Provozní řád MZK

Příloha Knihovního řádu MZK č. 1

Uživatelé, návštěvníci a zákazníci (dále jen "uživatelé") MZK jsou povinni dodržovat Knihovní řád MZK a přílohy s ním související, řídit se pokyny zaměstnanců knihovny a dbát písemných pokynů přístupných na viditelných místech v MZK. Porušení těchto pravidel může být sankcionováno zbavením práva užívat služeb MZK.

A. Všeobecné pokyny

1. Prostory a služby MZK může uživatel využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MZK a způsobem, který nepůsobí újmu MZK ani ostatním osobám.
V MZK je zakázáno provádět činnosti, které nesouvisejí s odborným studiem a vzdělávacím posláním MZK (např. hraní počítačových her, provádění soukromých komerčních činností, získávání informací vulgárního charakteru, nebo sledování filmů a poslouchání hudby na počítačích, které nejsou výslovně určeny k tomuto účelu).

2. V případech neupravených tímto provozním řádem platí pokyny zaměstnanců MZK a knihovní řád MZK.

3. V případě podezření ze zneužití předkládaného čtenářského průkazu je MZK oprávněna požadovat doklad totožnosti uživatele.

4. Uživatel nesmí v prostorách MZK nic poškozovat, vůči svému okolí je povinen chovat se ohleduplně, zejména zachovávat klid, neohrožovat, neobtěžovat a neomezovat ostatní osoby. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb MZK. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit podle platných předpisů.

V případě podezření z možné krádeže nebo v případě, že brána na kontrolním bodě u vchodu signalizuje neoprávněné vynášení dokumentů z budovy MZK, je uživatel MZK povinen, v zájmu ochrany majetku České republiky spravovaného MZK, podstoupit kontrolu svého zavazadla a osobních věcí ze strany pracovníků na kontrolních bodech. Pokud uživatel odmítne kontrolu svých zavazadel, bude případ řešit Policie ČR.
Uživatel, který porušuje Knihovní řád MZK a jeho přílohy, případně další interní opatření, může být z prostor MZK vykázán pracovníky MZK a ostrahy budovy MZK.

5. Za účelem ochrany zdraví a majetku všech uživatelů, zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v prostorách knihovny, je jejich pohyb monitorován kamerovým systémem. Kamerový systém je součástí krizových, bezpečnostních a požárních opatření a je instalován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

6. Fotografování a filmování prostor MZK ke komerčním účelům je možné jen s povolením ředitele MZK.

7. Do vyhrazeného prostoru budovy MZK (za kontrolní bod) se nesmí vstupovat na kolečkových bruslích, skateboardu, s kolem, koloběžkou a jiným obdobným sportovním náčiním.

8. Do MZK není povoleno vnášet výbušniny či střelné zbraně, vyjma příslušníků policie při plnění jejich pracovních povinností.

9. Uživatelé, kteří chtějí využívat služeb MZK v 2. a vyšším patře, jsou povinni odložit svrchní oděv a zavazadla v šatně v přízemí. V šatně si odkládají buď u obsluhy, nebo do uzamyka-telných skříněk. Klíče od skříněk jsou vydávány obsluhou po načtení na čtenářské konto (za použití čtenářského průkazu). Skříňky jsou určeny pouze pro uložení oblečení a zavazadla.
Do skříněk nesmí být ukládány:

 • předměty, které mohou skříňku znečistit nebo poškodit,
 • cenné věci (v hodnotě vyšší než 1500 Kč) a doklady,
 • věci, které by (např. hlukem) obtěžovaly okolí.

Při ztrátě šatního lístku, klíče od skříňky, nebo při poškození zámku bude uživateli účtován poplatek dle Ceníku placených služeb a poplatků MZK (příloha č. 4).

Návštěvník a uživatel je povinen vyklidit skříňku v den uložení, a to do konce provozní doby knihovny.
Skříňky uzamčené po skončení provozní doby knihovny budou komisionálně otevřeny, obsah vyjmut a uložen na jiném místě. V tom případě je uživatel povinen:

 • pracovníkovi MZK přesně popsat obsah,
 • prokázat svou totožnost a písemně potvrdit převzetí věcí.

Nevyzvednuté oblečení a zavazadla budou uschovány po dobu 45 dní.
Dle § 2945 občanského zákoníku je lhůta pro uplatnění náhrady škody na odložených věcech 15 dnů ode dne, kdy byla škoda zjištěna. Pokud uživatel v této lhůtě nárok u MZK na náhradu škody neuplatní, jeho nárok zanikne.
Uživatel odpovídá za škodu, která knihovně vznikne nesprávnou manipulací se skříňkou.

10. Za věci odložené mimo prostory k tomu určené MZK neručí.

11. Při pořizování kopií dokumentů z fondu MZK vlastním přístrojem je uživatel povinen respektovat autorsko-právní ochranu dat dle zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Uživatel je povinen zacházet s dokumenty šetrně a ohleduplně.

