Návod na skenování

Samoobslužné skenery Bookeye 5 najdete vedle tiskáren ve 2., 4. a v 6. patře. Za dodržování autorských práv při skenování zodpovídá sám uživatel a knihovna proto nemůže ke skenování zajistit asistenci knihovníka (viz níže). Scanner umožňuje ukládání na USB. Knihovna neposkytuje službu skenování na objednávku.

Návod na skenování v sedmi krocích (pdf).

Scanner Bookeye 5


Skener je možné používat pouze pro skenování věcí, které nejsou předmětem autorského práva, či uplynula doba trvání majetkových práv.

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují výše uvedené podmínky, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené. Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje výše uvedené podmínky je dílem souborným. Dílem dle autorského zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany).
Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.

Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil. Majetková práva k dílu anonymnímu a pseudonymnímu trvají 70 let od oprávněného zveřejnění díla. Majetková práva nakladatele trvají 25 let od prvního zveřejnění.

Osoba, která skener užije, odpovídá za to, že tento byl použit v souladu s právními předpisy a jeho užitím nedošlo k porušení z.č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

V Brně dne 15. 5. 2015                                                                                                                                                                                

 

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel Moravské zemské knihovny

Poslední aktualizace: 22.05.2023, 10:23