Výtah z knihovního řádu

Knihovní řád v plném znění naleznete na adrese mzk.cz/rad.

Registrovaným uživatelem se může stát fyzická osoba starší 15 let s platným občanským průkazem, cizinec s platným pasem.

Registrační poplatky jsou následující:

fyzická osoba ročně 200 Kč /
půl roku 100 Kč
studenti prezenční formy studia do 25 let (včetně) ročně 100 Kč /
půl roku 50 Kč
senioři od 65 do 69 let ročně 100 Kč
senioři od 70 let (včetně)zdarma
fyzická osoba s průkazem ITIC nebo s titulem PhD., nebo CSc., nebo DrSc. (prodloužení výpůjční doby na max. 7 měsíců) ročně 300 Kč
ZTP, ZTPP, čtenáři 15–19 let (včetně), studenti a zaměstnanci Univerzity obrany zdarma
právnická osoba ročně 400 Kč
jednorázový vstup (platnost 30 dní) 20 Kč
poplatek za vystavení duplikátu průkazu 50 Kč

Absenční výpůjčky

 • Registrovaný uživatel může mít půjčeno současně nejvýše 40 knihovních jednotek.
 • Výpůjční lhůta je zpravidla 1 měsíc, pokud MZK nestanoví jinak. Absenční výpůjčka je možná jen po dobu platnosti čtenářského průkazu. Výpůjční lhůtu je možno opakovaně prodloužit, avšak jen tehdy, pokud o půjčenou knihovní jednotku nepožádal další uživatel.
 • Za včas nevrácené publikace a upomínky se účtují poplatky z prodlení 5 Kč za jednotku a den.

Prezenční výpůjčky

 • Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která je umístěna ve skladech MZK, umožňuje knihovna registrovanému uživateli. Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku je uživatel povinen vrátit do konce pracovní doby v den půjčení ve studovně, kde si ji vypůjčil.
 • Za včas nevrácené publikace a upomínky se účtují poplatky z prodlení 20 Kč za jednotku a den.

MVS

 • MZK zprostředkuje na žádost registrovaného uživatele výpůjčku z jiné knihovny v ČR (mimo Brno) nebo ze zahraničních knihoven, pokud požadovaná knihovní jednotka není ve fondu MZK.
 • Za včas nevrácené publikace a upomínky se účtují poplatky z prodlení 10 Kč za jednotku a den. 

EOD

 • MZK zhotoví na žádost jakéhokoliv uživatele staršího 18 let (viz Registrace, odst.1) digitalizovanou kopii knihovních jednotek, které byly vydány mezi lety 1500-1900 a již nejsou chráněna autorským právem.

Ostatní

 • Ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je uživatel povinen MZK bezodkladně ohlásit. O způsobu náhrady ztracené nebo poškozené knihovní jednotky rozhoduje MZK.
 • Elektronická zařízení (např.tablety, čtečky elektronických knih "e-readery") podléhají stejným výpůjčním pravidlům jako tištěné dokumenty, včetně podmínek pro náhradu škody. Za včas nevrácenou čtečku se účtuje poplatek z prodlení 100 Kč za den, za nevrácený tablet poplatek 200 Kč za den.
 • Handicapovaní uživatelé mají možnost využít asistenčních služeb knihovníka.
 • Uživatel i návštěvník jsou povinni se v MZK chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména nerušit či neobtěžovat jiné uživatele a návštěvníky.
 • Uživatelé, kteří chtějí využívat služeb MZK v 2.–7. patře, jsou povinni odložit svrchní oděv a zavazadla v šatně v přízemí.
 • Do prostor půjčovny a studoven je zakázáno vnášet potraviny, nápoje, případně další věci, které mohou poškodit knihovní fond a majetek knihovny. Konzumovat jídlo a pití je možné jen k tomu vyhrazených prostorách.
 • Za zvlášť závažné porušení knihovního řádu je považováno nepovolené vynesení knihovní jednotky za kontrolní bod nebo pokus o ně. MZK přistupuje k takovému jednání jako ke krádeži anebo pokusu o ni se všemi důsledky z toho plynoucími. 

Poslední aktualizace: 18.04.2023, 08:42