12. Reklamace a stížnosti na služby, požadavky na doplňování fondu MZK odbornými publikacemi a jiné návrhy na zlepšení služeb a provozu MZK může uživatel kdykoliv sdělit službu konajícím zaměstnancům MZK nebo zaslat na e-mailovou adresu: kniha.prani@mzk.cz.

B. Pokyny pro půjčovnu, studovny a Zahraniční knihovny

1. Pro svou práci použije uživatel jen jedno neobsazené místo nebo jedno studijní místo s PC.

2. Ve studovnách a v půjčovně platí zákaz telefonování. Přístroje musí mít vypnutý zvuk.

3. Vybrané počítače v půjčovně jsou volně přístupné pro předregistraci.

4. Uživatel po autorizaci (přihlášení) na kterémkoliv PC v budově má přístup k online katalogu, k databázím, k internetu. Je možné využívat i textový editor a síťový tisk.

5. Uživatel je povinen se přihlašovat k počítačům v půjčovně a studovnách pouze pod svými přístupovými údaji. Je zakázáno sdělovat své přístupové údaje dalším osobám. V případě, že uživatel kteroukoliv tuto povinnost poruší, je MZK oprávněna zamezit tomuto uživateli užívat počítače v půjčovně a studovně.
Uživatel se nesmí snažit získat přístup k cizím informacím a chráněným datům. Zároveň nesmí vědomě narušovat jejich práci ani chod a výkonnost sítě. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit zaměstnanci knihovny. Takto získané údaje nesmí uživatel nijak použít ani je nesmí nikomu předat.
Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat, nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být porušením autorského zákona nebo jiných obecně závazných právních předpisů (např. trestní zákon).

6. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Knihovna neposkytuje technickou podporu pro práci s počítačem a dalšími elektronickými zařízeními.
Uživatel může využít službu bezdrátového připojení k internetu (WiFi). K využití této služby neposkytuje MZK uživatelům přístrojové zařízení ani technickou podporu. Informace o technických parametrech služby jsou dostupné na webových stránkách MZK.
Nemůže být nárokována dostupnost internetových služeb, které vyžadují instalaci dodatečného softwaru. Knihovna nenese odpovědnost za nefunkčnost webů či internetových služeb třetích stran a neposkytuje informační ani technickou podporu k těmto službám.
Veškerá uživatelská data uložená na počítačích knihovny jsou pouze dočasná a jsou smazána po skončení otevírací doby knihovny aktuálního dne. Za uložená data nenese MZK žádnou zodpovědnost.
Na počítačích v půjčovně a studovnách je možné pracovat maximálně 1 hodinu. Poté musí své místo uvolnit dalšímu uživateli, pokud se takový uživatel objeví.
Provoz datových sítí MZK může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické údržby, případně z jiných závažných důvodů.
Správce sítě je oprávněn monitorovat síť za účelem kontroly a optimalizace jejího provozu. Svým přihlášením do systému vyjadřuje uživatel s tímto monitorováním souhlas.
Uživatel pracuje v počítačové síti MZK (dále jen "síť") pouze pod uživatelským jménem přiděleným pro uživatele MZK. Uživateli není dovoleno používat na technickém vybavení MZK jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto.

7. Uživatel nesmí používat síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci.

8. Poslech hlasových výstupů z počítače je možný pouze za použití sluchátek, ta lze půjčit u informačních pultů v jednotlivých studovnách. Sluchátka ke klávesovému nástroji se půjčují u pultu ve 4. patře. Sluchátka nelze použít k jiným účelům.

9. Pokud to povolují licenční a jiné podmínky využívání jednotlivých zpřístupněných zdrojů, může si uživatel výsledky své práce vytisknout na některé ze samoobslužných kopírek ve studovnách (2. patro, 4. patro a 6. patro) a v přízemí na výpůjčním oddělení. Zadaný tisk si uživatel může vytisknout pomocí čtenářské karty s vloženým kreditem.

10. Při půjčování je uživatel povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned tuto skutečnost ohlásit zaměstnanci knihovny. Poškozením není myšleno běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky. Uživatel je rovněž povinen chránit dokument před zničením či poškozením.

11. Týmové studovny a pracovní místa v tiché studovně mohou využívat pouze uživatelé knihovny po předložení platného čtenářského průkazu MZK.

12. Uživatel je povinen týmovou studovnu či pracovní místo zkontrolovat před převzetím a případná poškození nahlásit, jinak nese za tato poškození odpovědnost. Po ukončení práce předává uživatel studovnu/pracovní místo vyklizené a nepoškozené pracovníku MZK v místě výpůjčky.

