit v Praze či v Brně čtyři týdny na studijním a tvůrčím rezidenčním pobytu. V Brně budou mít rezidenti navíc neomezený přístup k fondům Moravské zemské knihovny. Výzva není omezena věkem ani státním občanstvím. Je určena autorkám a autorům píšícím bělorusky nebo rusky. Jedinou podmínkou je alespoň jedna vydaná kniha poezie, prózy či uvedená divadelní hra. Zájemci mohou přihlášky podávat až do pondělí 15. března 2021. Rezidence pro jednoho autora v Brně a jednoho v Praze bude probíhat od 15. května do 15. června 2021.

Rezidence, alespoň tak, jak je organizujeme, mají za úkol posílit  vzájemné poznání. Proto klademe důraz na zapojení rezidentů do literárního života. Všechno ostatní přichází za tím – ať už jsou to otázky spojené s rolí literatury ve společnosti či společenské odpovědnosti spisovatele, otázky aktualizující témata, která nás spojují, nebo rozdělují a pro něž literatura hledá formy vyjádření, nebo jen prostě lidský zájem jednoho o druhého.  A pak nezbývá než udělat vše pro to, aby taková rezidence byla začátkem stabilnější pozornosti. O to nám jde především,“ uvedl prof. Tomáš Kubíček, ředitel MZK.

„Před pár týdny jsme při Centru experimentálního divadla založili Ambasádu nezávislé běloruské kultury. Jejím cílem je iniciovat spolupráci s nezávislými běloruskými umělci a skupinami, kteří jsou v současné době ve své domovské zemi tvrdě potlačováni. Jsme šťastní, že naše iniciativa vyústila ve spolupráci s Českým literárním centrem a k vypsání rezidenčního pobytu pro dva běloruské autory. Jsem přesvědčen, že tyto aktivity mají hluboký smysl a význam,“ doplňuje Miroslav Oščatka, ředitel CED.

Рэзідэнцы Чэшскага літаратурнага цэнтра

Мараўская земская бібліятэка ў Брне – секцыя Чэшскі літаратурны цэнтр у супрацоўніцтве з Амбасадай незалежнай беларускай культуры пры Цэнтры эксперыментальнага тэатра ў Брне абвяшчаюць конкурсны адбор на рэзідэнцыі ў Брне і Празе.

Рэзідэнцыі для беларускіх пісьменніц/каў

Беларускім пісьменніцам/кам прызначаны 2 творчыя або навуковыя рэзідэнцыі працягласцю 4 тыдні ў Празе або Брне (у Брне рэзідэнты да таго ж маюць неабмежаваны доступ да фондаў Мараўскай земскай бібліятэкі). Заяўкі могуць падаваць аўтары/кі, якія пішуць на беларускай ці рускай мове, па ўзросце ці грамадзянстве абмежаванняў няма. Мэты рэзідэнцыі – даць яе ўдзельніку/цы час і прастору для творчасці, а чэшскай культурнай супольнасці ўмагчыміць знаёмства з сучаснай беларускай літаратурнай сцэнай. Аўтар/ка павінен/на быць гатовы/ая ўдзельнічаць у мясцовым літаратурным жыцці (удзельнічаць у мерапрыемствах, зладжаных ці падтрыманых арганізатарам рэзідэнцыі).

Умовы:

 • прынамсі адна выдадзеная кніга паэзіі, прозы або пастаўленая п’еса

Тэрміны для прыёму заявак:

 • 15. 03. 2021
  (вынікі будуць абвешчаны 25. 03. 2021)

Тэрмін рэзідэнцыі: 15. 05. – 15. 06. 2021

Месца: Прага / Брно

Рэзідэнту/цы аплачваецца:

 • стыпендыя ў памеры 250 еўра на тыдзень (або 6500 чэшскіх крон на тыдзень, калі заяўнік не валодае еўравым рахункам або хоча атрымаць стыпендыю гатоўкай па прыездзе ў Чэшскую Рэспубліку)
 • пражыванне ў рэзідэнцыйнай кватэры
 • выдаткі на прыезд на рэзідэнцыю і вяртанне дадому

Дакументы для ўдзелу ў конкурсе (па-руску ці па-беларуску ў тэкставым фармаце або ў pdf):

 • запоўнены фармуляр заяўкі
 • матывацыйны ліст (каля 300 слоў)
 • структураваная біяграфія
 • бібліяграфія

Іншыя ўмовы арганізатара рэзідэнцыі прыводзяцца ў фармуляры заяўкі і маюць для ўдзельніка конкурснага адбору абавязковы характар.

Пакеты дакументаў дасылайце ў электронным выглядзе на адрас residencies@czechlit.cz, пазначыўшы прадмет: “Літаратурная рэзідэнцыя – Беларусь: прозвішча”.

 

Резиденции Чешского литературного центра

Моравская земская библиотека в Брно – секция Чешский литературный центр, в сотрудничестве с Амбасадой независимой беларусской культуры пры Центре экспериментального театра в Брно абъявляют конкурсный отбор на резиденции в Брно и Праге.

Резиденции для беларусских писателей/писательниц

Для беларусских писателей/писательниц выписываются 2 творческие или научные резиденции продолжительностью 4 недели в Праге или Брно (в Брно, к тому же, резиденты имеют неограниченный доступ к фондам Моравской земской библиотеки). Заявки могут подавать авторы/ки, пишущие на беларусском или русском языке, по возрасту или гражданству ограничений нет. Цели резиденции – предоставить её участникам время и простор для творчества, а чешскому культурному сообществу – возможность познакомиться с современной беларусской литературной сценой. Автор/ка должен/должна быть готов/а участвовать в местной литературной жизни (принимать участие в мероприятиях, проводимых или поддержанных организатором резиденции).

Условия:

 • как минимум одна изданная книга поэзии, прозы или поставленная пьеса

Сроки для подачи заявок:

 • 15. 03. 2021
  (результаты будут объявлены 25. 03. 2021)

Срок резиденции: 15. 05. – 15. 06. 2021

Место: Прага / Брно

Резиденту/ке оплачивается:

 • стипендия в размере 250 евро в неделю (или 6500 чешских крон в неделю, в случае если участник не владеет счётом в евро или желает получить стипендию наличными по прибытии в Чешскую Республику)
 • проживание в резиденционной квартире
 • расходы на приезд на резиденцию и возвращение домой

Документы для участия в конкурсе (на беларусском или русском языке в текстовом формате или в pdf):

 • заполненный формуляр заявки
 • мотивационное письмо (приблизительно 300 слов)
 • структурированная биография
 • библиография

Другие условия организатора резиденции указаны в формуляре заявки и являются для участника конкурсного отбора обязательными.

Пакеты документов присылайте в электронном виде на адрес residencies@czechlit.cz с пометкой в предмете: “Литературная резиденция – Беларусь: фамилия”.

PřílohaVelikost
дадатак 821.07 KB
применение 821.65 KB

Poslední aktualizace: 03.02.2021, 12:28