Regionální funkce

Moravská zemská knihovna v Brně plní podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.  funkci krajské knihovny Jihomoravského kraje. Zajišťuje plnění a koordinaci regionálních funkcí vybraných pověřených knihoven v kraji.

Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, které jsou v zákoně č. 257/2001 Sb. definovány jako: "...funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb, ...".

Regionální funkce jsou zajišťovány formou služeb, jejichž plnění má odpovídat doporučeným standardům pro výkon regionálních funkcí (Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky)

 

Regionálními funkcemi jsou především:

1. poradenské, vzdělávací a koordinační služby

2. statistika knihovnických činností

3. vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad

4. tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů

5. pomoc při revizích a aktualizacích knihovních fondů

6. nákup, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele obsluhované knihovny

7.  servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí

8. metodická pomoc při přípravě kulturní a vzdělávací činnosti, při pořádání komunitních a dalších aktivit, s důrazem na rozvoj čtenářství u dětí a mládeže

9. medializace nejlepších knihoven a knihovníků, oceňování knihoven a obcí, prezentace příkladů dobré praxe

10. další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

 

Cíle regionálních funkcí

  • Zajištění dostupnosti a rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky v souladu s celostátní koncepcí rozvoje knihoven.
  • Vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí s přihlédnutím k jejich specifikům.
  • Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky
  • Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji.
  • Účelná dělba práce a koordinace odborných činností v kraji.
  • Efektivní využití veřejných finančních prostředků.
  • Garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi.
  • Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.
  • Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání)

 

 V Jihomoravském kraji poskytují regionální funkce tyto pověřené knihovny:

Poslední aktualizace: 17.03.2023, 10:14