13. Uživatelé studovny nesmí umožnit vstup do studovny ani předat klíč neoprávněným osobám.

Studovnu je možné si elektronicky rezervovat maximálně 14 kalendářních dnů předem. Rezervace se provádí v časových blocích. Uživatel může mít současně nejvýše 10 rezervací.
V jednom časovém bloku je možné rezervovat pouze jednu studovnu.
Pokud má uživatel rezervovanou studovnu na určitý čas a nedostaví se, je po 10 minutách od začátku rezervace zrušena.
Klíče od týmové studovny 1 vydává služba v Zahraničních knihovnách ve 2. patře. Klíče od týmové studovny 2 vydává služba ve Studovně přírodních a technických věd v 6. patře. Výpůjčka klíče je načtena na čtenářské konto. Klíče od pracovních míst v tiché studovně vydává služba na půjčovně, případně na informacích.
Není-li studovna rezervována dalším uživatelem, je možné rezervaci prodloužit u pultu, kde jsou vydávány klíče. Nelze ji prodloužit v on-line katalogu.
Po uplynutí výpůjční doby, nejdéle však do ukončení provozní doby v daný den, je uživatel povinen klíč vrátit knihovníkovi na stejném místě.
Nevrátí-li uživatel klíč do 10 minut od ukončení rezervovaného času, nebo neprodlouží-li si výpůjční dobu, je mu účtována pokuta za pozdní vrácení klíče dle platného Ceníku placených služeb a poplatků MZK.
V případě, že uživatel při odchodu klíč nevrátí, případně jej poškodí nebo ztratí, bude uživateli zablokováno čtenářské konto, dokud nebude klíč v pořádku vrácen nebo nebudou uhrazeny náklady, které MZK vzniknou za zhotovení klíče (popř. výměnu zámku) podle platného Ceníku placených služeb a poplatků MZK.

C. Výpůjční služby

Způsob půjčování dokumentů – výpůjční služby

Čtenářský průkaz

1. Na základě registrace je uživateli vystaven nepřenosný čtenářský průkaz.

2. Bez předložení vlastního čtenářského průkazu není možné využít výpůjčních služeb.

3. Pokud uživatel vlastní čipovou kartu s fotografií a vlastním podpisem, je možné ji použít jako čtenářský průkaz MZK (např. ISIC MU atd.).

4. Informace o využití jiné čipové karty získá uživatel u výpůjčního pultu.

5. Každý čtenářský průkaz je opatřen identifikačním kódem. Poslední zvýrazněné dvojčíslí je identifikátor pro řazení a vyhledávání čtenářských výpůjček (např. 12345678945 – na regále č. 45 je výpůjčka připravená k vyzvednutí).
Pokud uživatel používá jinou čipovou kartu než kartu MZK, je možné identifikační kód karty zjistit u výpůjčního pultu či dotazem v půjčovně a ve studovnách MZK.

6. Jednorázová čtenářská karta umožňuje využívat fond MZK pouze k prezenčnímu studiu, případně některým dalším službám (např. reprografické služby).

Čtenářské konto „MyQ“

1. Čtenářské konto „MyQ“ slouží k využívání tisků a kopírek. Vklad na čtenářské konto je možný pomocí samoobslužného dobíjecího automatu vedle informačního pultu v prostorách půjčovny MZK nebo prostřednictvím obsluhy u výpůjčního pultu. Zpětné vyplacení záloh z čtenářského účtu MyQ provádí pracovníci u výpůjčního pultu.

2. Přehled o stavu svého čtenářského konta má uživatel na adrese https://myq.mzk.cz/. (Stránka je přístupná z počítačů v MZK).

3. Finanční zůstatek si může uživatel vyzvednout osobně u výpůjčního pultu v půjčovně MZK.

Výpůjční služby

1. Vyhledávání informací o dokumentech ve fondu MZK a jejich dostupnosti probíhá v on-line katalogu MZK. Elektronická objednávka a rezervace požadovaných dokumentů se realizuje přes on-line katalog.

2. MZK je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádanou knihovní jednotku v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

3. Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku ve stavu, v jakém si ji vypůjčil, a to v termínu uvedeném na jeho osobním čtenářském kontě. Každé její poškození, ztrátu nebo zničení je uživatel povinen bezodkladně ohlásit a vzniklou škodu MZK nahradit. Za škodu způsobenou uživatelem je považováno také provádění jakýchkoli změn a zásahů do vypůjčené knihovní jednotky (např. podtrhávání, vlepování lístků nebo vpisování).

4. Pro případ, že uživatel nevrátí ve stanovené lhůtě výpůjčku, sjednávají MZK a uživatel podle občanského zákoníku v platném znění smluvní pokutu ve výši uvedené v příloze č. 4 tohoto řádu. Povinnost hradit smluvní pokutu nastává dnem, který následuje po posledním dni stanovené výpůjční lhůty, a vypočítává se za každou vypůjčenou knihovní jednotku a den prodlení po překročení výpůjční lhůty. Do dní prodlení jsou započítávány pouze dny, kdy je knihovna otevřená. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost uživatele vypůjčenou knihovní jednotku vrátit. Smluvní pokuty je uživatel povinen zaplatit i v případě, že porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou nezavinil.

