Volně dostupné české online zdroje

VŠEOBECNÉ

OBOROVÉ

SPOLEČENSKÉ VĚDY
PŘÍRODNÍ VĚDY A TECHNIKA
NORMY A PATENTY

VŠEOBECNÉ

ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících

Multioborová souborná databáze výběrově zpracovaných článků a statí z českých seriálů vydávaných na území ČR. Báze je budovaná od r. 1991 v rámci kooperačního systému článkové bibliografie (Národní knihovna České republiky, státní vědecké, resp. krajské knihovny, Moravská Zemská knihovna, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Státní pedagogická knihovna Komenského, Státní technická knihovna, Ústav státu a práva AV ČR).
Vyhledávání probíhá ve známém prostředí systému ALEPH.
Více o zapojení MZK do ANL

Česká národní bibliografie na internetu

Ucelený zdroj bibliografických informací o českém písemnictví v on-line verzi. Obsahuje databáze: České knihy, Články v českých novinách, časopisech a sbornících, Zahraniční bohemika, Speciální dokumenty, Disertace a autoreferáty, Periodika vydávaná na území ČR, Národní autority.
Informace Národní knihovny ČR
Přístup přes online katalog NK

Periodika vydávaná v českých zemích

Souborná databáze periodik vydávaných v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od počátku až do současnosti uvádí bibliografický popis včetně signatur uložení v knihovnách, archivech a muzeích. Neumožňuje přímo půjčovat jednotky.

OBOROVÉ

SPOLEČENSKÉ VĚDY

Bibliobáze

Databáze zachycuje literaturu z oblasti vizuálního umění od druhé poloviny 20. století. Zpracovatel: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU. Nyní obsauje asi 9 500 záznamů.

Česká literární bibliografie

Česká literární bibliografie je zpracovávaná v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. po bezmála 70 let. Je tvořena průběžně aktualizovaným souborem bibliografických databází, které systematicky podchycují kulturní publicistiku i odborné texty o české literatuře a literárním životě v českých zemích. Obsahuje: Bibliografie české literární vědy (od roku 1945), Retrospektivní bibliografie - RETROBI Lístková kartotéka (do roku 1945), České literární osobnosti - CLO Biografická databáze, Česká literatura v exilu - CLE (1948–1989), Retrospektivní bibliografie – Databáze RET (do roku 1945), Databáze literárních cen a Databáze excerpovaných časopisů
Bibliografii zpracovává: Ústav pro českou literaturu AV ČR

Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR

Databáze BIBLIO zachycuje knihy a články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990, které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v Čechách). Slouží jako podklad pro vydávání ročenky Bibliografie dějin Českých zemí. Databáze BDCZ1 je výsledkem grantového úkolu GA ČR 409/00/1723 "Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického".
Bibliografii zpracovává: Knihovna Historického ústavu AV ČR

Databáze knihovnické literatury

Databáze KKL je katalogem Knihovny knihovnické literatury NKP. Obsahuje také analytické záznamy oborových článků z novin a časopisů a záznamy vybraných internetových oborových zdrojů s přístupem do plných textů.

Článková bibliografie Divadelního ústavu

Článková bibliografie o českém a zahraničním divadle od r. 1990. Dosud excerpováno 219 domácích, 84 zahraničních titulů a 17 elektronických portálů.
Bibliografii zpracovává: Bibliografické oddělení divadelního ústavu

Česká uměleckohistorická bibliografie

Obsahuje záznamy knih, sborníků, článků z periodik a katalogů výstav za léta 1988–1991, 1994–2003 a digitalizované ročníky 1971–1987 a 1992–1993. Databáze je projektem Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje Akademie věd České republiky.
Bibliografii zpracovává: Ústav dějin umění AV ČR

Katalog knihovny Národního filmového archivu

Katalog zahrnuje kromě knihovního fondu sbírku scénářů, separátů a bibliografické záznamy článků od r. 1992. Jedná se o anotované a věcně popsané články z českých novin a časopisů, filmové scénáře, filmové povídky, synopse, zfilmovanou beletrii aj.
Bibliografii zpracovává: Knihovna Národního filmového archivu

Manuscriptorium

Databáze digitalizovaných historických dokumentů a jejich bibliografických záznamů, která je výsledkem projektu Memoria. Cílem tohoto projektu je vybudovat virtuální badatelské prostředí pro oblast historických knižních fondů.

Pedagogická bibliografická databáze

Databáze obsahuje přibližně 89 tisíc anotovaných bibliografických záznamů z českých a zahraničních periodik od r. 1990 do současnosti. Excerpční základnu tvoří zhruba 230 titulů z oblasti vzdělávání.
Bibliografii zpracovává: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Portál české literatury

Vícejazyčný webový Portál české literatury (PČL) je primárně určen k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat především informace o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež).

Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Umožňuje interaktivní listování ve vybraných časopisech (Např. Avantgarda, Česká literatura, Divadelní noviny, Humoristické listy, Kulturní noviny, Kulturní večerník, Listy, Literární noviny, Lumír, Národní noviny, Posel z Budče, Rozhledy po literatuře a umění, Rudé právo, Scéna, Světozor, Tvar, Tvorba, Ženská Revue).

REGO

Faktografická databáze moravských osobností kultury a umění. Byla vytvořena týmem pracovníků Vědecké knihovny v Olomouci, od r. 1990 se na jejím budování podílí i Moravská zemská knihovna v Brně.
REGO, kalendárium regionálních osobností

abART

Občanské sdružení Archiv výtvarného umění shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty a informace o současném – především českém a slovenském – výtvarném umění. Základem tohoto rozsáhlého fondu jsou katalogy autorských a společných výstav, monografie, kulturní a umělecká periodika, knihy, pozvánky, plakáty, fotografie, diapozitivy, tiskové zprávy, výstřižky atd. Za účelem co nejpřesněji podchytit, utřídit a hloubkově (vědecky) zpracovat tyto statisíce dokumentů Archiv od roku 2003 vyvíjí, plní a provozuje vlastní informační systém abART.

PŘÍRODNÍ VĚDY A TECHNIKA

Bibliographia Medica Čechoslovaca

Databáze České národní bibliografie z oblasti medicíny a zdravotnictví. Excerpční  základnu tvoří: časopisy, knihy, sborníky, recenze českých knih, zahraniční bohemika a slovacika (práce českých a slovenských autorů publikované  v zahraničních časopisech). Slovenská produkce je zpracována pouze do  r. 2000. Od r. 2001 se excerpují jen české časopisy a slovenskou  produkci zastupují pouze časopisy, které mají česko-slovenskou redakci. Báze obsahuje  záznamy od r. 1953 do současnosti, celkem okolo 809.000 bibliografických záznamů. Databáze vychází též na DVD Bibliomedica.
Bibliografii zpracovává: Odbor doplňování, zpracování a správy fondů Národní lékařské knihovny
Aktuální informace

Bibliografie památkové péče

Národní památkový ústav zpřístupňuje pro veřejnost bibliografii památkové péče. Jedná se o výběrovou bibliografii článků zpracovávanou z široké excerpční základny oborových periodik. Nedílnou součástí jsou i materiály z regionální produkce, vlastivědných sborníků, bulletinů, sborníků z konferencí atd. Bibliografie je doplněna přehledem monografií i recenzemi. Opatřena je jednak rejstříkem autorským a rejstříkem zdrojů, jednak rejstříkem míst i jmen.

Česká zemědělská a potravinářská bibliografie

Databáze obsahuje bibliografické záznamy českých časopiseckých článků z oboru zemědělství, potravinářství, lesnictví, veterinární medicíny a navazujících vědních oborů od r. 1993 do současnosti.
Bibliografii zpracovává: Ústav zemědělských a potravinářských informací

Geobibline - Geografická bibliografie ČR online

Obsahem databáze jsou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografickým reáliím. Vzniká prostředí pro zpřístupnění zdrojů využitelné pro vysokoškolskou výuku, ale i pro širokou veřejnost. Retrospektiva: 1900-současnost
Bibliografii zpracovává: Geografická knihovna PřF UK v Praze
Více informací

Geologická bibliografie České republiky

Databáze obsahuje bibliografické záznamy článků a knih domácích i zahraničních autorů o geologii Českého masívu a části Západních Karpat na území České republiky. Její samostatnou složkou je soupis publikovaných a účelových map. Geologická bibliografie vychází v tištěné formě od r. 1928, v elektronické podobě je dostupná od r. 1990.
Bibliografii zpracovává: Česká geologická služba

Edice CZ.NIC

odborné, ale i populární publikace spojené s Internetem a jeho technologiemi

NORMY A PATENTY

Katalog norem

Bibliografická báze českých norem ČSN s měsíční aktualizací. Bezplatné vyhledávání je možné i bez registrace. Vydává Český normalizační institut. Ostatní databáze norem najdete na CD-ROM a DVD ve Studovně periodik a norem / 2. patro.

Patenty a užitné vzory

Bibliografická databáze Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č.1, zapsané užitné vzory a evropské patenty platné na území ČR.

Poslední aktualizace: 09.02.2023, 10:54