Web of Science

Web of Science (WoS) je produktem Clarivate Analytics a nově je prezentovaná jako součást portálu jako Web of Knowledge. WoS je vstupní bránou do celé řady informačních zdrojů, z nichž jsou v MZK v Brně využívány dvě databáze - Web of ScienceTM Core Collection Journal Citation Reports.

Vstupy do databází:

Retrospektiva, pravidelná aktualizace dat a široký obsahový rozsah primárních zdrojů umožní efektivní orientaci v exponenciálně narůstajícím množství informací z oblasti vědy a výzkumu. Nástroje v tomto informačním zdroji následně umožní i jejich vyhodnocování.

Web of Science

Prezentace ze seminářů | Termíny webinářů s trenérem | Nahrané tréninky | Welcome Kit

Web of ScienceTM Core Collection

Databáze Web of ScienceTM Core Collection, součást kolekce databází v rámci Web of Science (WoS),  je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje, soubor vysoce kvalitních databází s informacemi o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Obsahuje bibliografické záznamy včetně abstraktů, citace prací autorů z celého světa a i odkazy na plné texty, pokud jsou zdrojová periodika knihovnou předplacena nebo dostupné v rámci Google Scholar nebo Open Access. Retrospektiva databáze je od roku 1900, periodicita aktualizace je týdenní.

Databáze obsahuje 5 citačních indexů – rejstříků (databází):

  • Science Citation Index Expanded (SCI EXPANDED) - přírodní vědy – sleduje citace ve vědeckých časopisech ze 150 oborů přírodních a technických věd od r. 1900, zdrojem je přes 8 500 periodik.
  • Social Science Citation Index (SSCI) společenské vědy - sleduje citace ve vědeckých časopisech z 55 oborů společenských věd, zdrojem je přes 3 000 periodik a vybraně indexuje 3 500 uznávaných světových vědeckých a technických časopisů - od r. 1900.
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - umění a humanitní vědy – sleduje citace ve vědeckých časopisech z oborů humanitních věd a uměnovědy, zdrojem je přes 1 700 periodik a dále indexuje vybrané články z více než 250 vědeckých a společenskovědních časopisů – od r. 1975.
  • Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) - přírodní vědy – sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů přírodních a technických věd.
  • Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) - společenské vědy a humanitní vědy - sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů společenských a humanitních věd a uměnovědy.

Conference Proceedings citační rejstříky indexují z více než 148 000 konferencí z 256 vědních oborů od r. 1990, citované reference a kumulativní počty citací od r.1999.

Vyhledávání: podle tématu, názvu dokumentu, autora, identifikačního čísla autora, korporativního autorství, editora, názvu zdrojového dokumentu, digitálního čísla dokumentu, roku vydání, konference, grantové agentury, čísla grantu, citovaného autora, citované práce, citovaného roku, atd. s pomocí booleovských a proximitních operátorů a operátorů rozšíření. K dispozici jsou též pomocné rešeršní nástroje – selekční rejstříky: autorský,korporativního autorství, plných názvů zdrojového dokumentu, atd.

Journal Citaton Reports (JCR)

Journal Citation Reports, součást kolekce databází v rámci Web of Science (WoS), je unikátní databáze, jež představuje roční metrickou kumulaci citačních údajů obsažených v databázi Web of Science. Tento doplněk databáze Web of Science je zdrojem pro získávání metrických ukazatelů jako Impact factorImmediacy Index – Index bezprostřední odezvy, Cited Half-life – citačního poločasu i řady dalších informací - seznamu časopisů, které daný titul citují a dalšího seznamu periodik, které jsou daným titulem citovány, dále údajů o vydavatelích, celkovém počtu článků v daném roce, ISSN čísla jednotlivých titulů, atd..

Vyhledávání: podle určitého časopisu, skupiny časopisů, tématu, vydavatele, země, podle edice a roku.

Druh zdroje: bibliografické záznamy s abstrakty, citace prací

------

Další odkazy:

Přístup do databáze Web of Science je částěčně financován z projektu NCIP VaVaI.

NCIP VaVaI

Poslední aktualizace: 05.01.2023, 10:47