Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013

Ve čtvrtek 24. října 2013 se v Moravské zemské knihovně konal již 3. ročník slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, na kterém byly oceněny nejlépe pracující neprofesionální knihovny. Setkání připravila Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s pověřenými knihovnami za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

Za Jihomoravský kraj přijali pozvání radní za kulturu a památkovou péči – ing. Jiří Němec a paní Bohumila Beranová a JUDr. Hana Holušová, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje. Národní knihovnu ČR zastupoval ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter. Setkání se zúčastnili také starostové oceněných knihoven a zástupci pověřených knihoven.

Na úvod vystoupila za Jihomoravský kraj paní Bohumila Beranová, za Národní knihovnu PhDr. Vít Richter a ředitel Moravské zemské knihovny Mgr. Tomáš Gec. Celou akci moderovala vedoucí úseku regionálních funkcí Mgr. Adéla Dilhofová.

I v letošním roce bylo jedním z hlavních cílů slavnosti poukázat na konkrétní přínosy dotace na regionální funkce, kterou od roku 2005 poskytuje Jihomoravský kraj. Oceňování knihoven probíhá také v souladu s Koncepcí rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období let 2011-2014, která si klade za cíl zkvalitňování výkonu regionálních funkcí. Jejich cílem je zajištění dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných knihovnických a informačních služeb především obyvatelům malých měst a obcí. Zejména z toho důvodu přistoupila Moravská zemská knihovna jako garant rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji k oceňování těch obecních knihoven, které se významně zasloužily o rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a mohou být příkladem  ostatním obecním knihovnám v kraji.

V letošním roce bylo na základě nominací regionálních oddělení pověřených knihoven oceněno celkem osm knihoven, z každého regionu byla nominována jedna knihovna. Knihovna Jiřího Mahena v Brně nominovala jednu ze svých poboček, které využívají podporu dotace na regionální funkce.

 

Ceny byly uděleny jako vyjádření uznání obecní knihovně za její činnost a zásluhy o rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a celkový rozvoj kulturního života obce. Mezi sledovaná kritéria při hodnocení patřily velmi dobrá činnost knihovny, aktivita knihovníka při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná kulturně výchovná činnost, případně dlouholetá práce v knihovně.

Součástí programu bylo hudební vystoupení dívčího tria Neřeš to ze Základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě vedeného paní učitelkou Ivanou Laštovičkovou.

Přehled oceněných knihoven:

 

REGION BLANSKO

Obecní knihovna v Brťově-Jenči

Knihovnice: Anna Čumová

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Blansko): Helena Jalová

Webové stránky knihovny:  http://www.brtov-jenec.knihovna.cz/

Obec: Brťov-Jeneč

Starosta: Miloslav Svoboda

 

Statistické údaje k 31. 12. 2012:

Počet obyvatel obce: 370

Počet čtenářů: 37, tj. 10 %

z toho do 15 let: 12, tj. 32,4 %

Počet kulturních akcí: 3

 

Paní Čumové není proti mysli pracovat s moderními technologiemi. Ve spolupráci s OÚ byl postupně do knihovny zakoupen dataprojektor, promítací plátno, scanner a zvuková aparatura.

Obec podpořila získání programu Clavius REKS a v roce 2011 si v grantovém programu VISK3 požádala o celý balíček služeb - tedy o katalogizaci a výpůjční protokol. Během roku 2012 bylo nutné celý knihovní fond (přes 3.500 k.j.) aktualizovat a poté katalogizovat. K dnešnímu datu je v knihovně cca 2.300 knih.

Koncem roku 2012 byl zkušebně zahájen výpůjční protokol a on-line katalog je možné najít na stránce pověřené knihovny, obecního úřadu, ale také na samostatné webové stránce knihovny 

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Paní Čumová převzala „svoji“ knihovnu na podzim roku 1973. Již dříve, před tímto datem, jako velmi mladá učitelka, pomáhala deset let v nedaleké knihovně v Černé Hoře tehdejšímu místnímu knihovníkovi.

Její vzpomínka na toto období:

“...mimo čtvrteční půjčování jsme s kolegyní Lidkou a se žáky v pracovních činnostech postupně přebalili celý několikatisícový knihovní fond. Já jsem popisovala hřbety knih (naučila jsem se pořádně tiskací písmo) a kolegyně knihy lakovala lihovým lakem, folie tehdy ještě nebyly…“

V současnosti se paní knihovnice snaží, aby všichni její uživatelé byli spokojeni, měli potřebné informace rychle a snadno dostupné.

 

Navrhuji paní knihovnici, Annu Čumovou, na ocenění za její

 dlouholetou, kvalitní a pravidelnou práci se čtenáři v obci

 kladný přístup k modernizaci a automatizaci knihovny.“

 

Prezentace.