5. Uživatel není oprávněn zapůjčenou knihovní jednotku dále půjčovat.

6. Podpisem výpůjčního lístku uživatel souhlasí s podmínkami knihovního řádu a tímto podpisem dochází k uzavření smlouvy o obsahu knihovního řádu mezi knihovnou a uživatelem včetně uzavření dohody o smluvních pokutách a náhradě škody tak, jak jsou uvedeny v příloze knihovního řádu.

7. Po ukončení smlouvy o výpůjčce nadále trvají povinnosti uživatele vzniklé na základě této smlouvy, zejména povinnost k úhradě smluvních pokut a povinnost uhradit vzniklou škodu bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu.

8. Elektronická zařízení (např. tablety, čtečky elektronických knih) podléhají stejným výpůjčním pravidlům jako ostatní dokumenty, včetně podmínek pro náhradu škody.

9. Knihovna má právo požadovat po uživateli také náhradu škody způsobené porušením kterékoli povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta uvedená v tomto knihovním řádu, resp. jeho příloze Ceník placených služeb a poplatků

10.  Knihovní jednotku lze v MZK na příslušném pracovišti vyzvednout do 5 provozních dnů od její expedice ze skladu MZK.

Absenční výpůjčky

1. Absenční výpůjčku knihovní jednotky umožňuje MZK pouze uživateli s ½ roční nebo roční registrací a s ohledem na charakter fondu. Smlouvu o absenční výpůjčce uzavře MZK jen tehdy, pokud je knihovní jednotka k takovému užití určena a uzavření smlouvy nebrání ani jiné okolnosti. Uzavření smlouvy o absenční výpůjčce stvrzuje uživatel svým podpisem výpůjčního lístku (potvrzení o výpůjčce) a knihovní jednotky jsou mu připsány na jeho konto.

A) Výpůjční lhůta je 1 měsíc, pokud MZK nestanoví jinak. Absenční výpůjčka je možná jen po dobu platnosti čtenářského průkazu. Výpůjční lhůtu je možno opakovaně prodloužit, maximálně však na 3 měsíce od data vypůjčení, pokud MZK nestanoví jinak, avšak jen tehdy, pokud o půjčenou knihovní jednotku nepožádal další uživatel.

B) Výpůjční lhůta 3 měsíce je možná pro držitele průkazu vědecký pracovník – učitel. Tuto kategorii mohou získat držitelé průkazu ITIC (mezinárodní učitelský průkaz) nebo uživatelé s ukončeným postgraduálním vzděláním. Tato absenční výpůjčka je možná jen po dobu platnosti čtenářského průkazu. Tuto výpůjční lhůtu je možno opakovaně prodloužit, avšak jen tehdy, pokud o půjčenou knihovní jednotku nepožádal další uživatel. Maximální doba výpůjčky je 7 měsíců.

2. Objednané požadavky ze skladu jsou připraveny v zadní části půjčovny MZK vedle výpůjčního pultu. Požadavky jsou řazeny podle posledního dvojčíslí identifikačního kódu čtenářského průkazu.

3. Uživatel je povinen vrátit knihovní jednotku osobně či v zastoupení na vlastní zodpovědnost, případně poštou s pojištěním zásilky, před uplynutím výpůjční lhůty, nebo pokud ji nepotřebuje. Včasným vrácením nepoškozené knihovní jednotky je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena.

4. Výhradně knihy bez CD příloh (nikoliv ostatní půjčené dokumenty, elektronické nosiče a zařízení) lze vracet na vlastní zodpovědnost také pomocí biblioboxu, který je umístěn před budovou MZK. Z čtenářského účtu je takto vrácená kniha odečtena následující provozní den. Vrácení prostřednictvím biblioboxu nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné poplatky z prodlení, resp. za poškození knihy.

5. Nevrátí-li uživatel vypůjčenou knihovní jednotku ve stanoveném termínu, od následujícího dne mu začíná být účtována pokuta dle platného ceníku, po 14 dnech je mu zablokováno čtenářské konto.

6. O způsobu náhrady ztracené nebo poškozené knihovní jednotky rozhoduje výhradně MZK. Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady, které MZK v souvislosti se ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky vznikly, stejně jako uhradit smluvní pokutu v případě nahlášení ztráty knihovní jednotky po uplynutí stanovené výpůjční lhůty.

7. Čtečky elektronických knih si uživatelé půjčují a vracejí v Zahraničních knihovnách ve 2. patře. 

Prezenční výpůjčky ze skladu

1. U prezenční výpůjčky se uživatel prokazuje platným čtenářským průkazem, který si knihovník ověří jeho načtením.

2. Evidence prezenčních výpůjček ze skladu se provádí smlouvou o výpůjčce, která je mezi MZK a uživatelem uzavřena načtením knihovní jednotky na konto uživatele a jejím předáním uživateli.

3. Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením knihovní jednotky knihovníkovi na příslušném pracovišti, kde byla provedena. Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku je uživatel povinen vrátit před ukončením provozu MZK v den výpůjčky. V případě zájmu o prodloužení, je nutné toto oznámit knihovníkovi.

