Kramářské písně v brněnských historických fondech (MU, AVČR, MZK, MZM)

Cílem projektu je vytvoření výsledků přispívajících k uchování, odborné evidenci, prezentaci a zpřístupnění kramářských písní. Projekt se zaměřuje na fondy, jimiž disponují Moravská zemská knihovna v Brně, brněnské pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Jde o cca 17 000 kramářských písní z období 17.–19. století.

Prostředkem k naplnění uvedených cílů je vytvoření metodiky tvorby bibliografických záznamů kramářských písní, využitelné dalšími institucemi spravujícími památky podobného typu, a příprava široce koncipovaných výstav, které veřejnosti prezentují kramářské písně z fondů brněnských institucí jako specifický typ památek kulturního dědictví. Prezentaci uživatelsky příjemným způsobem zajišťuje i specializovaná mapa s odborným obsahem, které představují regionálně-geografický původ sbírek. Zapojení badatelů různých specializací umožňuje prezentovat kramářské písně komplexně, s důrazem na jejich textovou, hudební a také vizuální stránku. Jde o jedinečné památky žánrově i tematicky pestré, jejichž prostřednictvím je možné přispět k pochopení dobové mentality (sakrální diskurs i profánní zájmy tehdejšího recipienta) a také způsob uchovávání kontinuity spisovného jazyka mezi dobou barokní a dobou formování novodobého národa. 

Dalšími výstupy projektu jsou čtyři odborné monografie interdisciplinárního charakteru, konference a workshop věnované problematice kramářských písní, na kterých budou představeny výstupy celého týmu zahrnujícího badatele různých odborností – lingvisty, etnology, muzikology, literární vědce a pracovníky muzeí či knihoven.

Poslední aktualizace: 18.07.2018, 08:17