 

 

REGION BOSKOVICE

Název knihovny: Místní knihovna v Roubanině

Knihovnice: Marie Trčková

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Boskovice): Zdeňka Mifková

Webové stránky knihovny:  http://roubanina.knihovna.cz/

Obec: Obec Roubanina

Starosta: Petr Dvořáček

 

Statistické údaje k 31. 12. 2012:

Počet obyvatel obce: 138

Počet čtenářů – 31, tj. 22,4 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 10, tj. 32,2 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 8

 

Fond knihovny byl aktualizován a je průběžně doplňován hlavně o klasickou českou a světovou literaturu, která je žádána žáky základních škola a studenty středních škol. V letošním roce byl celý fond knihovny vložen do REKSu a od druhého pololetí bude knihovna již používat i výpůjční program Clavius REKS. Tak bude knihovna plně automatizována.

Nejvíce akcí je zaměřeno na podporu dětského čtenářství. V knihovně pracuje Čtenářský kroužek, který navštěvuje deset dětí. Přesto, že se jedná o velmi malou obec s malým počtem obyvatel a ani prostorové možnosti knihovny nejsou příliš velké, podařilo se paní knihovnici udělat z knihovny malé komunitní centrum obce.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Paní knihovnice se věnuje čtení nahlas, čtení s dramatickým přednesem, přednesu poezie, vědomostním soutěžím a v neposlední řadě také rukodělným činnostem. Již druhým rokem se také zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem, která měla v obci veliký ohlas. Paní knihovnice také spolupracuje s mateřskou školou.

Na ocenění navrhujeme knihovnu za velmi dobré výsledky v práci s dětmi a automatizaci knihovního fondu. Pozitivem je také dobrá spolupráce paní knihovnice se starostou a místostarostou Obecního úřadu v Roubanině.“

 

Prezentace.

 

 

OKRES BRNO-MĚSTO

Název knihovny: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Černovice, Charbulova

Knihovnice: Věra Pížová

Vedoucí Útvaru služeb poboček KJM: PhDr. Alena Rybářová

Webové stránky knihovny: http://www.kjm.cz/knihovna-provozy/cernovice

Městská část: Brno-Černovice

Starosta: Ing. Jiří Hladík

 

Statistické údaje k 31. 12. 2012:

Počet obyvatel MČ: 7 221

Počet čtenářů – 315, tj. 4,3 % z počtu obyvatel MČ

z toho do 15 let – 109, tj. 34,6 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 8

 

Knihovna působí od března 2012 v nově zrekonstruovaném objektu. Dlouhodobě využívá výměnný fond. Knihovnice se systematicky věnuje práci s dětským čtenářem, zaměřila se především na nejmenší děti. Ty mají v knihovně svůj dětský koutek, který jim umožňuje nerušeně se věnovat knihám. Knihovnice aktivně přistupuje k dětským čtenářům a podporuje v dětech zájem o knihu. Z celkového počtu registrovaných čtenářů tvoří děti třetinu.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovna je součástí oddělení neautomatizovaných poboček, které využívají výlučně výměnný fond, nákup stálého fondu byl v těchto knihovnách zastaven, s výjimkou nákupu z případných finančních dotací úřadů městských částí. Knihovna v Černovicích sídlí v budově, která prošla celkovou rekonstrukcí, aby co nejlépe vyhovovala potřebám knihovny. V této souvislosti je potřeba zmínit velmi vstřícný postoj ÚMČ Černovice a jeho zájem o činnost knihovny. Knihovnice spolupracuje se základními a mateřskými školami v místě a podporuje dětské čtenářství od nejútlejšího věku. Uživatelům jsou k dispozici dvě internetové stanice. Mají možnost využívat informace z elektronických databází. Fond knihovny tvoří literatura pro všechny věkové kategorie, nechybí doporučená literatura a knihy vhodné pro tvorbu školních referátů. Ve 4. čtvrtletí roku 2013 se knihovna stane součástí automatizované sítě KJM a rozšíří tak svým uživatelům možnosti využívání služeb Knihovny Jiřího Mahena. Pro občany městské části Brno-Černovice je knihovna důležitým kulturním a společenským centrem.“

 

Prezentace.