4. Prezenční výpůjčky jsou připraveny ve Studovně humanitních věd ve 4. patře u výpůjčního pultu. Noviny, časopisy, normy a patenty ve Studovně periodik a norem v 2. patře. Historický a archivní fond je připraven ve Studovně rukopisů a starých tisků ve 4. patře.

5. Tablety (iPad Mini) si uživatelé půjčují a vracejí v Zahraničních knihovnách ve 2. patře. Jsou vybaveny vnitřní pamětí, uživatelé se mohou s pomocí svého knihovního účtu přihlásit k WiFi síti. iPad Mini je dodáván s řadou předinstalovaných aplikací a souborů. Uživatelé si mohou doinstalovat další aplikace, vytvářet či stahovat vlastní obsah. Všechna tato data (aplikace, údaje, dokumenty) ale budou po vrácení zařízení nenávratně vymazána a znovu nahrazena původními předinstalovanými aplikacemi a soubory. Jakýkoliv nákup médií či aplikací je na vlastní zodpovědnost uživatele a musí být uskutečněn na jeho vlastní náklady, pomocí jeho vlastního Apple ID.

6. Tablety (Android) určené pouze pro přístup k digitální knihovně MZK se půjčují ve studovně v 6. patře.

Absenční volný výběr (VV)

Volný výběr je umístěn v přízemí a prvním až třetím patře. Knihy jsou řazeny oborově podle mezinárodního desetinného třídění (MDT). Oborové třídění podle MDT je značeno barevně, stejně jako příruční fond studoven (v zahraničních knihovnách je vlastní věcná klasifikace). Absenční výpůjčku z VV umístěného v přízemí a prvním patře je nutné zaevidovat na čtenářský účet v půjčovně, absenční výpůjčku z VV umístěného ve druhém a třetím patře u pultu Zahraničních knihoven. 

Limity výpůjček 

Uživatel může mít půjčeno maximálně 40 absenčních i prezenčních výpůjček celkem z celé MZK.

Samoobslužné výpůjčky 

Samoobslužný stroj určený k evidenci absenčních výpůjček pouze z fondu absenčního volného výběru umístěného v přízemí a prvním patře. Tyto stroje jsou umístěny v přízemí vedle informačního pultu. Informační pracovník zajišťuje dohled, případně pomoc při obsluze tohoto zařízení. Samotné půjčení se provádí nejprve autorizací přiložením čipového čtenářského průkazu a postupným vkládáním knihovních jednotek pod skener. Dochází k načítání knih na čtenářský účet. Po načtení poslední knihovní jednotky uživatel zadá tisk potvrzení o výpůjčce, které následně stvrdí svým podpisem a předá službě ke kontrole. Tímto je uzavřena smlouva o výpůjčce. 

Meziknihovní výpůjční služby

1. MZK zprostředkuje na žádost uživatele výpůjčku z jiné knihovny v ČR (mimo Brno) nebo v zahraničí. Výpůjčky publikací a kopie článků z periodik z jiných knihoven zprostředkuje MZK v případě, že se požadovaný dokument nenachází v knihovních fondech MZK, nebo v jiné knihovně v Brně. O mezinárodní meziknihovní službu lze požádat v případě, že žádaný dokument není v žádné knihovně na území ČR.

2. Knihovní jednotky určené českou nebo zahraniční knihovnou pouze k prezenčnímu studiu, mohou být půjčeny pouze ke studiu v úseku MVS nebo ve Studovně periodik a norem. Poplatky za tyto služby jsou uvedeny v Ceníku placených služeb a poplatků. Stejně tak MZK na vyžádání jiných knihoven zpřístupní jejich uživatelům knihovní jednotky, které nemají ve vlastních fondech.

3. Za reprografické služby jsou účtovány všem knihovnám poplatky dle ceníku placených služeb a poplatků.

Obchodní podmínky služby EOD a POD 

Služba EOD je nabízena pro knihy, které nejsou chráněny autorským zákonem. Pro využití služby není nutné být uživatelem MZK (zákazníkem knihovny je v takovém případě každý, kdo si objednává některé z placených služeb).

1. V katalogu vyhledaná a objednaná kniha z fondu Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK) je naskenována na knižním skeneru či digitálním fotoaparátu s vysokým rozlišením. Z digitálního obrazu stránek knihy je následně vytvořen ucelený elektronický dokument ve formátu PDF. Takto zpracovaný plnotextový PDF dokument umožňuje (pokud bylo provedeno OCR):

 • vyhledávání v textu pomocí znaků a slov,
 • vystřihování a kopírování bloků textu či obrázků do jiných programů a aplikací (např. textové editory),
 • vyjmutí a uložení textu celého dokumentu a další práci s takto vytvořeným textovým souborem

K zobrazení a prohlížení elektronické knihy (dále jen e-knihy) ve formátu PDF se používá volně dostupný program (např. Adobe Acrobat Reader), který umožňuje navigaci v celém naskenovaném dokumentu. Uvedený program a formát PDF zároveň umožňuje tisk jednotlivých stránek anebo celé knihy.

