Regionální funkce

Moravská zemská knihovna v Brně je podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. knihovnou, která plní funkci krajské knihovny Jihomoravského kraje. Zajišťuje plnění a koordinaci regionálních funkcí vybraných pověřených knihoven v kraji.

Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, které jsou v zákoně č. 257/2001 Sb. definovány jako: "...funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb, ...".

Jsou realizovány formou služeb, jejichž rozsah může být v jednotlivých regionech různý a závisí na konkrétním stavu systému knihoven, jejich poptávce a především úrovni finančního zajištění. Jejich plnění odpovídá doporučeným standardům pro výkon regionálních funkcí (Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (pdf))

Cílem regionálních funkcí je zaručit dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívat k vyrovnání jejich rozdílů mezi jednotlivými knihovnami.

Moravská zemská knihovna vykonává tyto regionální funkce:

  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • Statistika knihovnických činností
  • Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

Další funkce přenesla smluvně na pověřené knihovny:

  • Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce

V Jihomoravském kraji poskytují regionální funkce tyto pověřené knihovny:

Poslední aktualizace: 19.07.2017, 17:33