 

 

OKRES BRNO-VENKOV

Název knihovny: Obecní knihovna Moravany

Knihovnice: Miroslava Horejsková

Regionální oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Kuřim): Lenka Šefferová

Webové stránky knihovny: http://www.knihovnamoravanyubrna.cz/

Obec: Obec Moravany u Brna

Starostka: RNDr. Marie Barešová

 

Statistické údaje k 31. 12. 2012:

Počet obyvatel: 2 170

Počet čtenářů – 168, tj. 7,7 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 88, tj. 52 % z celkového počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 6

 

Knihovna působí v nových prostorách obecního úřadu. Elegantní řešení umožňuje vstup jak z obecního úřadu, tak i vlastním vchodem pro případ, že knihovna je otevřena mimo úřední hodiny OÚ. Zvětšily se prostory, knihovna byla vybavena novými regály, novým sedacím nábytkem a originálním výpůjčním pultem. V teplých dnech je možné přímo z knihovny vyjít a posedět na terase s parkovou úpravou.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Velmi dobře pracující knihovna, ukázkový příklad toho, jak se knihovna může rozvíjet, když se sejde nadšený a schopný knihovník s podporou obce. Díky novým prostorám a zdařilému architektonickému provedení také v současné době jedna z nejhezčích knihoven v regionu Brno-venkov.“

 

Prezentace.

 

 

OKRES BŘECLAV

Název knihovny: Místní knihovna Pasohlávky

Knihovnice: Alena Kratochvílová

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Břeclav): Jarmila Smolová

Webové stránky knihovny: http://www.knihovnapasohlavky.webk.cz/

Obec: Obec Pasohlávky

Starosta: Tomáš Ingr

 

Statistické údaje k 31. 12. 2012:

Počet obyvatel: 732

Počet čtenářů – 86, tj. 11,7 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 33, tj. 38,3 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 17

 

Knihovna v Pasohlávkách se zaměřuje především na dětské čtenáře. Pro děti předškolního i školního věku je během roku připravováno mnoho výchovně vzdělávacích, ale i zábavných akcí nejen s čtenářskou tematikou. Programy jsou pořádány ve spolupráci s mateřskými a základními školami – naučně zábavné programy zaměřené na jejich všestranný rozvoj.(loutkové představení Sněhulák a brusle). V knihovně pracuje čtenářský kroužek – zaměřuje se především na rozvoj čteného i mluveného slova či na rozvoj pravidel správné komunikace. Knihovna pořádá také tematické besedy pro občany obce, například zaměřené na velikonoční tradice, zvyky a obyčeje.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovna v Pasohlávkách dosahuje díky osobnosti knihovnice, jejího plného nasazení, velice dobrých výsledků. Splňuje indikátory standardu veřejných knihovnických služeb (VKIS), stala se komunitním centrem, spolupracuje s místními organizacemi a spolky, s Městskou knihovnou v Břeclavi. Připravuje řadu volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.  Knihovna je pro obec velkým přínosem.“

 

Prezentace.

 

 

OKRES HODONÍN

Název knihovny: Obecní knihovna Čejkovice

Knihovnice: Marie Ritterová

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Hodonín): Magda Švejcarová

Webové stránky knihovny:  

http://cejkovice.knihovna.cz

Obec: Obec Čejkovice

Starosta: Ing. Pavel Novotný

 

Statistické údaje k 31. 12. 2012:

Počet obyvatel: 2 530

Počet čtenářů – 248, tj. 9,8 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 121, tj. 48,7 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 5

 

V roce 2002 byly pro knihovnu upraveny dvě třídy a kabinet ve stupním pavilonu základní školy. V roce 2012 se obci podařilo získat dotaci na vybudování bezbariérového přístupu.

K aktivitám knihovny patřil např. cyklus besed o cestování s názvem Nejen prstem po mapě. Již několik let je knihovna pořadatelem karnevalu pro nejmenší, pravidelně pořádá výstavy s různou tematikou. V roce 2012 byla navázána spolupráce s klubem seniorů a již dvakrát se konalo oblíbené čtení z obecní kroniky. Knihovna se zapojila také do Pohádkové noci pořádané ZŠ TGM v Čejkovicích, v rámci spolupráce s hnutím Brontosaurus se podílela na konání příměstského tábora pro děti.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovna je nominována na ocenění za rozvoj veřejných a informačních služeb a za aktivitu knihovníka při modernizaci a automatizaci knihovny. Současný rozvoj knihovny je úzce spjatý s osobou paní Marie Ritterové a to hlavně díky jejímu působení ve vedení obce, kde působila jako starostka a později jako místostarostka. Knihovna má bezbariérový přístup. Paní Ritterová se přičinila o zavedení automatizovaného knihovního systému Clavius.

Místní knihovna v Čejkovicích slouží jako komunitní centrum v obci, které využívají všechny zájmové skupiny a je zde velmi aktivní spolupráce mezi obcí a knihovnou. Pod jejím vedením se knihovna v Čejkovicích stala příjemným místem pro odpočinek i vzdělávání.“

 

Prezentace.