2. Kromě elektronické verze knihy může zákazník objednat také reprint objednané knihy (jinak také Print on Demand, vytištění knihy na objednávku), tj. papírovou verzi, která mu bude zaslána navíc k digitální verzi knihy. Jedná se o „skutečnou" papírovou knihu (brožovaná vazba, rozsah 24–828 stran) se speciálně vytvořenou obálkou a vlastním ISBN. Službu POD ale není možné objednat, aniž by proběhla služba EOD, digitalizace knihy v rámci služby EOD je podkladem pro vznik reprintu knihy (POD).

Po uplynutí 3 měsíců bude kniha nabídnuta na webu Amazon (Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.com) i dalším zájemcům ke koupi.

Doba dodání reprintu: 4–10 dní od zaplacení.

 • Automatické rozpoznání textu (OCR) nevede vždy k přesným výsledkům, a to zvláště v případě starých tisků, kde může dojít častěji k chybám.
 • Naskenované knihy budou uloženy do digitální knihovny MZK, čímž se zabezpečí jejich trvalé zpřístupnění a dlouhodobé uchování.
 • E-knihy získané prostřednictvím služby EOD je možno použít jen pro osobní potřebu uživatele. Podáním objednávky vyjadřujete souhlas s Obchodními podmínkami služby EOD. 

D.1. Rozsah platnosti

Obchodní vztahy mezi MZK a zákazníkem služby EOD a POD (dále jen zákazníkem) v souvislosti s objednáváním e-knihy / reprintu knihy se řídí výhradně těmito Obchodními podmínkami služby EOD a POD, ve znění platném v čase uskutečnění objednávky. Odchylky v zabezpečení služby EOD a POD se nepovažují za skutečnost zásadní s výjimkou případů, kdy je MZK potvrdí písemnou formou.

D.2. Vznik smluvního vztahu

Objednávka zaslaná zákazníkem znamená pro MZK nabídku ke vstupu do smluvního vztahu. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami služby EOD a POD. Pokud zákazník zašle MZK objednávku, obdrží od MZK notifikaci v podobě e-mailové zprávy o přijetí objednávky s uvedením dalších údajů (potvrzení přijetí). Toto potvrzení znamená pouze zaregistrování objednávky zákazníka, nikoli potvrzení, že objednávka může být realizována. Smlouva nevznikne, pokud MZK nepotvrdí zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, že objednanou e-knihu může zákazníkovi zaslat. Toto potvrzení závisí kromě jiného na fyzické dostupnosti žádané knihy a na jejím fyzickém stavu, kterým je digitalizace podmíněna, a na vázanosti knihy k autorskému právu (či výlučnému oprávnění).

Zákazníkovi bude MZK v přiměřené lhůtě, maximálně do 30 dnů, oznámeno, zda je možno jeho objednávku zrealizovat. V případě kladného vyrozumění je doručením tohoto oznámení smlouva považována za uzavřenou. 

V případech, kdy cena za službu nebyla ještě stanovena, MZK ve shora uvedeném oznámení stanoví cenu předpokládanou, která je nezávazná. Konečná cena bude zákazníkovi oznámena e-mailem s žádostí o potvrzení. Pokud zákazník na e-mail s oznámením ceny ve lhůtě 2 měsíců neodpoví, je objednávka považována za stornovanou.

V případě, že e-knihu nelze zhotovit (např. vysoký stupeň pravděpodobnosti poškození dokumentu při digitalizaci, nadměrná velikost dokumentu, jiné překážky bránící digitalizaci dokumentu), bude zákazník o této skutečnosti MZK obratem informován.

Podmínkou uskutečnění objednávky je, že uživatel služby EOD a POD je fyzická osoba starší 18 let s platným občanským průkazem nebo pasem.

D.3. Podmínky použití

Pokud není dohodnuto jinak, zákazníkovi je zaručeno právo použití doručeného produktu služby EOD na jakémkoliv vlastním hardware pro svou osobní potřebu. Každé jiné použití je předmětem další písemné dohody. Zákazník není oprávněn zpřístupnit produkt třetím stranám, ať za úhradu nebo bezúplatně. V případě porušení tohoto ustanovení je zákazník povinen uhradit MZK smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení a MZK je oprávněna mu odmítnout poskytování dalších EOD a POD služeb.

D.4. Doručení a platba za doručení

Služba EOD 

 MZK doručí e-knihu po uskutečnění platby ze strany zákazníka a přijetí platby v MZK.

Doručení e-knihy formou ke stažení (download) se uskuteční tak, že je zákazníkovi zaslán hypertextový odkaz umožňující stažení (download) e-knihy na zákazníkem určenou e-mailovou adresu. Tento odkaz bude aktivní po dobu 60 dní.

Za zvláštní příplatek je možno objednat si zaslání e-knihy poštou na CD-ROM/DVD nosiči (v závislosti na velikosti souboru).

