Provozní řád studovny periodik

Příloha Knihovního řádu MZK č. 3

Studovna periodik je studovna se specializovaným fondem a se zvláštním režimem. Fond půjčovaný v této studovně je vesměs konzervační, resp. archivní, vyžadující mimořádnou ochranu (mnohdy se jedná o unikátní dokumenty dostupné veřejnosti pouze v naší knihovně).

Z tohoto důvodu platí ve Studovně periodik (dále jen SP) tato pravidla provozu:

1. SP je určena primárně pro studium specializovaného fondu, a to registrovanými čtenáři s platným čtenářským průkazem. Pracovník studovny má právo si čtenářský průkaz vyžádat ke kontrole.

2. Do SP mohou čtenáři vstupovat pouze s věcmi, které jsou nutné ke studiu. Zavazadla, svrchní části oděvu a další osobní věci, které by mohly jakkoliv ohrozit zde poskytovaný fond (kupř. mokré deštníky) si čtenáři odkládají v šatně, v přízemí budovy knihovny.

3. Čtenáři jsou povinni zachovávat klid a zdržet se takových projevů, které mohou rušit či obtěžovat ostatní uživatele studovny (např. zvoněním telefonů, telefonováním, zvuky fotografování apod.).

4. Osoby se znečištěným či zapáchajícím oděvem, osoby pod vlivem nejrůznějších omamných látek a osoby, které svými zejména verbálními projevy zjevně znepříjemňují pobyt ostatních čtenářů nebudou do této studovny vpuštěny, resp. budou vykázány.

5. Z důvodu ochrany speciálního fondu této studovny není dovoleno do SP vnášet potraviny či – nápoje (ani v uzavřených lahvích či obalech).

6. Veškerý fond půjčovaný v SP je výhradně prezenční a nesmí být z této studovny vynášen.

7. Pro studium speciálního fondu (databáze, digitalizované dokumenty) je SP vybavena k tomu určenými počítači a terminály. Tato zařízení nelze proto využívat k prohlížení internetu, k psaní e-mailů apod.

8. Čtenáři jsou povinni zacházet s vypůjčeným fondem šetrně, je zakázáno jakkoliv zasahovat do půjčených materiálů (např. zaškrtáváním, vpisováním poznámek atd.).

9. Při odchodu ze studovny je čtenář povinen veškeré odnášené materiály – tedy i vlastní a materiály z jiných studoven – předkládat službě ke kontrole.

10. Kopírování v SP:

  • zhotovování jakýchkoliv kopií (včetně focení vlastním fotoaparátem či skenování vlastním skenerem) z vypůjčených materiálů knihovny podléhá ustanovením Autorského zákona, se všemi důsledky z toho vyplývajícími
  • samoobslužná kopírka v SP slouží pouze pro kopírování z materiálů půjčených v této studovně. Na této kopírce nelze, z důvodu ochrany vazby, kopírovat z vyvázaných svazků novin (kopie z těchto materiálů zhotovují na objednávku pracovníci studovny)
  • reprografické služby na objednávku  jsou zhotovovány registrovaným čtenářům na základě vyplněné a podepsané objednávky (kopie nelze objednávat e-mailem ani telefonicky). Zakázky jsou zhotovovány zpravidla do 5 pracovních dnů (podle provozních možností - studovny). Digitální kopie nezhotovujeme!
  • při samoobslužném kopírování a fotografování je čtenář povinen zacházet se zapůjčenými svazky šetrně (např. násilím nerozevírat svazky, dbát, aby nedošlo k poškození či vytržení listů apod.) a respektovat pokyny pracovníků studovny
  • Z norem (v digitalizované i tištěné podobě), z digitalizovaných fondů a z dokumentů na CD nosičích je zakázáno pořizovat jakékoliv kopie (včetně fotografického snímání dokumentů zobrazených na monitorech)

11. Svazky, které jsou ve špatném fyzickém stavu, mohou být vyloučeny z půjčování čtenářům, popř. i z možnosti zhotovovat z nich kopie.

12. Poruší-li čtenář opakovaně některé z pokynů stanovených v tomto provozním řádu nebo neuposlechne-li pokyny pracovníka studovny, mohou mu být zapůjčené materiály odebrány, popř. i trvale ukončeno poskytování služeb v této studovně.

13. Případné výjimky týkající se provozního řádu SP povoluje výhradně vedoucí Odboru periodik MZK (v případě nepřítomnosti zástupce).

Poslední aktualizace: 08.06.2018, 11:50