E-knihy do každé knihovny

Představujeme novou službu, která spočívá ve zpřístupňování elektronických verzí novějších českých knižních titulů. Prozatím se služba omezuje na možnost prohlížet a studovat publikace na půdě knihoven na monitorech označených knihovních terminálů. Projekt je založen na ochotě ke spolupráci mezi knihovnami a nakladateli v České republice. Chceme tak přispět ke vzájemné důvěře mezi těmito důležitými garanty kulturního života veřejnosti, a to v procesu přechodu od klasického publikování tištěných knih k produkci e-knih. Věříme, že počet partnerů i zpřístupněných knižních titulů tak bude k prospěchu našich čtenářů postupně narůstat.

Společná deklarace

Vybrané knihovny a vstřícná nakladatelství ČR vstupují do společného projektu, spočívajícím v zpřístupňování "elektronických rozmnoženin" nových českých knižních titulů v prostorách knihoven. Po právní stránce se jedná o konkrétní aplikaci knihovní licence, tj. § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=121/2000>).

Cílem společného projektu je rozvoj tradičního partnerství mezi veřejnoprávní a komerční sférou v podmínkách formujícího se trhu s e-knihami.

Nakladatelství usnadňují knihovnám zákonem přípustnou digitalizaci titulů přítomných v jejich fondech tím, že jim poskytují elektronické předlohy své tištěné produkce. Obdobným způsobem mohou nakladatelství knihovnám následně dodávat i své nově vydávané tituly e-knižní.

Knihovny poskytují nakladatelstvím zvláštní smluvní záruku, že nebudou tímto projektem dotčena práva ani nakladatele ani autora. Dále nabízejí pravidelné strukturované statistiky využití, které mohou být pro nakladatele zdrojem cenných sociodemografických charakteristik jejich zákazníků.

Z důvodů maximální efektivity je *tok dat* uskutečňován přes jednu zprostředkující knihovnu (*Městská knihovna v Praze*), která elektronické rozmnoženiny po kontrole a případné formální úpravě distribuuje ostatním zúčastněným knihovnám. Nakladatelům je dána možnost využít tyto výsledné dokumenty vytvořené knihovními profesionály v oblasti digitalizace. Každá z partnerských knihoven je kvůli zabezpečení oprávněna zveřejnit jen takové dokumenty, které jsou opatřeny její personalizační značkou.

Poslední aktualizace: 13.05.2014, 07:52