Smart digilinka - strojové učení pro digitalizaci tištěného dědictví

Identifikační číslo: DH23P03OVV066

Spolupráce partnerů: Moravská zemská knihovna v Brně / Knihovna Akademie věd ČR , v.v.i. / Národní knihovna České republiky / Vysoké učení technické v Brně                                           

Doba realizace projektu: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2027

Celkové způsobilé výdaje projektu: 36.549.000 Kč

Zdroj finanční podpory: Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

České knihovny mají rozsáhlé fondy monografií a periodik, které postupně podléhají zkáze opotřebením a rozpadem papíru, na kterém jsou vytištěny. Přes intenzivní snahy o záchranu tištěných originálů restaurátorskými postupy je klíčovým nástrojem pro záchranu kulturního dědictví a informací v nich obsažených digitalizace, která výrazně snižuje mechanické opotřebení originálů a zároveň otevírá jejich informační obsah široké veřejnosti. Kapacita digitalizačních linek v jednotlivých knihovnách je však limitovaná především manuální náročností digitalizačního procesu, a i proto je ročně v knihovnách digitalizováno v souhrnu menší množství stran, než jich do fondů knihoven přibývá. Řada starších dokumentů tak postupně podléhá zkáze. V mnoha případech jsou už uživatelům některé dokumenty zcela znepřístupněny z důvodu jejich ochrany před úplným rozpadem.

Cílem projektu je vývoj nástrojů využívajících strojového učení v procesu digitalizace a vytvoření poloprovozu digitalizační linky tak, aby se tento proces výrazně zefektivnil a bylo z něj odstraněno co nejvíce činností, které může zajistit moderní software. Poloprovoz bude kombinovat existující nástroje s nástroji vyvinutými speciálně pro potřeby digitalizačních center knihoven. Výsledek projektu bude použitelný na digitalizačních pracovištích velkých českých i zahraničních knihoven, a to v podobě samostatné instalace nebo na dálku využívané služby poskytované Národní knihovnou ČR nebo jinou institucí. Jedná se zejména o softwarové nástroje a metodiky pro vyrovnání a scelování nasnímaných předloh a nástroje podporující strojovou tvorbu strukturálních metadat.

Poslední aktualizace: 11.03.2023, 07:09