 • zvláštní příplatek pro Evropu včetně ČR: 150 Kč,
 • zvláštní příplatek pro ostatní země: 200 Kč.

Doručení se uskuteční na poštovní adresu určenou zákazníkem při vyplnění objednávky služby EOD.

MZK vyvine maximální snahu doručit zákazníkovi objednávku do 14 dní. Tato lhůta je svým charakterem lhůtou pořádkovou. Její splnění někdy závisí na obtížném zajištění objednávky. MZK zákazníka uvědomí, pokud bude doba dodání delší než 14 dní. Ve výjimečných případech může být dohodnuta závazná lhůta pro dodání.

Služba POD

Doručení se uskuteční na poštovní adresu určenou zákazníkem při vyplnění objednávky služby EOD a POD. Doba dodání reprintu na adresu: 4-10 dní od zaplacení.

Pokud MZK bez zavinění na své straně není způsobilá doručit objednanou e-knihu (například z důvodu nesplnění závazků od smluvního partnera) je MZK oprávněna smlouvu se zákazníkem vypovědět. Výpovědní lhůta činí 10 dní, začíná dnem doručení výpovědi na e-mailovou adresu zákazníka a končí uplynutím posledního dne výpovědní doby. V takovém případě bude zákazník zároveň informován, že objednaný produkt služby EOD a POD nemůže být doručen.

D.5. Výjimka z možnosti odstoupení od smlouvy

Doručení e-knihy formou určenou ke stažení:

Odesláním hypertextového odkazu umožňujícího stažení (download) e-knihy na e-mailovou adresu určenou zákazníkem se e-kniha pokládá za doručenou. Tento hypertextový odkaz je aktivní (tj. umožňující download) po dobu 60 dní.

Doručení e-knihy formou CD-ROMu nebo DVD: 

CD-ROM nebo DVD disk se doručuje nezabezpečený heslem.
Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je možnost odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka po doručení e-knihy touto formou vyloučena.

D.6. Platební podmínky

Zákazník může platit:

 • on-line platbou kreditní kartou (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club a JCB) nebo platebním systémem Paypal,
 • zálohovou fakturou,
 • v hotovosti v pokladně MZK (na základě vystaveného příjmového dokladu).

Zálohová faktura je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byla zákazníkem potvrzena cena a podmínky zakázky. Pokud neuhradí zákazník zálohovou fakturu včas, je MZK oprávněna mu účtovat úrok z prodlení dle ustavení § 517, odst. 2 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení. Poznámka: MZK dodá e-knihu zákazníkovi jen tehdy, když je platba připsána na bankovní účet. Při zaslání knihy bude zákazníkovi zároveň zaslán daňový doklad.

D.7. Započtení

Zákazník má právo na vyrovnání svých pohledávek, pokud jsou jeho protinároky právoplatně a neodvolatelně stanovené a ze strany MZK nejsou rozporované nebo v případě protipohledávek vážících se k odpovědnosti zákazníka plnit své závazky.

D. 8. Odpovědnost za vady

U produktu služby EOD a POD MZK negarantuje ani na sebe nebere odpovědnost, že produkt bude vyhovovat specifickému očekávání zákazníka anebo že specifického cíle zákazník dosáhne prostřednictvím produktu služby EOD a POD. Obzvlášť není možné plně garantovat automatické rozlišení textu (OCR), které závisí na knize, která se digitalizuje (druh písma, typ písma, jazyk, stáří knihy).

Dočasné pozastavení služby, např. pozastavení hypertextového linku na stažení (download) produktu, které vyplývá z vyšší moci, z operativních poruch nebo z okolností, které jsou nepředvídatelné z technického hlediska, se nepřipisuje k odpovědnosti MZK.

Pokud je doručený produkt služby EOD a POD vadný, má zákazník nárok na náhradní produkt služby EOD a POD. MZK neručí za poškození produktu služby EOD a POD způsobené během přepravy. Odpovědnost za jinou škodu než škodu na předmětu dodání (tj. e-kniha, reprint knihy) je vyloučena. Pokud byl zákazníkovi doručen nový, náhradní produkt služby EOD a POD, zákazník je povinen vrátit MZK původní doručený produkt (CD-ROM, DVD, reprint knihy) do 30 dní na náklady MZK.

D.9. Souhlas s průzkumem zákazníků

Zákazník souhlasí, že se zúčastní průzkumu zákazníků týkajících se služby ve spojení s projektem EU "Digitalizace na objednávku", pokud tak neodmítne udělat v momentu sběru dat (při registraci). Zákazník má možnost odmítnout účast v průzkumu bez jakýchkoliv poplatků a bez případných dopadů na kvalitu poskytované služby EOD a POD. Zákazník bude na tuto možnost upozorněn vždy při zasílání e-mailových zpráv.

D.10. Používané právo

Smluvní vztahy mezi MZK a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

D.   Reprografické služby

MZK poskytuje reprografické služby z dokumentů ze svého knihovního fondu nebo z fondů Moravskou zemskou knihovnou zprostředkovaných. Poskytování reprografických služeb upravuje Provozní řád MZK. Výši úhrad za tyto služby stanovuje Ceník placených služeb a poplatků.