 

 

OKRES VYŠKOV

Název knihovny: Obecní knihovna Pustiměř

Knihovnice: Mgr. Anna Hrozová

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově): Jaroslava Barová

Webové stránky knihovny:  http://www.zahrady-cz.com/okp.htm

Obec: Obec Pustiměř

Starosta: Mgr. Miloš Nevřala

 

Statistické údaje k 31. 12. 2012:

Počet obyvatel: 1 705

Počet čtenářů – 207, tj. 12,3 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 114, tj. 55 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 54

 

Knihovna sídlí ve stejné budově se základní uměleckou školou a stalo se dobrou tradicí pořádat společné akce. Na webové stránce knihovny je zajímavá rubrika Naši čtenáři, která informuje o úspěších, kterých čtenáři knihovny dosáhli v osobním i profesním životě. Knihovna svou činností předčí i některé profesionální knihovny v okrese. Z pořádaných akcí v loňském roce měly největší úspěch výtvarné a rukodělné dílničky pro celé rodiny: malování na plátno, drátkované ozdoby, smaltování, keramika nebo hrátky s pedigem nebo hravá odpoledne pro děti s využitím stolních her. Knihovna spolupracuje se všemi organizacemi v obci. Společné aktivity se konají např. na zřícenině hradu, se sborem dobrovolných hasičů, ve školce, v kulturním domě, nebo mezi důchodci. Při knihovně bylo založeno občanské sdružení - Čtenářský klub Crhy a Strachoty, které bude finančně podporovat jak aktivity knihovny, tak obnovu a propagaci kulturních památek.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Knihovnice Anna Hrozová je velmi svědomitá a práci v knihovně věnuje všechen svůj volný čas. Snaží se svou péčí knihovnu neustále zlepšovat a návštěvníci vždy mohou zhlédnout zajímavou výstavku. K propagaci akcí využívá jak webové stránky, tak i tradiční plakátovou formu v obci. Knihovna v Pustiměři se stala za jejího působení komunitním centrem, její spolupráce s ostatními organizacemi pomáhá ve zviditelnění činnosti a přivádí k četbě nové čtenáře, především děti.“

 

Prezentace.

 

 

OKRES ZNOJMO

Název knihovny: Obecní knihovna Jaroslavice

Knihovnice: Jaroslava Slouková

Vedoucí regionálního oddělení pověřené knihovny (Městská knihovna Znojmo): Bc. Zdeňka Paseková

Webové stránky knihovny: : http://knihovnajaroslavice.webnode.cz/

Obec: Obec Jaroslavice

Starosta: Petr Zálešák

 

Statistické údaje k 31. 12. 2012:

Počet obyvatel: 1 250

Počet čtenářů – 51, tj. 4 % z počtu obyvatel

z toho do 15 let – 28, tj. 54,9 % z počtu čtenářů

Počet kulturních akcí: 7

 

Knihovna se nachází v budově základní školy v Jaroslavicích. Činnost je zaměřena hlavně na děti a mládež ve snaze rozšířit čtenářskou gramotnost. V knihovně se kromě autorských čtení koná pravidelný cyklus pro žáky Knihovna jako zdroj informací i zábavy. Mezi probíraná témata patří dobrodružná literatura, báje a pověsti, pohádky nebo literatura pro dívky.

 

Stanovisko a zdůvodnění regionální knihovny:

„Kladné odezvy rodičů dětí, spokojenost obecního úřadu s prací paní knihovnice a aktivní práce především s dětmi jsou hlavní důvody, proč se regionální oddělení MěK Znojmo rozhodlo navrhnout paní Sloukovou a její knihovnu na ocenění.“

 

Prezentace.

 

 

3. ročník Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje se stal dobrou tradicí, na jejímž počátku byla snaha upozornit na činnost těch obecních knihoven, které svými aktivitami mohou být příkladem ostatním. Současně bylo cílem poukázat na konkrétní přínos dotace na regionální funkce poskytované Jihomoravským krajem právě v těch nejmenších knihovnách. Jednou z podmínek nominace je proto uzavření smlouvy s pověřenou knihovnou o využívání regionálních služeb.

Poděkování patří tradičně také zřizovatelům knihoven, starostům, kteří patří k váženým hostům společně s knihovníky. Bez jejich podpory a uznání by oceněné knihovny nemohly poskytovat služby, které vysoce překračují běžný standard.

 

Zůstává poděkování zástupcům Jihomoravského kraje, kteří přijali pozvání na knihovnickou slavnost. Uznání významu a přínosu dotace umožní zajistit další rozvoj knihovnických a informačních služeb poskytovaných veřejnými knihovnami kraje.

Datum: 
Pá, 2013-11-08
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013
Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 24. 10. 2013

Poslední aktualizace: 11.11.2013, 12:13