ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945

Identifikační číslo: DH23P03OVV013

Spolupráce partnerů: Moravská zemská knihovna v Brně / Univerzity Karlova, Filosofická fakulta / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Doba realizace projektu: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2027

Celkové způsobilé výdaje projektu: 33.073.000 Kč

Zdroj finanční podpory: Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

Projekt si klade za cíl zpracovat nepravá periodika, mezi něž patří almanachy, kalendáře a ročenky, a zkompletovat tak řadu České retrospektivní bibliografie, která zdokumentovala stav periodik vydaných v českých zemích do roku 1945, a současně zajistit navazující výzkum a interpretaci tohoto unikátního materiálu a jeho zpřístupnění odborné i laické veřejnosti. Tohoto cíle bude dosaženo širokým záběrem tohoto projektu, který zahrne:

(a) zpracování knižních bibliografických přehledů soustavně mapujících tento typ literární produkce v českých zemích z období 1801–1945,

(b) vydání syntetické monografie, která zhodnotí význam těchto speciálních publikací jako paměťových dokumentů, které vypovídají o mnohostranném vzdělávacím, osvětovém a estetickém vývoji společnosti v daném období,

(c) přípravu dosud chybějící metodiky pro komplexní bibliografické zpracování tohoto typu materiálů,

(d) přípravu specializované bibliografické databáze, která na jednom místě shromáždí almanachy, kalendáře a ročenky vydané v období 1801–1945 a propojí je s digitalizovanými zdroji,

(e) přípravu specializované bibliografické databáze, která analyticky zpracuje obsah literárních a kulturních almanachů, a výběrově též kalendářů a ročenek,

(f) přípravu interaktivní specializované mapy kalendářů,

(g) prezentaci kalendářů a almanachů prostřednictvím výstav včetně vydání kritických katalogů,

(h) záchrannou digitalizaci nejcennějších a nejohroženějších dokumentů tohoto typu a

(ch) průzkum stavu ohrožení, které je zapříčiněno degradací papíru, a to sondou do vybraných dlouhodobých řad tohoto typu dokumentů. 

Poslední aktualizace: 11.03.2023, 06:56