Zpracování osobních údajů

Předregistrace

Moravská zemská knihovna v Brně (MZK) vám jako čtenáři (subjektu údajů) dle čl. 13 nařízení EU 2016/679 poskytuje tyto informace:

 • totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce – Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00094943, Brno, Kounicova 65a, zástupce Vedoucí IT, mail gdpr@mzk.cz, tel. 541 646 229
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny – služby čtenářům
 • právní základ pro zpracování – plnění a uzavření smlouvy, oprávněný zájem správce na identifikaci údajů osoby, které služby poskytuje

Dle nařízení EU 2016/679 vás MZK informuje, že dle čl. 15 tohoto nařízení máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás (e-mail gdpr@mzk.cz). V případě, že nebude spokojeni s naší odpovědí, můžete se stížností obrátit na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

MZK vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, poskytnou se vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob. Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Máte právo na to, aby MZK bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Je vašim právem, aby MZK bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají, a MZK má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1.  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2.  osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 3. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

 Máte právo na to, aby MZK omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení EU 2016/679, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 nařízení EU 2016/679, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. 

Dle čl. 21 nařízení EU 2016/679 máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou v předregistračním formuláři uvedeny jako nepovinné. MZK takové údaje používá pouze anonymizovaně a pro statistické účely. Vt máte možnost tyto údaje v predregistračním formuláři nevyplnit. 

MZK prohlašuje, že nejste a nebudete předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Dle čl. 34 nařízení EU 2016/679, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody fyzických osob, oznámí vám MZK toto porušení bez zbytečného odkladu. MZK přijala vhodná organizační i technická opatření k tomu, aby takové riziko minimalizovala.

Google Analytics

Pokud přijdete na náš web, spustí se měření Google Analytics, které umístí cookie na Váš počítač. Tato cookie obsahuje časovou značku vytvoření a náhodně vygenerované číslo, nebosahuje žádné osobní údaje. Měření Google Analytics je nastaveno tak, aby nezpracovávalo žádné osobní údaje, používaná IP adresa je anonymizována. Zpracování v tomto případě probíhá na základě oprávněného zájmu.

Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

Facebook

Weby našich školení využívají remarketing na sociální síti Facebook - na základě stránek, které navštívíte, Vám pak po nějakou dobu zobrazujeme reklamu na sociální síti Facebook. K tomu používáme měřicí kód Facebook Pixel. Tato platforma k tomuto účelu využívá cookies prvních a třetích stran, obsahující pseudonáhodné čísla či řetězce znaků. Platforma dále ukládá IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Remarketing považujeme za formu přímého marketingu, který je dle GDPR v našem oprávněném zájmu. Pokud ale chcete, zobrazování personalizovaných reklam můžete upravit či vypnout na stránce nastavení personalizace reklam.

Můžete také upravit nastavení Vašeho prohlížeče (ukládání cookies, hlavička “do not track”) nebo použít rozšíření prohlížeče jako Ghostery.

Zpracovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

Hotjar

Na webu někdy používáme službu Hotjar, a to pro lepší porozumění našim zákazníkům - abychom mohli náš web upravovat a vylepšovat dle Vašich potřeb. Hotjar nám v tomto pomáhá zjistit, jak se zákazníci chovají (např. kam klikají, jak používají formuláře, co se jim nelíbí), to nám dává zpětnou vazbu.

Hotjar pro sběr dat o uživatelském chování používá cookies, zaznamenává dále anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele. Tyto údaje Hotjar ukládá v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Ani Hotjar ani my nikdy nepoužíváme pro identifikaci konkrétních osob nebo pro propojení dat s konkrétním uživatelem.

Zpracovatel: Hotjar Limited, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta; podmínky ochrany osobních údajů.

English version: Personal data processing

Poslední aktualizace: 11.02.2022, 09:44