 • v samoobslužném režimu
 • na objednávku

1. Uživatel ve studovnách MZK je v případě požadování zhotovení kopie povinen řídit se pokyny pracovníků knihovny, kteří podle stavu konkrétního dokumentu a při respektování zásady dlouhodobé ochrany knihovního fondu rozhodují o způsobu zhotovení kopie. Porušení takového pokynu může vést k odnětí práva používat služby MZK. O všech případných výjimkách rozhoduje knihovník.

2. Zhotovené nebo dodané kopie lze použít výhradně pro osobní potřebu uživatele.

3. Z knihovních jednotek, u kterých je to možné, uživatel pořizuje kopie samoobslužně, prostřednictvím čipové průkazky s nabitým kreditem. Přitom je povinen zacházet s knihovními jednotkami šetrně a ohleduplně.

4. MZK neodpovídá za nižší kvalitu reprodukce, pokud předem uživatele na tuto skutečnost upozornila nebo plyne-li nižší kvalita reprodukce z kvality kopírované předlohy.

5. Nelze kopírovat na vlastní donesený materiál.

MZK umožňuje z určených knihovních jednotek a částí svého knihovního fondu zhotovování kopií samoobslužným způsobem. Využít samoobslužných kopírek je možné s nabitou čipovou průkazkou. Pro vklad kreditu na čipovou průkazku je možné využít služeb výpůjčního oddělení nebo samoobslužný dobíjecí automat v přízemí vedle informačního pultu.

Zařízení pro samoobslužné kopírování jsou uživatelům k dispozici:

 • ve Studovně přírodních a technických věd (6. patro)
 • ve Studovně humanitních věd (4. patro)
 • ve Studovně periodik a norem (2. patro, určeno výhradně pro materiály určené ke studiu zde)
 • v Zahraničních knihovnách (2. patro)
 • v Půjčovně (přízemí)

Pokyny pro uživatele reprografických služeb v samoobslužném režimu:

 • V samoobslužném režimu lze zhotovovat černobílé i barevné oboustranné kopie do formátu A3. 
 • Kopie z předloh, na něž se vztahují majetková autorská práva, si mohou uživatelé zhotovovat výlučně pro osobní potřebu.
 • Kopírovat nelze hudebniny a normy.
 • Z knihovních jednotek, které nelze kopírovat samoobslužně, zhotovuje MZK tištěné kopie na objednávku uživatele. 
 • Z knihovních jednotek, které lze kopírovat samoobslužně, zhotovuje MZK na žádost uživatele se zdravotním postižením kopie na objednávku za poplatky ve výši samoobslužného kopírování.
 • Uživatel by si měl ve vlastním zájmu zkontrolovat správnost předchozího uživatelského nastavení kopírovacího stroje a provést potřebné změny, jež mu zaručí optimální pracovní a ekonomické podmínky při kopírování předloh.
 • MZK zhotovuje na objednávku kopie pouze z dokumentů MZK nebo zprostředkovaných z fondů jiných knihoven, které není povoleno kopírovat v samoobslužném režimu.
 • Kopie celých dokumentů žádají uživatelé osobně řádným vyplněním a podáním formuláře pro Objednávku reprografických prací ve všech studovnách a v půjčovně MZK. MZK nevyřizuje e-mailové, telefonické ani faxové objednávky na reprografické služby.
 • Objednané a zhotovené kopie si uživatel vyzvedává ve Studovně periodik a norem osobně a zde i hradí poplatky za zhotovení kopií. U zakázek většího rozsahu je možné žádat zálohu předem.
 • Kopie z části dokumentů (do 10 stran) zhotovují pracovníci jednotlivých studoven. Tištěné kopie z předloh velkých formátů, zhotovované na speciálním skeneru do formátu A3, černobíle, jednostranně – žádají a vyzvedávají uživatelé ve Studovně periodik a norem.
 • Na objednávku zhotovuje MZK tištěné kopie mikrodokumentů, a to zpětné zvětšeniny z mikrofilmů (formáty A4, A3) a mikrofiší (formát A4), černobíle, jednostranně ve Studovně periodik a norem.
 • Digitální kopie z historických fondů uživatelé žádají a vyzvedávají ve Studovně starých tisků.
 • Digitální kopie tzv. „volných děl" prostřednictvím služby EOD – zasláním hypertextového odkazu umožňujícího stažení (download) e-knihy na zákazníkem určenou e-mailovou adresu nebo zasláním e-knihy poštou na CD-ROM/DVD nosiči (viz výše).
 • Kopie na objednávku zhotovuje MZK bezodkladně podle pořadí objednávek, zpravidla do týdne. Objednávky je možné konzultovat s knihovníkem ve Studovně periodik a norem. O vyhotovení objednávky je uživatel informován.

Poslední aktualizace: 18.08.2022, 17:48