Badatelský řád Studovny rukopisů a starých tisků

Příloha Knihovního řádu MZK č. 2

1. Odbor rukopisů a starých tisků spravuje nejvzácnější historický fond Moravské zemské knihovny v Brně. Režim studovny rukopisů a starých tisků je shodný s knihovním řádem MZK a doplněn těmito ustanoveními:

2. Studovna rukopisů a starých tisků je určena pouze k vědecké práci s historickými a vzácnými fondy, archivním fondem MZK a k práci s příruční knihovnou.

3. Badatel je povinen:

  • řádně vyplnit objednací lístek
  • při studiu archiválií vyplnit badatelský list dle Zák. 499 Sb. (dále archivní zákon) Dílu 4, §35
  • provést badatelský zápis do knihy návštěv
  • dbát pokynů služby
  • při odchodu na požádání předložit k prohlídce odnášené věci

Badatel nesmí vnášet do prostor studovny jídlo a nápoje (ani v uzavřených nádobách). Do studovny může vstupovat pouze s věcmi, které slouží výhradně ke studiu (PC, psací potřeby) a bez svrchního oděvu (bundy, kabáty atd.).

4. Pro půjčování materiálů je rozhodující jejich fyzický stav. Z půjčování jsou vyloučeny knihy ve špatném fyzickém stavu. Velmi vzácné, unikátní nebo ohrožené materiály a již digitalizované dokumenty jsou v půjčovním procesu zásadně nahrazovány mikrofilmy, elektronickými kopiemi, popř. faksimilií nebo edicí. Všechny dokumenty včetně příruční knihovny, jsou půjčovány výhradně prezenčně pouze ve studovně.

Archivní fond MZK je půjčován po předchozím prohlédnutí a foliaci archiválií dle časových možností pracovníka archivu MZK. Pracovník má právo nevydat archiválie ke studiu v případech daných § 37, Dílu 4, Archivního zákona.

5. Všechny výpůjčky (maximálně 5 exemplářů) může badatel studovat pouze prezenčně. Připraveny budou následující den, rezervovány maximálně 5 pracovních dní včetně dne expedice.

6. Součástí úkolů pracovníka pověřeného dozorem ve studovně není poskytovat pomoc při čtení textů a překládání z/do cizích jazyků.

7. Každý badatel odevzdá při vstupu do studovny svůj platný čtenářský nebo jednorázový průkaz MZK. Neregistrovaní uživatelé bez výše uvedených dokladů jsou povinni prokázat se službě ve studovně osobním průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas).

8. Zapůjčené svazky je nutno při každém opuštění studovny odevzdat pracovníkovi konajícímu službu ve studovně.

9. Je přísně zakázáno jakkoli zasahovat do půjčených materiálů, např. zaškrtávat, vpisovat, popř. používat je jako psací podložky apod. Badatel je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. V opačném případě nese odpovědnost za všechny závady a je povinen uhradit MZK náklady na opravu díla, popř. nahradit škodu jako při ztrátě.

10. Ve studovně se zprostředkovávají následující reprografické služby:

Ze zapůjčených dokumentů (rukopisů, prvotisků, starých tisků, map, grafických listů, hudebních rukopisů a starých tisků, bibliofilií) archivního fondu MZK a příruční knihovny lze zhotovit v souladu s autorským zákonem jen kopie s využitím digitálních technologií bezkontaktní metodou. Pořizování kopií je závislé na stavu dochování příslušného díla. Digitální kopie celého dokumentu z historického fondu je zajišťována službou EOD.

Reprografické služby zajišťují pracovníci studovny rukopisů a starých tisků, a to na základě badatelem vyplněné objednávky se založením požadovaných pasáží. Termín zhotovení určují pracovníci studovny vzhledem k provozu služeb a rozsahu prací.

Použití vlastního reprodukčního zařízení (např. digitálního fotoaparátu) je povoleno po schválení pracovníkem pověřeným dozorem ve studovně. Není však povoleno používání zábleskových zařízení, přídavných světel apod.

11. Badatel smí použít fotodokumentaci výhradně ke studijním účelům.

V případě použití fotodokumentace k vědecké publikační, prezentační a komerční činnosti je povinen zažádat o souhlas (licenční smlouvu) Moravskou zemskou knihovnu v Brně.

12. Poruší-li badatel některé z povinností uložených tímto badatelským řádem, mohou mu být zapůjčené materiály odebrány, případně mu může být i trvale ukončeno poskytování služeb.

13. Případné výjimky týkající se badatelského řádu povoluje vedoucí odboru.

Badatelský řád nabývá platnosti dnem 1. 9. 2015

Poslední aktualizace: 09.06.2021, 13:55